Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

BioInvent: Information om pågående emissioner

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Företrädesemissionen i BioInvent om 48,9 MSEK, med företrädesrätt för
bolagets aktieägare, har övertecknats. Teckningsperioden avslutades
den 11 april 2014. Ca 95 procent av de erbjudna aktierna har tecknats
med stöd av teckningsrätter och totalt har anmälningar för teckning
utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande ca 101 procent av
antalet aktier i emissionen.

På grund av ett administrativt misstag hos depåbanken har bolagets
största aktieägare Van Herk Investments B.V. sålt teckningsrätter
motsvarande 3 193 312 aktier istället för att enligt
teckningsåtagande utnyttja dessa. Van Herk Investments B.V. har
skriftligen till bolaget åtagit sig att på ett kontrollerat sätt köpa
motsvarande antal aktier i marknaden under en period som beräknas
uppgå till ca sextio handelsdagar och upplyst att Van Herk
Investments B.V. kommer att meddela marknaden när man slutfört
aktieköpet. I anledning av det inträffade kommer tilläggsprospekt att
upprättas, som förväntas offentliggöras före börsens öppnande
torsdagen den 17 april 2014 tillsammans med information om det
slutliga utfallet i företrädesemissionen. Bolaget bedömer att
tidigare offentliggjord tidplan för registrering av emissionerna och
upptagande av de nya aktierna till handel, inte påverkas.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till BioInvent i
samband med emissionerna.

-- SLUT -

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget
F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och
Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig
www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske
genom det prospekt som BioInvent offentliggjort den 25 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 april 2014 kl. 18.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/information-om-pagaende-emissioner...
http://mb.cision.com/Main/583/9570027/233898.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.