Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

BioInvent: Beslut på BioInvents årsstämma 2016

Lund, Sverige - 12 maj 2016 - BioInvent International AB (publ) (BINV)

På BioInvents årsstämma den 12 maj valdes An van Es Johansson, Leonard
Kruimer, Martin Nicklasson och Vincent Ossipow till nya
styrelseledamöter samt beslutades att införa ett incitamentsprogram
för bolagets anställda i form av ett teckningsoptionsprogram.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret
2015 samt att den ansamlade förlusten om -11 233 718 kr skulle
överföras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande
direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Björn O. Nilsson, Lars Ingelmark och Birgitta
Stymne Göransson samt nyval av An van Es Johansson, Leonard Kruimer,
Martin Nicklasson och Vincent Ossipow. Björn O. Nilsson omvaldes till
styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG omvaldes som bolagets
revisor för en mandatperiod om två år.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 400 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver
beslutades om arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i
revisionsutskottet och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i
ett eventuellt ersättningsutskott. Arvode för utskottsarbete ska dock
inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade vidare att införa ett incitamentsprogram för
bolagets anställda i form av ett teckningsoptionsprogram.
Incitamentsprogrammet innebär att högst 2 650 000 teckningsoptioner
ges ut, med en maximal utspädningseffekt om cirka 0.9 procent.
Programmet omfattar samtliga anställda med undantag för VD och de
befattningshavare som omfattades av det stay-on bonusprogram som
implementerades 2015. Teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde
och tilldelning sker med högst 50 000 teckningsoptioner per anställd.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum
under perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 1
december 2019. Teckningskursen per aktie kommer att uppgå till 2,81
kronor. Deltagare i incitamentsprogrammet som per den 1 juni 2019
kvarstår i sin anställning inom BioInvent erhåller en stay-on bonus
som motsvarar två gånger det belopp som investerades i
teckningsoptionsprogrammet, dock högst 60 000 kronor.

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att - vid ett eller flera
tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om
emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det registrerade
aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra
villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller
förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på Nasdaq Stockholm, utvecklar
immunonkologiska läkemedel. Med ett av världens största
antikroppsbibliotek och en unik, egenutvecklad metod kan BioInvent
identifiera optimala angreppspunkter och antikroppar för behandling
av olika tumörtyper. BioInvent har också stor erfarenhet av och en
egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar
för kliniska studier. Det gör det möjligt att initiera egna
läkemedelsprojekt, men också att förse ledande internationella
läkemedelsföretag med effektiva verktyg för deras
läkemedelsutveckling. BioInvent har för närvarande tre egna projekt i
eller nära klinisk fas och samarbetsavtal med sju globala
läkemedelsföretag. Ytterligare information finns tillgänglig på
www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen omhandel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl.
19.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/beslut-pa-bioinvents-arsstamma-201...
http://mb.cision.com/Main/583/2008388/515264.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.