Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

BioArctic: BioArctic - kommuniké från årsstämma 2019

Stockholm den 9 maj 2019 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA
B) höll idag sin årsstämma för 2019, varvid följande beslut fattades.

Årsredovisning och resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar
samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel om
899 721 875 kronor disponeras så att 132 089 978 kronor utdelas till
aktieägare och resterande vinstmedel om 767 631 898 kronor balanseras
i ny räkning.

Styrelsens förslag innebär en utdelning om 1,50 kronor per aktie.
Avstämningsdag för rätt till utdelning bestämdes till den 13 maj
2019.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för

räkenskapsåret 2018.
Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna; Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans
Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Eugen Steiner och Mikael
Smedeby omvaldes av årsstämman. Ewa Björling valdes in som ny ledamot
i styrelsen. Wenche Rolfsen och Ivar Verner omvaldes till
styrelseordförande respektive vice styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode och
övriga arvoden med följande fördelning: 500 000 kronor till
styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelsens vice
ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga
styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, 100 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en
av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet och som inte är
anställda av Bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna i ersättningsutskottet och som inte är anställda av
Bolaget.

Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse
det registrerade

revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i BioArctic AB
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mia Rutenius kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av
valberedning inför årsstämman 2020 godkändes av årsstämman.

Personaloptionsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande
personaloptionsprogram avsett för bolagets ledning, forskare och
övrig personal samt förslag om riktad emission av teckningsoptioner
och förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller
aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogrammet 2019/2028 ska omfatta högst 1 000 000
personaloptioner. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier
enligt personaloptionsprogrammet 2019/2028 beslutade årsstämman om
riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

Den maximala utspädningseffekten av Personaloptionsprogram 2019/2028
beräknas uppgå till maximalt 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5
procent av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga
aktier i Bolaget), förutsatt att fullt utnyttjande av samtliga
personaloptioner sker.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Mattsson, CFO, BioArctic AB
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30
Mobil: 070 352 27 72

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019,
kl. 19:00 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information,
besök gärna www.bioarctic.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic---kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/9978/2807384/1040217.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.