Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-16

BillerudKorsnäs: Delårsrapport januari - juni 2019

Stabilt underliggande resultat

HUVUDBUDSKAP

· Stark försäljningsutveckling
· Fortsatt höga fiberkostnader
· Upprampningen av KM7 fortskrider enligt plan
· Avyttringen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst kommer att
slutföras under tredje kvartalet

KVARTALSRESULTAT

· Nettoomsättningen ökade med 7% till MSEK 6 293 (5 898) som ett
resultat av positiva valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och
ökade försäljningspriser.

· Justerat EBITDA* uppgick till MSEK 539 (671), påverkat av högre
råvarukostnader och uppstartseffekter för KM7.

· Rörelseresultatet var MSEK 194 (-174).
· Periodens resultat uppgick till MSEK 182 (-133).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,88 (-0,64).

UTSIKTER KV 3

· Marknadsvillkoren förväntas vara fortsatt goda för vätskekartong
och förpackningskartong.

· Svagare marknadsvillkor för vissa segment.
· Ökad prispress förväntas.
· De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga
nivå.

VD HAR ORDET

"Vi levererar ett stabilt resultat trots fortsatt höga fiberkostnader
och uppstartseffekter för KM7"

Hög efterfrågan på hållbara förpackningslösningar fortsatte att driva
tillväxt. Nettoomsättningen under det andra kvartalet förbättrades
med 7%, positivt påverkat av valutaeffekter, högre
försäljningsvolymer och prishöjningar. Vi levererar ett stabilt
resultat trots fortsatt höga fiberkostnader samt uppstartseffekter
för KM7 om cirka MSEK 190.

Produktionstillgängligheten har varit tillfredsställande under
kvartalet och försäljningsvolymerna steg jämfört med samma period
föregående år. Effektiviteten i produktionen förbättras med stöd av
vårt program för production excellence och vårt koncernövergripande
initiativ inom säkerhet, men förlorade produktionsvolymer har
påverkat oss under det första halvåret.

Upprampningen av den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön fortskrider som
planerat. Under andra kvartalet levererade vi på viktiga milstolpar
och sedan slutet av juni producerar maskinen liner för kunder. Nästa
steg blir att introducera bestruket material och i oktober siktar vi
på att ha skickat certifieringsmaterial till kunderna. För helåret
uppskattar vi att de negativa uppstartseffekterna för KM7 på EBITDA
kommer att uppgå till MSEK 500.

Som vi har kommunicerat, ska vi avyttra en majoritetsandel i Bergvik
Skog Öst till pensionsbolaget AMF och har avtalat om ett 15-årsavtal
gällande virkesförsörjning, motsvararande cirka en tiondel av vårt
totala virkesbehov. Vi har därigenom säkrat en långsiktig,
konkurrenskraftig och stabil virkesförsörjning från denna skogsmark.
Transaktionen planeras slutföras den 30 augusti och kommer att
resultera i en positiv kassaflödeseffekt på cirka SEK 7,9 miljarder.
Balansräkningen kommer därmed att stärkas väsentligt, vilket
möjliggör investeringar och förvärv för en fortsatt lönsam tillväxt.

BillerudKorsnäs marknadsposition och kunskap innebär fantastiska
möjligheter att växa inom förpackningslösningar. Vi investerar i
innovation av nya produkter och tror att det snabbaste sättet till
marknaden uppnås genom samarbete. Ett exempel på vårt sätt att arbeta
är det joint venture som vi har bildat med ALPLA, där vi delar
visionen att i en nära framtid utveckla en helt biobaserad och
återvinningsbar pappersflaska. Carlsberg och Absolut är redan med på
tåget vad gäller kommersialiseringen av pappersflaskan.

Den långsiktiga efterfrågan på fiberbaserade förpackningar drivs av
megatrenderna urbanisering, digitalisering, globalisering och
hållbarhet. I land efter land fattas beslut för att minska
användningen och nedskräpningen av plast. I Europa, som vår största
marknad, har EU antagit ett direktiv om engångsförpackningar av
plast, vilket innebär stora möjligheter för oss att ersätta
plastförpackningar för många användningsområden och bidra till ett
mer hållbart konsumtionsbeteende.

För det tredje kvartalet förväntar vi oss att
marknadsförutsättningarna för vårt vätskekartongsegment, som utgör
ungefär en tredjedel av vår försäljning, kommer att fortsätta vara
goda och inom detta segment har vi säkrat ett antal långsiktiga
kontrakt. Osäkerheten på containerboardmarknaden har dock ökat något
och vi förväntar oss svagare marknadsvillkor och ökad prispress för
vissa av våra mindre segment. För att motverka effekterna och skydda
våra resultat kommer vi fortsätta att fokusera på tillväxt inom
områden där vi är starka och fortsätta med våra program för ökad
effektivitet i produktionen och kostnadsbesparingar. De totala
fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga nivå under det
andra halvåret.

BillerudKorsnäs är väl positionerat för att fånga kundernas
efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar. Vår strategi
baseras på lönsam tillväxt genom att utmana konventionella
förpackningar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på en
framgångsrik upprampning av KM7, säkerhet, produktionsstabilitet,
effektivitets-förbättringar och innovation.

Petra Einarsson, VD och koncernchef

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 7% till MSEK 6 293
(5 898) som ett resultat av positiva valutaeffekter, högre
försäljningsvolymer och ökade försäljningspriser. Valutaeffekten på
nettoomsättningen uppgick till MSEK 148.

Justerat EBITDA minskade till MSEK 539 (671), negativt påverkat av
högre råvarukostnader samt av uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK
190, vilket delvis kompenserades av en ökad försäljning och lägre
kostnader för planerade underhållsstopp jämfört med det andra
kvartalet under föregående år.

Implementeringen av IFRS16 påverkade justerat EBITDA positivt med MSEK
27 i det andra kvartalet, se not 1.

Jämförelsestörande kostnader, redovisade i Övrigt, uppgick till MSEK
-40 (483), och avsåg upplösta avsättningar för personalförändringar,
rivning av gamla byggnader och sanering, samt kostnader för den nya
kartongmaskinen i Gruvön. Jämförelsestörande kostnader i det andra
kvartalet 2018 avsåg avsättningar om totalt MSEK 452 och var
relaterade till åtgärder för att stärka effektiviteten och
arbetsmiljön, samt införandet av enhetliga redovisningsprinciper
avseende reservdelar och förnödenheter.

MARKNADSUTVECKLING OCH UTSIKTER
Marknadsvillkoren för vätskekartong och förpackningskartong var
fortsatt goda under det andra kvartalet, medan osäkerheten på den
globala containerboard-marknaden ökade. Marknaden för säck- och
kraftpapper har försvagats.

För det kommande kvartalet förväntas marknadsvillkoren vara fortsatt
goda för vätskekartong och förpackningskartong, stabila för
halvkemisk fluting och vit kraftliner och utmanande för säck- och
kraftpapper. Massaprisindex (PIX) har fallit från USD 1 105 i slutet
av mars till USD 1 000 i slutet av juni.

För ytterligare information, kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Chef för Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 07.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari---jun...
https://mb.cision.com/Main/66/2864006/1078107.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.