Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

BioInvent: Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige - 24 mars 2014 - Aktieägarna i BioInvent International
AB (publ), (OMXS:BINV), org. nr 556537-7263, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 24 april 2014, klockan 10.00 på Edison Park,
Emdalavägen 16 i Lund.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken per onsdagen den 16 april 2014,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 april 2014, gärna
före klockan 16.00, på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Stefan
Ericsson, per telefon 046-286 85 54 eller per e-mail
stefan.ericsson@bioinvent.com.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer,
aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För
aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans
med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per
onsdagen den 16 april 2014 och förvaltaren bör således underrättas
härom i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2013.
8. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013, samt (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
9. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna.
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
13. Fastställande av antal revisorer.
14. Fastställande av arvode åt revisorerna.
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
18. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Björn O.
Nilsson ska vara stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 9 b)
Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond 32 541
177 kr, balanserat resultat 39 000 kr och årets resultat -18 038 910
kr. Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital
om 14 541 267 kr överförs i ny räkning. Således föreslås att ingen
vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Val och arvoden (punkterna 10-15)
Valberedningen, bestående av Erik Esveld (Van Herk Investments B.V.),
Tony Sandell (B&E Participation AB), Mikael Lönn (representerande
eget innehav) samt styrelsens ordförande Björn O. Nilsson har
underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, Lars
Backsell, Dharminder Chahal, Lars Ingelmark, Jonas Jendi, Elisabeth
Lindner och Björn O. Nilsson. Björn O. Nilsson föreslås omväljas som
ordförande för styrelsen.

Arvode till styrelsen ska oförändrat utgå med 400 000 kr till
styrelsens ordförande och med 160 000 kr till envar av övriga
styrelseledamöter. Härutöver föreslås ett oförändrat arvode för
utskottsarbete, dock ej till styrelsens ordförande, om 20 000 kr till
envar av ledamöterna i ett eventuellt ersättningsutskott och med 50
000 kr till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr till envar
av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB för
en mandatperiod om två år, varvid revisionsbolaget upplyst om att
auktoriserade revisorn Alf Svensson kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och
är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades
föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att det för
bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla
rörlig lön, vilken ska vara begränsad och baserad huvudsakligen på
tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna
läkemedelsprojekten. Ersättning kan även utgå i form av optioner
eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av
bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt
17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - vid
ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma -
besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut
med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det
registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet).
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka
bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom
betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget
nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

C. AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget,
bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas
upp vid stämman.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär
finns på bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar,
revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga
enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida senast fr.o.m. torsdagen den 3 april 2014 och
skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 85 014 649.

-- SLUT -

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget
F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och
Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig
www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn O. Nilsson
Styrelseordförande
070-2181500

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 mars 2014 kl. 8.40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/kallelse-till-arsstamma-i-bioinven...
http://mb.cision.com/Main/583/9556309/223842.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.