Du är här

2018-07-18

BillerudKorsnäs: Delårsrapport januari-juni 2018

Kvartalsresultat

· Nettoomsättningen var MSEK 5 898 (5 600), en ökning med 5% främst
till följd av högre lokala försäljningspriser.

· En reservering om MSEK 452 relaterad till effektivitet och
arbetsmiljö samt enhetliga redovisningsprinciper gjordes i kvartalet.

· EBITDA uppgick till MSEK 203 (863), en minskning med 76% främst
till följd av avsättningar, högre vedpriser och högre kostnader än
förväntat för planerade underhållsstopp.

· Justerat EBITDA var MSEK 671 (882), en minskning med 24%.
· Justerad rörelsemarginal uppgick till 5% (9%).
· Justerat rörelseresultat var MSEK 309 (515), en minskning med 40%.
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,64 (1,71).
Huvudbudskap

· Fortsatt stark efterfrågan driver högre priser.
· Produktionsrekord i fyra produktionsanläggningar.
· Uppstartsproblem i samband med planerade underhållsstopp.
· Negativ resultateffekt från kostnadsinflation och vedbrist.
· Reserveringar för effektivitets- och arbetsmiljöinitiativ samt
enhetliga. redovisningsprinciper avseende reservdelar och
förnödenheter.

· Strategiska investeringar fortskrider enligt plan.

VD HAR ORDET

Hög förändringstakt och fortsatt stark tillväxt

Det andra kvartalet kännetecknades av fortsatt stark efterfrågan på
innovativa och hållbara förpackningsmaterial. Nettoomsättningen under
kvartalet ökade med 5% jämfört med samma period förra året vilket i
huvudsak förklaras av högre försäljningspriser. De högre
försäljningspriserna kompenserar de högre vedkostnaderna. Dock kommer
både råvarukostnader och vedtillgången att fortsätta påverka vårt
resultat och produktion.

Produktionen har varit stabil under kvartalet, bortsett de oförutsedda
uppstartsproblemen i samband med de planerade underhållsstoppen. Det
känns positivt att fyra av våra produktionsanläggningar uppvisade
produktionsrekord, och att våra tillväxtinvesteringar framskrider
enligt plan. Den nya maskinen i Skärblacka har startats
framgångsrikt.

Inom ramen för koncernprogrammet för förbättrad
produktionseffektivitet har vi beslutat att genomföra åtgärder i
syfte att stärka effektiviteten och arbetsmiljön vid ett flertal av
våra bruk. Kopplat till detta samt beslutet att införa enhetliga
redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter har en
reservering gjorts med MSEK 452.

För att bli snabbare i beslut och implementering av vår strategi och
våra planer har vi inlett förhandlingar om en ny organisation som
kommer att bestå av tre affärsdivisioner med fullt resultatansvar.

Resultatet
EBITDA uppgick till MSEK 203 under kvartalet, en minskning med 76%
främst beroende på avsättningar. Nettoomsättningen ökade med 5%,
främst beroende på högre priser och positiva valutaeffekter. De
rörliga kostnaderna ökade på grund av efterfrågedrivna prisökningar
på ved och kemikalier.

Den justerade EBITDA-marginalen var 11%. Produktionsförlusterna på
grund av den fortsatta vedbristen har påverkat EBITDA negativt med
MSEK 100. De planerade och förlängda underhållsstoppen i Gruvön och
Skärblacka har utförts till en total kostnad om MSEK 401, vilket är
MSEK 66 över förväntan på grund av vissa uppstartsproblem.

Packaging Paper levererar ett starkt resultat tack vare ökad
efterfrågan och höjda priser. Consumer Board hade en hög
tillgänglighet, men EBITDA minskade jämfört med förra året på grund
av kontrakterade oförändrade försäljningspriser och högre
råvarukostnader. Inom Corrugated Solutions fortsätter Managed
Packaging att leverera stark försäljningstillväxt och bidrar nu
positivt till resultatet.

Marknadsutsikter
Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå.
Ordernivåerna är höga med möjligheter till utvalda prishöjningar för
att motverka de högre råvarupriserna.

På längre sikt ger de globala megatrenderna urbanisering, e-handel och
hållbarhet stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Innovativa och
hållbara produkter får en allt viktigare roll för många
varumärkesägare i deras ansträngningar att göra sina produkter mer
konkurrenskraftiga. Med tydligt innovationsfokus är vi väl
positionerade för att fånga den tillväxten. Ett exempel är
pappersbatteriet som gör det möjligt att lagra energi i
förpackningsmaterial, där viktiga steg nyligen har tagits mot
kommersialisering. Det långsiktiga målet är att möjliggöra storskalig
produktion och att i framtiden använda pappersbatterier för
användning i områden såsom smarta förpackningar.

Strategi
BillerudKorsnäs har en strategi med en tydlig riktning. För att
säkerställa att vi kan dra maximal nytta av vår utmärkta position för
lönsam tillväxt har företaget inlett förhandlingar om en ny
organisation bestående av tre affärsdivisioner med fullt
resultatansvar. Efter implementeringen kommer vi ha en effektiv
organisation på plats för genomförandet av strategin.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 8 553 335 00
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och den
svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
juli 2018 kl. 07:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/66/2577324/880032.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.