Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

BioGaia: Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 17.00 i
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90,
Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 16.30.
Registreringen avslutas kl. 17.00.

Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april
2017 samt har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
torsdagen den 27 april 2017. Anmälan görs per post till BioGaia AB
(publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, eller per telefon 08-555 293 00,
eller per fax 08-555 293 01, eller per e-post arsstamma@biogaia.se.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer,
organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal
eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
måste vara verkställd onsdagen den 26 april 2017.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida www.biogaia.se. Fullmakt i original samt eventuella
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 27 april
2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Koncernchefen och verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter
a) Omval av David Dangoor
b) Omval av Jan Annwall
c) Omval av Ewa Björling
d) Omval av Stefan Elving
e) Omval av Inger Holmström
f) Omval av Anthon Jahreskog
g) Omval av Brit Stakston
h) Nyval av Margaretha Gadnell
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag avseende anslag till en av BioGaia bildad
forsknings- och utbildningsstiftelse

18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag avseende punkterna 2 och 10 - 15 på
dagordningen.

Valberedning består, förutom ordföranden i BioGaias styrelse David
Dangoor, av Per-Erik Andersson, (utsedd av Annwall & Rothschild
Investment AB, bolagets största aktieägare), Sebastian Jahreskog,
(bolagets näst största aktieägare) samt Jannis Kitsakis (utsedd av
Fjärde AP-Fonden).

Valberedning föreslår följande:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Advokat Erik Sjöman

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Styrelsens ordförande 400 000 kronor. Övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget 200 000 kronor per ledamot. Revisionsarvode ska
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter
Omval av David Dangoor, Jan Annwall, Ewa Björling, Stefan Elving,
Inger Holmström, Anthon Jahreskog och Brit Stakston (Paula Zeilon har
avböjt omval) samt nyval av Margaretha Gadnell.

En beskrivning av styrelsens ledamöter som föreslås till omval
återfinns i årsredovisningen för 2016 samt på bolagets hemsida
www.biogaia.se.

Margaretha Gadnell, född 1959, har en B.Sc i kemi från Linköpings
universitet. Hon har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i
bioteknikbolag, senast som Marknadsdirektör för Companion Diagnostics
inom Thermo Fisher Scientific. Hon är sedan ett år ansvarig för
nyetableringar i en stiftelse som har till syfte att skapa tillväxt
inom "life science"-sektorn i Uppsalaregionen. Margareta Gadnell är
grundare och delägare i affärskonsultbolaget Conlega BioBusiness
Development and Management.

Punkt 13 - Val av styrelsens ordförande
Omval av David Dangoor.

Punkt 14 - Val av revisor
Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer med styrelsens
rekommendation.

Punkt 15 - Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största
aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara
ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid
sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30
juni 2017 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.
Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i
valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens
ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna ska
offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före
årsstämman 2018. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre
utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna, kan om
valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en
representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet
står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I
det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur
valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga
rätt att utse ny representant i valberedningen. Om denne avstår från
att utse en ny representant ska valberedningen, om den finner det
lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den
aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om
denne önskar utse en representant i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till styrelsearvoden
e) förslag till revisor
f) förslag till revisorsarvode
g) förslag rörande valberedning inför 2019 års årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 16 och 17 på
dagordningen.

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 7,50 kronor per aktie med
avstämningsdag den 5 maj 2017. Beräknad dag för utbetalning från
Euroclear Sweden AB är den 10 maj 2017. Styrelsen har med anledning
av föreslagen utdelning utfärdat ett yttrande i enlighet med 18 kap 4
§ aktiebolagslagen.

Punkt 16 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för
anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall
ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för
ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar
och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar
för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta
är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade
villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende
struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala
villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd
blandning av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga
incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor
vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön - Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl
varje individs ansvar och roll som individens kompetens och
erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning- Rörlig ersättning ska inte överstiga 25 procent av
den totala kompensationen.

Långsiktiga incitamentsprogram - Styrelsen ska årligen utvärdera
huruvida ett aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt
incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av
långsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Eventuell
ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram ska ligga i linje
med vad som är praxis på respektive marknad.

Pensioner - Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska
ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på
utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner - Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i
förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som
marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag - För ledande
befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte
överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för
ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.

Punkt 17 - Förslag avseende anslag till en av BioGaia bildad
forsknings- och utbildningsstiftelse.

Styrelsen i BioGaia föreslår att stämman godkänner att styrelsen
beslutar om avsättning av högst 2,4 miljoner kronor till en stiftelse
som BioGaia bildar. Stiftelsen avses ha till ändamål att genom stöd
till forskning, utbildning och informationsaktiviteter minska
antibiotikaresistens. Målsättningen är att detta ska leda till
främjande av användning av produkter och metoder som förebygger
infektioner eller på annat sätt minskar antibiotikaanvändningen.
Stiftelsens styrelse avses bestå av ledamöter utsedda av styrelsen i
BioGaia.

Det skall vara möjligt för andra företag eller fysiska personer att
bidra med medel till stiftelsen.

BioGaias styrelse avser, under förutsättning att verksam...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.