Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

BillerudKorsnäs: Delårsrapport januari-september 2019

Stark finansiell ställning

Huvudbudskap

· Underliggande försäljnings- och lönsamhetstillväxt exklusive
påverkan av KM7

· Stark balansräkning efter försäljning av en majoritetsandel av
Bergvik Skog Öst

· Ökat fokus på effektivitet och lönsamhet
Kvartalsresultat

· Nettoomsättningen minskade med 4% till MSEK 5 833 (6 054), drivet
främst av volym- och mixeffekter av uppstarten av KM7.

· Justerat EBITDA* var MSEK 639 (893), negativt påverkat av
uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK 280.

· Rörelseresultatet var MSEK 149 (513).
· Periodens resultat var MSEK 5 754 (363), inklusive resultat från
avvecklade verksamheter om MSEK 5 677.

· Resultat per aktie uppgick till SEK 27,83 (1,76). Justerat
resultat per aktie var SEK 0,48 (1,85).

Utsikter kv 4

· Marknaden för Division Board förväntas vara stabil.
· Svagare marknadsvillkor i vissa segment, särskilt brunt säckpapper
och kraftpapper för industrin, med en ökad prispress.

· Något lägre totala fiberkostnader till följd av lägre
massavedspriser.

VD HAR ORDET

"Uppstartseffekterna av KM7 har varit betydande och underliggande
försäljning och lönsamhet växte"

Efterfrågan på hållbara förpackningar är fortsatt hög och
BillerudKorsnäs marknadsposition och know-how skapar goda möjligheter
för långsiktig tillväxt. Under tredje kvartalet ökade dock
osäkerheten på den globala kartong- och pappersmarknaden och
fiberkostnaderna var fortsatt på historiskt höga nivåer.

Kortsiktigt påverkas intäkter och resultat av uppstartseffekterna av
den nya kartongmaskinen i Gruvön, med en negativ effekt på
försäljningstillväxten jämfört med motsvarande period förra året om 5
procentenheter och på EBITDA om cirka MSEK 280 under tredje
kvartalet. Justerat för uppstartseffekterna av KM7 ökade
underliggande justerat EBITDA under kvartalet. Upprampningen av KM7
fortsätter och maskinen producerar material av hög kvalitet som får
positiv feedback från kunderna och tillgängligheten i produktionen
ökar. Under resten av året kommer vi att fokusera på ökad
tillgänglighet i maskinen och certifieringsprocessen planeras inledas
under första halvåret nästa år. I många år framöver kommer
KM7-investeringen i Gruvön ge BillerudKorsnäs en plattform för
tillväxt inom attraktiva och stadigt växande segment. När maskinen är
helt upprampad 2023 förväntas den producera 550 000 ton årligen.

Transaktionen avseende Bergvik Skog Öst slutfördes den 30 augusti och
innebar ett positivt kassaflöde om SEK 7,6 miljarder och en
realisationsvinst om SEK 5,6 miljarder, som redovisas i resultatet
för det tredje kvartalet. Ersättningen användes för att återbetala
lån och vår skuldkvot är nu 1,8 vilket är avsevärt bättre än det
långsiktiga målet på under 2,5.

En översyn av vår långsiktiga strategi slutfördes under det tredje
kvartalet och resulterade i fyra strategiska prioriteringar för de
kommande fem åren: Förbättra effektivitet och prestation, Skapa
lönsam tillväxt genom ökat kundvärde, Accelerera innovationstakten
och Expandera vårt solutionserbjudande. Som en del av den strategiska
prioriteringen på effektivitet och prestation och för att säkerställa
långsiktig lönsamhet har vi introducerat ett
kostnadsbesparingsprogram. Åtgärderna inkluderar inköpsbesparingar,
personalminskningar och effektivitetsförbättringar. Programmet väntas
generera strukturella besparingar om cirka MSEK 600 under 2021. För
att förbättra säkerheten och produktionsstabiliteten sätter vi nya
standarder och inför koncerngemensamma arbetssätt.

Hållbarhet är integrerat i alla delar av vår strategi och vi är stolta
över att fortsätta utses till det mest hållbara förpackningsföretaget
och ett av världens mest hållbara företag i och med inkluderingen i
Dow Jones Sustainability Index World.

För det fjärde kvartalet förväntas marknaden för Division Board vara
stabil, men vi förväntar oss en svagare marknad i vissa segment för
Division Paper med en ökad prispress.

