Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

BioArctic: BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Den 13 september 2017 offentliggjorde BioArctic AB (publ) ("BioArctic"
eller "Bolaget") sin avsikt att genomföra en börsnotering av Bolagets
B-aktier på Nasdaq Stockholm och att Bolaget ansökt om, och godkänts
för notering på Nasdaq Stockholm (under förutsättning att sedvanliga
villkor uppfylls). Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och
första handelsdag förväntas vara den 12 oktober 2017.

BioArctic är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag som utvecklar
sjukdomsmodifierande antikroppsbaserade behandlingar för
neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons
sjukdom. Bolaget har även en potentiell behandling för kompletta
ryggmärgsskador i klinisk fas.

Erbjudandet i korthet

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 24 kronor per B-aktie
· Erbjudandet omfattar 25 000 000 nyemitterade B-aktier, vilket
motsvarar cirka 28,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget
efter genomförandet av Erbjudandet

· Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet och
sälja högst 4 166 666 befintliga B-aktier

· Därutöver har ett fåtal befintliga aktieägare ("Säljande
aktieägare") utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie
Investment Bank AB ("Carnegie") att förvärva ytterligare högst 4 375
000 befintliga B-aktier av Säljande aktieägare, motsvarande högst
cirka 15 procent av antalet B-aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen")

· Värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 600 miljoner kronor och
under antagande att Erbjudandet utökas fullt ut och
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala
värdet av Erbjudandet till cirka 805 miljoner kronor

· Värdet av BioArctics aktier uppgår till cirka 2 113 miljoner
kronor efter genomförandet av Erbjudandet

· Tredje AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Handelsbanken
Fonder, Andra AP-fonden och John Wattin/Inbox Capital (tillsammans
"Cornerstone Investors") har åtagit sig att, på vissa villkor, att
förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 4,7 procent, 3,1 procent,
2,4 procent, 1,2 procent och 1,2 procent av de utestående aktierna i
Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Totalt uppgår
teckningsåtagandena till 11 041 668 B-aktier, motsvarande 265
miljoner kronor och cirka 44,2 procent av antalet aktier i
Erbjudandet (cirka 32,9 procent av antalet aktier i Erbjudandet under
antagande att Erbjudandet utökas fullt ut och
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till
allmänheten i Sverige

· Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar för
Erbjudandet offentliggörs idag

· Beräknad första handelsdag för BioArctics aktier på Nasdaq
Stockholm är den 12 oktober 2017 under kortnamnet "BIOA" och beräknad
likviddag är den 16 oktober 2017

Gunilla Osswald, VD för BioArctic:
"BioArctic har sedan dess grundande 2003 haft en fantastisk utveckling
med betydande framsteg inom flera forsknings- och utvecklingsprogram.
Vårt mål är att utveckla innovativa och effektiva läkemedel som
adresserar de stora medicinska behov som finns inom Alzheimers
sjukdom, Parkinsons sjukdom och kompletta ryggmärgsskador. Vårt
framgångsrika forskningsarbete har lett till flera stora
forskningssamarbeten och partnerskap. Vi har tidigare kommunicerat
ett starkt intresse och åtaganden ifrån tre cornerstone-investerare
och kan nu mycket glädjande offentliggöra att ytterligare investerare
väljer att delta som cornerstone-investerare. Vi är idag stolta över
att kunna offentliggöra prospektet och investeringserbjudandet i
samband med företagets kommande börsnotering som ger oss möjligheten
att fortsätta utvecklingen av innovativa läkemedel med målsättningen
att förbättra livskvaliteten för patienterna."

Om BioArctic och bakgrund till Erbjudandet
BioArctic är ett svenskt biofarmabolag aktivt inom forskning och
utveckling av innovativa biologiska läkemedel som har potential att
förbättra livskvaliteten för patienter med neurodegenerativa
sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt för
patienter med kompletta ryggmärgsskador. Sedan dess grundande 2003
har BioArctic genom forskningssamarbeten och licensieringsintäkter
från samarbetspartners, såsom Eisai och AbbVie, och
anslagsfinansiering byggt upp en omfattande projektportfölj.
BioArctics projektportfölj inkluderar första generationen av
sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater för behandling av
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt en helt ny potentiell
behandling av kompletta ryggmärgsskador. Vidare är BioArctic verksamt
inom forskning och utveckling av diagnostik och biomarkörer för
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Dessa diagnostiska metoder
är viktiga komplement till BioArctics läkemedelskandidater och har
potential att förbättra möjligheterna till tidig och förbättrad
diagnos, monitorering av sjukdomsförloppet och mer effektiv
behandling av de sjukdomar BioArctic inriktar sig mot.

