Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-17

BioInvent: BioInvents företrädesemission övertecknades och tilläggsprospekt offentliggörs

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Tilldelning
Såsom tidigare meddelats har nyemissionen i BioInvent om 48,9 MSEK,
med företrädesrätt för bolagets aktieägare, övertecknats.
Teckningsperioden avslutades den 11 april 2014. Cirka 95 procent av
de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och 5
procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som tecknat
utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar för teckning
utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande 101 procent av
antalet aktier i emissionen. Emissionsgarantierna har således inte
behövts tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som
upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den
25 mars 2014. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som
tilldelats aktier.

BioInvent har som tidigare meddelats samtidigt genomfört en riktad
nyemission om 15,0 MSEK till Henrik Rhenman genom Rhenman Healthcare
Equity L/S och Peter Thelin genom East Bay AB. Den riktade emissionen
har tecknats till samma emissionskurs som i företrädesemissionen,
dvs. 2,30 SEK per aktie.

BioInvent tillförs cirka 63,9 MSEK före emissionskostnader genom
företrädesemissionen och den riktade emissionen. Aktiekapitalet ökar
med cirka 2,2 MSEK från cirka 6,8 MSEK till cirka 9,0 MSEK och
antalet aktier ökar med 27 775 401 från 85 014 649 till 112 790 050
aktier när nyemissionerna registrerats hos Bolagsverket. De nya
aktierna beräknas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm under vecka
21 2014.

Offentliggörande av tilläggsprospekt för BioInvents företrädesemission
I enlighet med pressmeddelande den 15 april 2014 har styrelsen
upprättat tilläggsprospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt
för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på svenska
på BioInvents hemsida, www.bioinvent.com, samt på Erik Penser
Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se.

Tilläggsprospektet kan kostnadsfritt beställas från BioInvent
International AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund, tel. 046-286 85 50
eller från Erik Penser Bankaktiebolag e-post; emission@penser.se
eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag,
Emissionsavdelningen/BioInvent, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till BioInvent i
samband med emissionerna.

-- SLUT -

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget
F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och
Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig
www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i BioInvent lämnades endast genom
det prospekt som BioInvent offentliggjort den 25 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 april 2014 kl. 08.40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvents-foretradesemission-over...
http://mb.cision.com/Main/583/9570960/234607.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.