BillerudKorsnäs har en stark position i relativt motståndskraftiga
produktsegment.. Detta i kombination med vår starka finansiella
ställning och våra strategiska initiativ gör mig övertygad om att vi
är väl rustade för att möta en ekonomisk avmattning. Samtidigt har
potentialen för att ersätta plast och fånga den ökande efterfrågan på
fiberbaserade förpackningar aldrig varit större.

Petra Einarsson, VD och koncernchef

Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 4% till MSEK 5
833 (6 054) främst drivet av uppstarten av KM7, som stod för 5
procentenheter (volym och mix), men även till följd av den lägre
efterfrågan på säck- och kraftpapper. Nettoomsättningen för kvartalet
påverkades positivt av valutaeffekter med 2%.

Justerat EBITDA minskade till MSEK 639 (893), negativt påverkat av
uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK 280, lägre
försäljningsvolymer och lägre försäljningspriser. Valutaeffekter och
kostnadsbesparingar hade en positiv påverkan.

Implementeringen av IFRS 16 påverkade justerat EBITDA positivt med
MSEK 28 under det tredje kvartalet, se not 1.

Jämförelsestörande kostnader, redovisade i Övrigt, uppgick till netto
MSEK 4 (27), och inkluderade en avsättning för
omstruktureringskostnader relaterade till det
kostnadsbesparingsprogram som initierades under det tredje kvartalet
2019 samt upplösning av en avsättning som gjordes 2016 avseende den
nya kartongmaskinen i Gruvön.

Marknadsutveckling OCH UTSIKTER
Marknaden för vätskekartong och förpackningskartong fortsatte att växa
under det tredje kvartalet, medan osäkerheten på den globala
containerboardmarknaden ökade. Marknaden för säck- och kraftpapper
försvagades. Massaprisindex (PIX) föll från USD 1 000 i slutet av
juni till USD 850 i slutet av september.

För nästa kvartal förväntas marknadsvillkoren för BillerudKorsnäs
kartongsegment vara stabila. För säck- och kraftpapper förväntas
efterfrågan försvagas. Prispressen förväntas öka i vissa segment.

händelser under kvartalet
BillerudKorsnäs försäljning av 89,9% av Bergvik Skog Öst till
pensionsbolaget AMF slutfördes den 30 augusti 2019 efter
Konkurrensverkets godkännande den 4 juli 2019. Försäljningen
resulterade i en positiv kassaflödeseffekt om cirka SEK 7,6 miljarder
(efter försäljningskostnader och försäljning av likvida medel i BSÖ
Holding AB koncernen) och en realisationsvinst om cirka SEK 5,6
miljarder, vilken har redovisats under Avvecklade verksamheter i
resultatet för det tredje kvartalet. För mer information se noterna 3
och 4 på sidorna 19-20.

Som en del av bildandet av ett joint venture med ALPLA för att
kommersialisera pappersflaskan sålde BillerudKorsnäs 44,6% av
aktierna i ecoXpac till ALPLA den 9 juli 2019. För mer information se
noterna 3 och 5 på sidorna 19 och 21.

I juli lämnade BillerudKorsnäs in en patentansökan avseende det första
funktionella 180-gradersböjbara papperssugröret i samarbete med The
Paper Straw Company, som kommer att tillverka sugröret.

I juli meddelade BillerudKorsnäs att man hade genomfört världens
första produktion av ett pappersbatteri på en pappersmaskin. Detta
bekräftar möjligheten till industriell produktion av
elektrodmaterialet.

I september introducerade BillerudKorsnäs ett
kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet
och lönsamhet. Programmet förväntas generera en strukturell positiv
resultateffekt om cirka MSEK 600 under 2021, varav cirka MSEK 250
kommer att påverka resultatet under 2020. Åtgärderna inkluderar
personal-minskningar, inköpsbesparingar och
effektivitetsförbättringar i hela verksamheten. Antalet medarbetare
kommer att minskas med upp till 300 personer och fackliga
förhandlingar har inletts.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Den 1 oktober 2019 tillträdde Malin Ljung Eiborn befattningen EVP
Sustainability och tog plats i koncernledningen. Malin Ljung Eiborn
var tidigare chef för hållbarhet och public affairs i
BillerudKorsnäs.

I oktober presenterade Paboco® (f.d. ecoXpac), det joint venture som
bildats mellan BillerudKorsnäs och ALPLA, "the paper bottle
community" innefattande varumärkena Coca-Cola, Absolut, Carlsberg och
L'Oréal.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-septe...
https://mb.cision.com/Main/66/2939882/1128580.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.