Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

BioInvent: Kommuniké från extra bolagsstämma i BioInvent

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Lund, Sverige - 19 mars 2014 - På BioInvent International AB:s (publ)
(OMXS: BINV) extra bolagsstämma idag godkändes styrelsens beslut att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och en
riktad nyemission.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 21 februari
2014 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. I enlighet med vad som vidare offentliggjordes den 17
mars 2014 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för
emissionen att varje aktie i BioInvent som innehas på
avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 24 mars
2014, berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4)
teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen har fastställts till 2,30 SEK per aktie, vilket
motsvarar en total emissionslikvid om cirka 48,9 MSEK före
emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 28 mars - 11
april 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1 700
292,96 kronor genom en emission av högst 21 253 662 nya
aktier.Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att
ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 25 mars
2014.

Bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut den 21
februari 2014 om riktad nyemission. Rätt att teckna de nya aktierna i
den riktade emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, två på förhand vidtalade investerare av
institutionell karaktär; Henrik Rhenman genom Rhenman Healthcare
Equity L/S och Peter Thelin genom East Bay AB. Den riktade emissionen
har fulltecknats och innebär att bolagets aktiekapital ökas med 521
739,12 kronor genom en emission av 6 521 739 nya aktier.Den totala
emissionslikviden i den riktade emissionen uppgår till cirka 15 MSEK
före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställt till samma
kurs som i företrädesemissionen dvs. 2,30 SEK per aktie. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget
nytt kapital och nya långsiktiga ägare av strategisk betydelse för
bolaget samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa
ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida, www.bioinvent.com.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket
n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T.TM är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och
Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på
www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske
genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring
den 25 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 mars 2014 kl. 12.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/583/9554100/222256.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.