Du är här

2017-05-17

BioInvent: Beslut på BioInvents årsstämma 2017

Lund, Sverige - 17 maj 2017 - BioInvent International AB (publ) (BINV)

På BioInvents årsstämma den 17 maj valdes Dharminder Chahal och Niklas
Prager till nya styrelseledamöter samt beslutades att införa ett
styrelseaktieprogram till styrelsens ledamöter och ett långsiktigt
incitamentsprogram för bolagets ledning och andra nyckelpersoner.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret
2016 samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande
direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Björn O. Nilsson, Lars Ingelmark, An van
Es-Johansson och Vincent Ossipow samt nyval av Dharminder Chahal och
Niklas Prager. Björn O. Nilsson omvaldes till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett grundarvode om 525 000
kronor till styrelsens ordförande och med 235 000 kronor till envar
av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Därvid
beslutades att arvode för styrelseledamot som väljer att inte delta i
det av stämman beslutade styrelseaktieprogrammet oförändrat ska utgå
med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor
vardera till övriga styrelseledamöter. Härutöver beslutades om arvode
om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 40 000
kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och att
särskild ersättning för arbete i ersättningsutskottet inte ska utgå.
Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens
ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till
styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter, innebärande att de
styrelseledamöter som önskar delta i programmet tilldelas 45 procent
av grundarvodet för styrelseuppdraget i form av aktier i BioInvent
till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar
45 procent av arvodet. Beslutet innefattar riktad emission av högst
900 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 0,03 procent av samtliga
aktier och röster i bolaget) respektive godkännande av förfogande
över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden
enligt programmet. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna
ska ske senast den 30 juli 2018 och teckningskursen per aktie ska
uppgå till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).

Bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag om
inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett
optionsprogram omfattande ledning och andra nyckelpersoner,
innefattande riktad emission av högst 7 117 000 teckningsoptioner
(motsvarande cirka 2,3 procent av samtliga aktier och röster i
bolaget) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för
fullgörande av bolagets åtaganden enligt programmet jämte säkring av
sociala avgifter. Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas
maximalt 5 650 000 teckningsoptioner beroende på prestation och
bolagets långsiktiga värdeutveckling. Varje option berättigar
innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent under perioden efter
offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret
2019 till och med den 15 december 2020. Teckningskursen per aktie ska
motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar från och
med den 18 maj 2017.

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att - vid ett eller flera
tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om
emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det registrerade
aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra
villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller
förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför
cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas
I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk
portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot
regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I
december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt
forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även
tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland
University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine.
BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland
annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt
från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för
forskning fram till kliniska prövningar i sen fas.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/beslut-pa-bioinvents-arsstamma-201...
http://mb.cision.com/Main/583/2268007/676009.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.