Du är här

2018-08-17

Bio-Works Technologies AB: Delårsrapport för Bio-Works Technologies AB (publ) januari - juni 2018

Halvåret 1 januari - 30 juni 2018 i korthet

·
Nettoomsättningen uppgick till 3 550 (2 858) KSEK vilket är en ökning
med 24 procent

·
Under första halvåret 2018 fakturerade Bio-Works både sin historiskt
näst största order på drygt 1 000 KSEK och tredje största på ca 950
KSEK.

·
Periodens resultat var -16 181 (-10 150) KSEK

·
Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,84 SEK (-0,98 SEK)

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 950 (-8
648) KSEK

·
Likvida medel uppgick till 71 240 (24 868) KSEK vid periodens slut

·
Vid årsstämman 18 maj invaldes två nya styrelsemedlemmar Kirsti
Gjellan och Lena Söderström. Samtidigt avgick Per-Olov Crona och Mats
Johnson ur styrelsen.

·
Vid årsstämman 18 maj 2018 beslöts att genomföra dels en riktad
nyemission till de två nya styrelseledamöterna dels två
optionsprogram varav det ena riktade sig till styrelsen och det andra
till medarbetarna.

Viktiga händelser under första halvåret 2018

·
Kundbasen växte med 68 procent under första halvåret och antalet
kunder uppgick till 176. Ambitionen för året var att växa och utöka
kundbasen med 75 procent, men vi har genom den snabba tillväxten
under första halvåret stora möjligheter att överträffa detta.

·
Bio-Works största kund, PolyPeptide, har fortsatt att köpa stora
volymer för flera projekt under 2018.

·
Fyra kunder använder nu våra produkter i full produktionsskala. En av
dessa producerar en FDA godkänd läkemedelsprodukt. Vi har nu 40
kunder som ligger i olika faser av uppskalningsprojekt, vid
årsskiftet var det 30 kunder.

·
Under våren etablerade Bio-Works ett nytt försäljningskontor i
Philadelphia, USA, för att bättre kunna bearbeta den stora marknaden
på amerikanska kontinenten. Vi har förhållandevis snabbt skapat en
bra prospektlista i Nordamerika och har en snabbt ökande kundbas där.

·
Vi fortsätter att bygga våra prospekt- och kundlistor i Asien.

·
Under vintern rekryterades tio nya medarbetare i syfte att bygga för
tillväxt genom utveckling av den egna försäljningen och snabba på
produktutvecklingen.

·
Utveckling av vår nya Protein A produkt, WorkBeads affimAb, går i
stort enligt plan. Vi planerar för testleverenser från september och
leverans av slutlig produkt från oktober. Marknadsföringen påbörjades
vid ett vetenskapligt möte i USA under juli.

·
Bio-Works genomgick en stor kvalitetsgranskning av ett större
etablerat företag från Nordamerika i under maj månad som vidimerade
vikten av att vi certifierar oss för ISO 9001:2015.

·
Dotterföretaget Bio-Works Company Ltd med bas i Hongkong
avregistrerades 18 januari 2018 vilket innebär att Bio-Works
koncernen nu består av moderföretaget Bio-Works Technologies AB och
dotterföretaget Bio-Works Sweden AB.

·
Bio-Works Technologies AB aktie introducerades på First North, Nasdaq
Stockholm den 14:e december 2017 och antalet aktieägare vid
årsskiftet var 1 322. Den 30 juni 2018 uppgick antalet aktieägare
till 1 297.

Viktiga händelser efter periodens utgång 30 juni 2018

·
Under juli månad har ytterligare en order inkommit på ca 150 KSEK från
en befintlig och kontinuerligt återkommande uppskalningskund.

·
I början av juli köpte en ny amerikansk uppskalningskund en utav våra
produkter för 72 KSEK för att påbörja sin uppskalning. Våra tekniska
fördelar är väldigt tydliga i kundens applikation.

·
Under juli månad har orderingången från befintliga och nya kunder
varit god, väsentligt bättre än förra året.

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Jag vill börja detta brev med att tacka våra kunder, medarbetare och
långsiktiga aktieägare. Den tillväxt vi har kunnat uppnå under det
första halvåret 2018 är ett direkt resultat av det förtroende vi fått
från er. Bio-Works börsnoterades i december 2017, och när jag tittar
tillbaka på våra viktigaste affärsparametrar drygt ett halvår senare
är det med stolthet jag kan meddela att vi överträffat dem.

I april nådde vi en mycket viktig milstolpe när en av våra kunder som
använder Bio-Works separationsmedia, WorkBeads, vid produktion av ett
biologiskt läkemedel meddelade att läkemedlet blivit FDA-godkänt. Det
aktuella läkemedlet är det första bland flera läkemedelsprojekt som
idag använder WorkBeads och som har gått hela vägen från labskala
till storskalig produktion. Att WorkBeads nu används vid produktion
av ett FDA-godkänt läkemedel är ett genombrott vi är riktigt stolta
över. Det är en signifikant bekräftelse av vår teknologi som
ytterligare har stärkt förtroendet för Bio-Works och våra produkter.

