Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

BIMobject AB: Kallelse till extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ)

Aktieägarna i BIMobject AB (publ), org. nr. 556856-7696 kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2016, kl. 10.00 på STUDIO,
Nordenskiöldsgatan 24, våning 9, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12
november 2016 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande
att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den
11 november 2016), och
* anmäla sig till bolaget senast måndagen den 14 november 2016 skriftligen
till BIMobject AB, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan
också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post
bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst
2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 november 2016,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida bimobject.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse
till 21 889 344 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om aktieuppdelning.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att ändra
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse |
| § 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital |
| |
|Aktiekapitalet skall utgöra lägst 521 984,32 kronor och högst 2 087 937,28 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 962 500 kronor och högst 3 850 000 kronor. |
|kronor. |
| § 5 Antal aktier § 5 Antal aktier |
| |
|Antalet aktier skall vara lägst 11 863 280 och högst 47 453 120. Antalet aktier skall vara lägst 43 750 000 och högst 175 000 000. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga
utestående 21 889 344 aktierna i förhållande 2:1 till 43 778 688 aktier med
ett nytt kvotvärde om 0,022 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av
bolagsordningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag
för aktieuppdelningen.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt
på bolagets webbplats (bimobject.com) från och med tre veckor före
bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i oktober 2016
BIMobject AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Larsson, Grundare&VD - BIMobject AB
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 oktober 2016 kl. 08:55 CEST.

Om BIMobject AB:

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för
BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller
digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att
tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i
BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha
stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi,
kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter
erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av
digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för
digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och
integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta
affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och
beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att
bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ)
-
Nasdaq Stockholm First North
-
Ticker: BIM

https://bimobject.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Kallelse till extra bolagssta?mma i BIMobject AB (publ)
http://hugin.info/158772/R/2049832/766630.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.