Huvudägarna och styrelsen arbetar aktivt för att förverkliga
BioArctics långsiktiga strategi och anser att det är en lämplig
tidpunkt för notering av BioArctic på Nasdaq Stockholm. En notering
på börsen är ett logiskt nästa steg för Bolaget och dess verksamhet,
som dessutom ger BioArctic tillgång till de svenska och
internationella kapitalmarknaderna. Huvudägarna avser att kvarstå som
aktiva långsiktiga storägare efter börsnoteringen.

I linje med ovan nämnda strategi har BioArctic beslutat att genomföra
en nyemission i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm i syfte
att tillföra ytterligare resurser till sina egenägda projekt och
därigenom bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet på ett mer
fokuserat och effektivt sätt. BioArctic avser att använda
nettolikviden från nyemissionen i den prioritetsordning som anges
nedan, med ungefärlig andel av emissionslikviden angiven i procent
(%):

· Vidareutveckling av två innovativa sjukdomsmodifierande
behandlingar inom Alzheimers sjukdom (AD1502 och AD1503): 25-35%

· Indikationsbreddning av BAN2401 för behandling av demens och
kognitiv försämring hos patienter med Downs syndrom och patienter med
traumatisk hjärnskada: 25-30%

· Slutförande av den kliniska Fas 1/2-studien av SC0806 för
behandling av kompletta ryggmärgsskador för registrering i EU samt
förberedelser för start av Fas 3-studier i Europa och USA: 15-20%

· Vidareutveckling av diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom
(avbildning av hjärnan och biokemiska biomarkörer): 15-20%

· Vidareutveckling av teknologi för att förbättra passagen av
antikroppar över blod-hjärnbarriären: 10-15%

Prospekt och anmälan
Prospekt (på svenska och engelska) avseende Erbjudandet offentliggörs
idag den 29 September 2017 på BioArctics hemsida (www.bioarctic.se).
Prospekt finns också tillgängligt på Carnegies hemsida
(www.carnegie.se) och DNB:s hemsida (www.dnb.se). Anmälan kan även
göras på Avanzas internettjänst (www.avanza.se) eller Nordnets
internettjänst (www.nordnet.se).

Preliminär tidsplan

· Offentliggörande av prospekt: 29 september 2017
· Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 2-10 oktober 2017
· Anmälningsperiod för institutionella investerare: 2-11 oktober 2017
· Första dag för handel av BioArctics aktier: 12 oktober 2017
· Likviddag: 16 oktober 2017

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint
Bookrunner, DNB Markets en del av DNB Bank ASA filial Sverige, är
Joint Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till
Bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners
såvitt avser svensk och amerikansk rätt.

För mer information, kontakta:
Gunilla Osswald, VD för BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se (gunilla.osswald@bioarctic.se%0d)
Telefon: 08 695 69 30

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör för BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Telefon: 070 835 43 36

Om Tredje AP-fonden
Tredje AP-fonden är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna
pensionssystemet. Per den 31 december 2016 förvaltade fonden 324,4
miljarder SEK. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta
fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom
att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Om HBM Healthcare Investments
HBM Healthcare Investments är ett schweiziskt investmentbolag
fokuserat på hälsovårdssektorn. Bolaget innehar och förvaltar en
internationell portfölj av lovande företag inom humanmedicin,
bioteknik, medicinteknik, diagnostik och relaterade områden. Många av
dessa bolag har produkter som redan har nått marknaden eller är i sen
forskningsfas. HBM Healthcare Investments har en internationell
aktieägarbas och är noterat på SIX Swiss Exchange.

Om Handelsbanken Fonder AB
Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska
Handelsbanken och är en betydande fondförvaltare i Skandinavien.
Handelsbanken Fonder AB erbjuder fonder som riktar sig till såväl
privatpersoner som institutionella klienter.

Om Andra AP-fonden
Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och
förvaltar cirka 335 miljarder SEK inom i princip alla tillgångsslag
och över hela världen. Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i
det svenska pensionssystemet. Andra AP-fonden ska långsiktigt
maximera avkastningen och förvaltningen ska ske med låg risk.

Om John Wattin/Inbox Capital
Aktiv investerare sedan 1997. Ordförande i Inbox Capital som gör
långsiktiga investeringar i noterade och onoterade tillgångar.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitterats av BioArctic AB.

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte,
och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada,
Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara
otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De
värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i<...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.