Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

BioGaia: Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) h?ller extra bolagsst?mma fredagen den 18 mars 2016
kl. 14.00 i Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten
90, Stockholm. Lokalen ?r ?ppen f?r registrering fr?n kl. 13.30.
Registreringen avslutas kl. 14.00.

R?tt att delta
R?tt att delta i st?mman har den som ?r registrerad som aktie?gare i
den av Euroclear Sweden AB f?rda aktieboken l?rdagen den 12 mars 2016
(v?nligen notera att eftersom avst?mningsdagen ?r en l?rdag m?ste
aktie?garen vara inf?rd i aktieboken fredagen den 11 mars 2016), samt
har anm?lt sitt deltagande i st?mman till bolaget senast m?ndagen den
14 mars 2016, kl. 16.00. Anm?lan g?rs per post till BioGaia AB
(publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, per telefon 08-555 293 00 eller
per e-post extrabolagsstamma@biogaia.se. Vid anm?lan ska uppges
aktie?garens namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon
och antal aktier samt antal eventuella bitr?den.

Den som l?tit f?rvaltarregistrera sina aktier m?ste, f?r att ha r?tt
att delta i st?mman, genom f?rvaltares f?rsorg l?ta registrera
aktierna i eget namn. S?dan omregistrering, som kan vara tillf?llig,
m?ste vara verkst?lld fredagen den 11 mars 2016.

Ombud
Aktie?gare som f?retr?ds genom ombud ska utf?rda en skriftlig
dagtecknad fullmakt f?r ombudet. Om fullmakten utf?rdas av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande f?r den
juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul?r h?lls tillg?ngligt p?
bolagets hemsida www.biogaia.se. Fullmakt i original samt eventuella
registreringsbevis och andra beh?righetshandlingar b?r vara bolaget
tillhanda under ovanst?ende adress senast m?ndagen den 14 mars 2016.

F?rslag till dagordning

1. St?mmans ?ppnande
2. Val av ordf?rande vid st?mman
3. Uppr?ttande och godk?nnande av r?stl?ngd
4. Godk?nnande av dagordning
5. Val av en eller tv? justeringsm?n
6. Pr?vning av om st?mman blivit beh?rigen sammankallad
7. Styrelsens f?rslag till beslut om godk?nnande av ?verl?telser av
aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB

8. Styrelsens f?rslag till beslut om utdelning av BioGaias samtliga
aktier i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB

9. St?mmans avslutande
F?rslag till beslut

Styrelsens f?rslag till beslut om godk?nnande av ?verl?telser av
aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (punkt 7)

Den 12 november 2013 ?verl?t BioGaia 2.250 aktier i dotterbolaget
Infant Bacterial Therapeutics AB ("IBT") till envar av Eamonn
Connolly och Staffan Str?mberg till ett pris om totalt 45.000 kronor
vardera. Eamonn Connolly och Staffan Str?mberg var vid tidpunkten f?r
?verl?telserna anst?llda i BioGaia som forskningschef respektive
ansvarig f?r den regulatoriska verksamheten. Bakgrunden till
?verl?telserna var styrelsens i BioGaia beslut att finansiera ett av
Eamonn Connolly och Staffan Str?mberg presenterat projekt avseende
utvecklande av ett l?kemedel mot nekrotiserande enterokolit (NEC).

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen kr?vs att ovanst?ende
aktie?verl?telser godk?nns av bolagsst?mma i BioGaia. Styrelsen
f?resl?r d?rf?r att den extra bolagsst?mman godk?nner BioGaias
?verl?telse av vardera 2.250 aktier i IBT till Eamonn Connolly och
Staffan Str?mberg. F?r giltigt beslut kr?vs att f?rslaget bitr?ds av
aktie?gare med minst nio tiondelar av s?v?l de avgivna r?sterna som
de vid st?mman f?retr?dda aktierna.

Styrelsens f?rslag till beslut om utdelning av BioGaias samtliga
aktier i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB (punkt 8)

Styrelsen f?resl?r att st?mman beslutar om utdelning till aktie?garna
i BioGaia best?ende av BioGaias samtliga aktier, n?mligen 74.066
A-aktier och 1.659.579 B-aktier, i dotterbolaget Infant Bacterial
Therapeutics AB.

En (1) A-aktie i BioGaia ska ber?ttiga till en (1) aktieandel av serie
A i IBT och en (1) B-aktie i BioGaia ska ber?ttiga till en (1)
aktieandel av serie B i IBT varvid tio aktieandelar av serie A
ber?ttigar till en (1) A-aktie i IBT och tio aktieandelar av serie B
ber?ttigar till en (1) B-aktie i IBT. Som f?ljer av BioGaias
bokslutskommunik? f?r 2015 har aktierna i IBT ett bokf?rt v?rde i
BioGaias balansr?kning om 81,8 miljoner kronor. En (1) aktie av
respektive aktieslag i IBT motsvarar d?rmed ett bokf?rt belopp om
4,72 kronor per aktie i BioGaia.

F?r det fall en aktie?gares innehav i BioGaia inte ?r j?mnt delbart
med tio kommer de ?verskjutande aktieandelar som inte kunnat
utnyttjas f?r erh?llande av aktier i IBT att s?ljas f?r respektive
aktie?gares r?kning. F?rs?ljning kommer att genomf?ras courtagefritt
genom Carnegie Investment Bank AB:s f?rsorg. Likviden fr?n
f?rs?ljningen kommer att utbetalas till ber?rda aktie?gare via
Euroclear Sweden AB.

Avst?mningsdag f?r utdelningen ska vara den 23 mars 2016. Aktierna i
IBT kommer d?rmed att finnas tillg?ngliga p? aktie?garnas VP-konton
(eller p? VP-konton som tillh?r dem som annars ?r ber?ttigade till
utdelning) omkring den 29 mars 2016.

Antal aktier/r?ster och st?mmohandlingar
Det totala antalet aktier i BioGaia uppg?r till 17.336.462, varav
740.668 A-aktier och 16.595.794 B-aktier, med ett sammanlagt antal
r?ster om 24.002.474.

Fullst?ndigt beslutsf?rslag och ytterligare information avseende
?rende 8 ovan samt fullmaktsformul?r kommer att h?llas tillg?ngliga
hos bolaget senast tre veckor f?re st?mman samt kommer att
kostnadsfritt skickas till aktie?gare som s? beg?r och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer ?ven att h?llas tillg?ngliga p?
bolagets hemsida www.biogaia.se.

Stockholm i februari 2016
Styrelsen f?r BioGaia AB (publ)

Senaste pressmeddelandena fr?n BioGaia
2016-02-12 F?rslag till utdelning och s?rnotering av BioGaias
dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics

2016-02-12 BioGaia AB Bokslutskommunik? 2015
2016-01-11 Ny metaanalys bekr?ftar effekten av BioGaias probiotika vid
kolik

BioGaia offentligg?r denna information i enlighet med Lag om
V?rdepappersmarknaden. Informationen l?mnades till offentligg?rande
den 12 februari 2016 klockan 10.00.

F?r mer information
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia ?r ett h?lsof?retag som utvecklar, marknadsf?r och s?ljer
probiotiska produkter med dokumenterade positiva h?lsoeffekter.
Produkterna ?r huvudsakligen baserade p? Lactobacillus reuteri som
har probiotiska, h?lsofr?mjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs
B-aktie ?r noterad p? Nordiska b?rsen i Stockholm, listan f?r
medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-b...
http://mb.cision.com/Main/3271/9913244/476375.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.