Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Binero Group AB: Delårsrapport januari - juni 2019*

Fokus på Binero Cloud & Solutions efter avyttring av webbhotellsdelen

Siffrorna avser i enlighet med IFRS, när inget annat anges, Bineros
kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive den sålda webbhotellsdelen.

Kvartalet april - juni 2019*

· Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 33 procent till
8,5 (6,4) Mkr

· Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,1
(-8,2) Mkr varav Cloud & Solutions -3,5 (-3,1) Mkr

· Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick
till -4,2 (1,2) Mkr

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för
kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,49 (-0,42) kronor

Delårsperioden januari - juni 2019*

· Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 34 procent till
16,4 (12,2) Mkr

· Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -16,8
(-16,3) varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr

· Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick
till -7,6 (3,9) Mkr

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för
kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,91 (-0,85) kr

___________________________________________________________________________________

Kommentar från styrelsens ordförande

"Vi valde att aktivt delta i konsolideringen som pågår i marknaden för
webbhotell. Loopia är en naturlig ny ägare, de är specialiserade på
webbhotell och marknadsledande i Sverige. Köpeskillingen på cirka 380
Mkr var i nivå med våra förväntningar. Koncernens nettovinst
uppskattas till cirka 260 Mkr. Planen är att använda delar av
köpeskillingen till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna.
Första steget är Loopias tillträde. I nästa steg kommer vi att se
över affärsplanen för vårt fokusområde Cloud & Solutions och de
koncerngemensamma kostnaderna. Vi räknar med att kunna presentera ett
förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband
bokslutskommunikén för 2019", kommenterar ordförande Carl-Magnus
Hallberg.

___________________________________________________________________________________

*Väsentliga händelser efter periodens utgång

Binero Group säljer verksamheten inom webbhotell för cirka 380 Mkr

Den 15 juli 2019 meddelade Binero Group att bolaget ingått avtal om
försäljning av verksamheten inom webbhotell för en sammanlagd kontant
köpeskilling om cirka 380 Mkr med köparen Loopia AB. Nettovinsten
från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. På extra
bolagsstämma den 1 augusti 2019 godkände aktieägarna avtalet om
försäljning av webbhotellsverksamheten till Loopia.

Den avyttrade verksamheten inom webbhotell ("Verksamheten") med cirka
40 medarbetare innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting
AB och Servage GmbH samt de tillgångar som är hänförliga till
Verksamheten som finns i Binero Groups övriga dotterbolag och
moderbolaget Binero Group. De tillgångar som finns i de bolag som
överlåts och som inte är hänförliga till Verksamheten kommer att
överlåtas till Binero Group innan försäljningen genomförs.
Försäljningen genomförs genom att Verksamheten överlåts till ett
nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvar samtliga
aktier i detta bolag från Binero Group AB. Köpeskillingen för
Verksamheten uppgår till sammanlagt cirka 380 Mkr vilken ska betalas
kontant och finansieringen är säkerställd. Vinsten uppskattas till
cirka 260 Mkr. Ytterligare information om bakgrunden till avyttringen
och om transaktionen framgår av Bolagets pressmeddelande den 15 juli
2019 och kommuniké från extra bolagsstämma den 1 augusti 2019.
Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på bolagets hemsida
binerogroup.com.

I delårsrapporten för andra kvartalet och första halvåret 2019
redovisas resultatet före skatt för den sålda webbhotellsverksamheten
på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.
Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser
kvarvarande verksamhet dvs affärsområdet Cloud & Solutions och
koncerngemensamma kostnader.

__________________________________________________________________________

VD kommentar

Andra kvartalet och första halvåret | Moln- och infrastrukturtjänster,
Cloud & Solutions, är vårt fokusområde vilket ökade nettoomsättningen
med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr under andra kvartalet. För första
halvåret ökade omsättningen med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr.
Affärsmodellen för Cloud & Solutions är återkommande intäkter, dvs
hyra för infrastruktur och tjänster. Vid utgången av andra kvartalet
uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr.
Rörelseresultatet för andra kvartalet för Cloud & Solutions uppgick
till -3,5 (-3,1) Mkr, efter koncerngemensamma kostnader till -9,1
(-8,2) Mkr. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till -16,8
(-16,1) Mkr varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr. Försäljningen av
webbhotellsverksamheten innebär att vi ser över de koncerngemensamma
kostnaderna.

Inom Cloud & Solutions har vi lagt grunden till att hålla en stark
miljömässig profil inom publika och privata moln och tjänster.
Marknaden har ett växande behov av helhetslösningar för företags
digitala infrastrukturer, såväl hantering av drift, backup och
underhåll. Binero Cloud & Solutions är ett starkt svenskt alternativ
till de internationella molnjättarna. Med ett fokus på såväl säkerhet
och prestanda som på miljö och hållbarhet kan vi erbjuda en publik
molntjänst i absolut världsklass. All data lagras i svenskägt
datacenter på svensk mark och lyder därmed enbart under svensk
lagstiftning.

Binero Cloud & Solutions | Binero Cloud baseras på
opensource-plattformen OpenStack, vilket säkerställer en kontinuerlig
utveckling av nya verktyg och funktioner som förenklar automatisering
och hantering av IT-miljön. Vi deltar tillsammans med några av
världens största IT-företag och andra ledande industrier i
vidareutvecklingen av OpenStack. I december 2018 lanserade vi vårt
nya moderna datacenter norr om Stockholm. Vi har använt den allra
senaste tekniken för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, och för
att säkerställa stabil och högpresterande produktion. Datacentret
drivs uteslutande av förnybar energi och står dessutom för ett
betydande direkt tillskott till hela fjärrvärmenätet i området norr
om Stockholm. Miljömedvetenhet kommer att vara en hygienfaktor för
alla företag i framtiden. I samband med lanseringen påbörjades även
migrationen av våra befintliga kunder till det nya datacentret. Denna
migrering är nu slutförd och därmed kan vi koncentrera vår
existerande produktion och säkerställa driftsäkerhet och
kostnadseffektivitet i vår verksamhet.

Datasäkerhet och integritet | Binero Group engagerar sig mycket i
frågor som rör datasäkerhet och integritet. Vi anser att det är extra
viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på
väg att börja använda, molntjänster verkligen sätter sig in i
integritets- och miljöfrågorna. Det senaste året har vi arbetat
intensivt med att stärka och lyfta vikten av både integritet och
miljömedvetenhet i våra svenska datacenter och molntjänster. Vi vill
sprida vårt koncept "Närodlad IT" med ett stort fokus på miljöansvar,
lokal närvaro och garanterad säkerhet och integritet, till resten av
IT branschen.

Målet | Målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på
den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och
IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot
marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastrukturtjänster
och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara
lösningar med hög prestanda per betald krona.

Stockholm i augusti 2019

Göran Gylesjö, VD Binero Group

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-50
301 550, ca@mangold.se. Denna information är sådan information som
Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den
22 augusti 2019 kl. 09.00 CEST.

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett
huvudsakligt kunderbjudande inom IT-drift och molntjänster. Med ett
starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som miljö och hållbarhet
erbjuder Binero idag publika, privata och hybrida lösningar från det
nya miljöcertifierade datacentret med snabba anslutningar till Google
Cloud Plattformen. Binero är en helhetsleverantör av företags-IT,
infrastruktur (IaaS) och molntjänster (SaaS).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/delarsrapport-januari---jun...
https://mb.cision.com/Main/2195/2886048/1093499.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.