Att WorkBeads nu används vid produktion av ett FDA-godkänt läkemedel
har minskat tröskeln för användningen av Bio-Works produkter i nya
uppskalningsprojekt. Detta har också öppnat upp för nya
försäljningsmöjligheter. Försäljningen första halvåret 2018 var 24
procent högre än försäljningen för samma period i fjol. Antalet
kunder växte under första halvåret med 68 procent från 105 till 176.
Baserat på utvecklingen i slutet av förra året satte vi ett mål att
växa antalet kunder med 75 procent under 2018, vilket vi nästan
uppnått redan till halvårsskiftet. Det är mycket viktigt att vi
utökar antalet kundprojekt som kan utvecklas till uppskalningsprojekt
och slutligen bli produktion, och därmed förbättra försäljningen kan
på både kort och lång sikt. Försäljningstillväxten är till stor del
ett resultat av våra ökade säljaktiviteter globalt, inte minst i
Asien och Nordamerika, men också ett resultat av att våra kunder i
allt högre grad återkommer med beställningar av våra produkter i
större volymer. Värdet på en genomsnittorder har ökat. Det vi
tidigare sagt är drivande i vår affärsverksamhet, att våra kunder
kommer upp i storskalig produktion, har nu påbörjats.

Det är naturligtvis mycket positivt att vi får in nya kunder men vi
vill också att ni noterar vikten av den inlåsningseffekt vi får med
återkommande beställningar när allt fler av våra kunder arbetar med
uppskalning och närmar sig produktion. Regulatoriska myndigheter
kräver ofta att samma separationsmedia som har använts vid slutet av
utvecklingen av läkemedlet (fas 3) också används vid full produktion.
Detta innebär återkommande order och intäkter för Bio-Works under
läkemedlets hela livslängd på marknaden. Ordervärdena i
produktionsskala varierar mycket beroende på varje enskild process
men kan vara så stor som 10 MSEK per projekt och kund. Vi befinner
oss fortfarande i ett mycket tidigt skede men vi ser att våra kunder
som arbetar med uppskalning nu typiskt beställer för värden mellan 50
KSEK till 1 000 KSEK jämfört med 50 KSEK till 500 KSEK. Vi har vid
halvårets slut, utöver den kund som producerar ett FDA-godkänt
läkemedel, ytterligare 3 kunder som använder våra produkter i
fullskalig produktion. Vi märker att de kunder som börjat använda
våra produkter i ett projekt allt oftare använder våra produkter även
i flera andra projekt i sin verksamhet - ibland i flera av deras
fabriker på olika geografiska platser. Det är viktigt att notera att
de riktigt stora volymerna kommer när fler kunder skalar upp och
kommer in i produktionsfas med deras projekt.

Vi räknar med att vår europeiska försäljning fortsätter att växa med
hjälp av vår egen personalstyrka. Vi har som planerat öppnat vårt
försäljningskontor i USA under första halvåret 2018. Detta har gett
oss en plattform att arbeta från och sköta relationerna med våra
kunder i Nordamerika. Vi har redan nu intensifierat vårt säljarbete
där som har resulterat i ett växande kundintresse och i fler
leveranser för testning av Bio-Works produkter.

Inom de närmaste 2 - 3 åren ser vi ett skifte mot Asien och
Nordamerika där vi räknar med den snabbaste tillväxten. Sydkorea
arbetar för att inom några år vara världens största producent av
biosimilarer (biologiska kopior av orginalläkemedel). Det har
motiverat vår störste aktieägare, Amicogen som är ett ledande
bioteknikbolag med huvudkontor i Sydkorea, att investera i oss.
Amicogen har också varit medverkande i utvecklingen av vår Protein A
produkt.

Utvecklingen av vår Protein A produkt, som vi kallar WorkBeads
affimAb, närmar sig nu full lansering och därmed de första
leveranserna. Vi har börjat marknadsföringen och kommer i september
att börja skicka ut prover av produkten till ett antal kunder som
efterfrågat den. Det initiala gensvaret är mycket positivt. Vår
strategiska fokus just nu är att få företag som tillverkar
antikroppar att testa produkten. Över tid kan de då använda produkten
i sina projekt och bli en del av deras uppskalning. Då kan vi få
samma inlåsningseffekt med WorkBeads affimAb som vi har sett att vi
får vid införsäljningen av övriga WorkBeads produkter när vi tidigt
bygger in våra produkter i kundens utvecklingsprocesser. Vi förväntar
oss att WorkBeads affimAb kommer att öka Bio-Works tillväxt över de
nästkommande åren.

Vi tackar för ert förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt
under 2018.

Uppsala den 17 augusti 2018

Mats Johnson

VD

Bio-Works Technologies AB (publ)

Certified Advisor

FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor vid Nasdaq First North,
Stockholm

Nästa rapportdatum

Bokslutskommuniké 22 februari 2019

Årsredovisning 2017 3 maj 2019

Årsstämma

Årsstämma för 2018 kommer att hållas 24 maj 2019.

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37

Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala,
Sweden

Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s
marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom
ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2018-08-17 kl.
8.00.

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för
kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler.
Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av
bioteknikindustrin och framför allt separationsmedia för
biomolekyler. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park,
Uppsala, Sverige. Bolagets processer och kvalitetssystem följer
standarden ISO 9001:2008.

Sedan 14 december 2017 är Bio-Works Technologies AB: s aktie noterad
på Nasdaq First North, Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bio-works-technologies-ab/r/delarsrapport-for-......

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.