Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Binero Group AB: Binero Group AB (Publ)

Delårsrapport januari - mars 2020

I delårsrapporten för första kvartalet avser jämförelsetalen den
kvarvarande verksamheten om inget annat anges.

Kvartalet januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 11,3 Mkr (8,0)

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,5 Mkr (-7,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 Mkr
(2,3)

· Periodens resultat före skatt uppgick till -5,7 Mkr (-8,4)
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,29 kr (-0,42)

· ARR* per 31 mars 2020 uppgick till 37,4 Mkr (29,1), en ökning med
29 procent

Väsentliga händelser under kvartalet

Den första februari tillträdde Charlotte Darth som ny VD för bolaget.
Charlotte Darth kommer närmast från CGI Sverige AB där hon var Vice
President Emerging Technologies. Dessförinnan har hon haft ett
flertal ledande roller inom tillväxtbolag i IT-branschen, bl.a. som
VD för Affecto Sverige AB och ReadSoft Sverige AB.

Väsentliga händelser efter kvartalet utgång.

På årsstämman den 15 april beslutade stämman om en utdelning på 8,50
kronor per aktie till aktieägarna, totalt 169 052 760 kronor.
Utdelningen utbetalades den 22 april.

VD kommentar

Ökad försäljning
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 11,3 (8,0) Mkr. Intäkter
relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare
projekt ingick med 1,5 Mkr. Binero hade vid utgången av kvartalet
cirka 500 kunder och avtalade årliga intäkter, så kallad ARR (Annual
Recurring Revenue) som uppgick till 37,4 (29,0) Mkr, en ökning med 29
procent.

Det här är nya Binero
Efter försäljningen av webbhotellverksamheten är Binero nu helt
inriktad på den svenska företagsmarknaden för molnlösningar och
digitala infrastrukturtjänster Vi gör storbolagens IT tillgänglig för
små och medelstora företag och organisationer. Fördelen med Bineros
erbjudande är att vi erbjuder lagring i vårt klimatsmarta datacenter
på svensk mark och med svensk support. Det gör att vi kan möta
kundernas behov av flexibilitet, prestanda och säkerhet samt
dataintegritet.

Svenskt, säkert och hållbart
Vi har tre huvudtjänster; en privat molntjänst som är ditt företags
avskilda molnmiljö; en publik molntjänst som är en delad miljö där
kunden betalar timme för timme och bara för den kapacitet som används
och ett colocation-erbjudande där kunder ställer sina servrar i vårt
datacenter med tilläggstjänster som back-up, övervakning och svensk
support. Våra tjänster kombineras efter kundens behov till hybrida
lösningar, inklusive andra lokala och internationella molntjänster.

Slutet av första kvartalet präglades av den pågående Coronapandemin.
Över en natt blev det extra viktigt för våra kunder att säkra upp
digitala lösningar för att kunna bedriva sina verksamheter med
medarbetare arbetandes från hemmakontor. Även Binero ställde snabbt
om verksamheten till distansarbete, och det har varit betryggande att
se hur enkelt denna omställning kunde ske.

Säkerhetsfrågorna har varit i fokus under omställningen och man kunde
observera en stor ökning av "brute-force"-attacker, dvs. attacker där
angripare systematiskt och automatiserat testar olika lösenord för
att hitta punkter med svagt lösenordsskydd eller bristfälliga
säkerhetskonfigurationer. Bineros kunder är väl skyddade mot den
typen av attacker och vi kompletterade våra automatiska tjänster med
en kanal för digitala rådgivning. Covid-19 har tvingat samhället att
öka takten på omställningen. Digitalisering handlar nu framför allt
om möjligheten att fortsätta göra affärer. Allt fler företag och
organisationer investerar därför i olika typer av skalbara och
flexibla molnlösningar och tillhörande infrastruktur.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,5 (-7,6) Mkr.
EBITDA-resultatet uppgick till -2,9 (-4,8) Mkr, en förbättring med
1,9 Mkr drivet av den ökade försäljningen. Vi fortsätter arbetet med
att anpassa våra kostnader till storleken på nya Binero och var vid
utgången av första kvartalet 24 medarbetare jämfört med 26 vid
ingången av året.

Nästa steg - växa med ambitionen att ta en ledande position
Vi kommer under året att utveckla våra marknadsföringsinsatser för att
ännu bättre nå ut till marknaden och våra målgrupper, samtidigt som
vi förstärker vår försäljningsorganisation. Ett steg i detta var
rekryteringen av Linda Siwe som ny Chief Marketing & Strategy
Officer.

Binero står väl rustade för 2020, ett år då möjligheterna med digitala
lösningar kommer att spela en viktig roll - för såväl individer och
företag som för samhället i stort. Som leverantör av klimatsmarta och
säkra molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur är vi redo att
hjälpa svenska företag och organisationer till konkurrenskraftiga
digitala lösningar.

Stockholm den 28 april 2020

Charlotte Darth, VD

Rapportpresentation

En rapportpresentation med Bineros VD Charlotte Darth kommer att
finnas tillgänglig på hemsidan från kl. 10 idag,

https://binerogroup.com/investor-relations/

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth
tel: +46 (08) 511 60 00

E-post: charlotte.darth@binero.com (charlotte.darth@binerogroup.com)
Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet
BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50
och e-post ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ),
org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020
kl. 08.15 CET.

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster
för små- och mellanstora företag. Bolagets erbjudande inkluderar
bland annat utveckling och managering av företags IT-infrastruktur
samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a
service).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-ab--publ-,c309...
https://mb.cision.com/Main/2195/3098020/1236968.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.