Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

BillerudKorsnäs: Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) har idag den 6 maj hållit årsstämma.
Följande beslut fattades vid stämman.

Fastställande av årsredovisningen samt utdelning

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2013 och beslutade att en
utdelning om SEK 2,25 per aktie skall lämnas till aktieägarna.
Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2014 och utbetalningen
beräknas ske den 14 maj 2014.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jan Homan,
Lennart Holm, Gunilla Jönson och Michael M.F. Kaufmann till
styrelseledamöter, att välja Bengt Hammar, Mikael Hellberg och
Kristina Schauman till nya styrelseledamöter samt att välja Lennart
Holm till ny styrelseordförande och Michael M.F. Kaufmann till ny
vice ordförande i styrelsen.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Ernst &
Young AB kommer att utse Lars Träff till huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.
Styrelsens ordförande ska under hösten 2014 kontakta de till
aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning ska inrättas.
Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de
som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2015.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier
under det långsiktiga incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram
("LTIP 2014"). LTIP 2014 omfattar upp till 75 ledande
befattningshavare, andra nyckelpersoner och talanger inom
BillerudKorsnäskoncernen. För att delta i LTIP 2014 krävs att
deltagarna äger aktier i BillerudKorsnäs. Tilldelningen av
BillerudKorsnäs-aktier är baserad på att vissa mål- och
prestationsvillkor uppnås samt att deltagaren är anställd i
BillerudKorsnäs och behållit sina aktier under en treårig
intjänandeperiod. Tilldelning av BillerudKorsnäs -aktier kommer att
ske genom att bolaget vederlagsfritt överlåter aktier i eget innehav
till deltagarna efter intjänandeperiodens utgång. LTIP 2014 har samma
struktur som det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2013

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman att
vederlagsfri överlåtelse av högst 364 705 BillerudKorsnäsaktier i
eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2014. Vidare beslutade
årsstämman att BillerudKorsnäs ska kunna överlåta egna aktier för att
täcka kostnader i anledning av beslutade incitamentsprogram och ingå
aktieswapavtal med tredje part som i eget namn skall kunna överlåta
aktier i BillerudKorsnäs till deltagarna i LTIP 2014

Övrigt

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2013 års
förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorerna samt att
godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska
offentliggöra

enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande
kl. 16.30

den 6 maj 2014.
För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, 070-630 85 62

Andreas Mattsson, Corporate Legal Counsel, 08-553 335 16 eller 072-585
16 78

BillerudKorsnäs - Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds
mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och
miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en
världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade
förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/arsstamma-i-billerudkorsnas-...
http://mb.cision.com/Main/66/9580192/241263.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.