Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

BioInvent: Styrelsen i BioInvent fastställer villkor för företrädes-emission och riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för BioInvent International AB (OMXS:BINV) ("BioInvent"
eller "Bolaget") har beslutat om slutliga villkor i den
företrädesemission och riktad nyemission som styrelsen fattade beslut
om den 21 februari 2014 under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande. Den riktade emissionen har fulltecknats.

Delårsrapporten 1 januari - 31 mars 2014 senareläggs i anledning av
företrädesemissionen och flyttas fram från den 24 april 2014 till den
6 maj 2014.

Sammanfattning

· Aktieägare i BioInvent har företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie för varje fyra (4) befintliga aktier, dvs. en teckningsrelation
om 1:4 i företrädesemissionen

· Teckningskursen är 2,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en total
emissionslikvid i företrädesemissionen om 48,9 MSEK före
emissionskostnader

· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 24
mars 2014

· Teckning i företrädesemissionen ska ske under perioden 28 mars -
11 april 2014

· Företrädesemissionen är säkerställd upp till högst 75 procent
genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier

· Henrik Rhenman genom Rhenman Healthcare Equity L/S och Peter
Thelin genom East Bay AB har tecknat aktier i den riktade emissionen
om 15,0 MSEK till samma teckningskurs som i företrädesemissionen,
dvs. 2,30 SEK.

· De båda emissionerna förutsätter godkännande vid extra
bolagsstämma den 19 mars 2014

· Emissionslikviden ska användas för att driva Bolagets
utvecklingsprojekt och forskningsprojekt samt till att stärka
Bolagets finansiella ställning.

· Den riktade emissionen genomförs även för att tillföra Bolaget
ytterligare strategiska ägare

Emissionsvillkor

BioInvent offentliggjorde den 24 februari 2014 styrelsens beslut om en
företrädesemission och en riktad emission. Styrelsen har nu
fastställt teckningskurs och övriga slutliga villkor för
emissionerna.

Varje aktie i BioInvent som innehas på avstämningsdagen för deltagande
i företrädesemissionen den 24 mars 2014, berättigar till en (1)
teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av
en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 2,30 SEK per
aktie. Detta motsvarar en rabatt om 29,3 procent jämfört med den
volymvägda betalkursen för BioInvents aktie under perioden 3 februari
- 14 mars 2014 på NASDAQ OMX Stockholm. Teckningstiden löper under
perioden 28 mars - 11 april 2014, med rätt för styrelsen att förlänga
teckningstiden.

Högst 21 253 662 nya aktier emitteras i företrädesemissionen, vilket
vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 1 700 292,96
SEK till totalt 8 501 464,88 SEK. Den totala emissionslikviden i
företrädesemissionen uppgår till 48 883 422,60 SEK före
emissionskostnader vid full teckning.

6 521 739 nya aktier emitteras i den riktade emissionen, vilket ger en
ytterligare ökning av aktiekapitalet med 521 739,12 SEK. Den totala
emissionslikviden i den riktade emissionen uppgår till 14 999 999,70
SEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställt till
samma kurs som i företrädesemissionen dvs. 2,30 SEK per aktie. Rätt
att teckna de nya aktierna i den riktade emissionen tillkommer, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, två på förhand vidtalade
investerare av institutionell karaktär; Henrik Rhenman genom Rhenman
Healthcare Equity L/S och Peter Thelin genom East Bay AB. Teckning av
aktierna har skett och betalning ska ske senast den 24 april 2014.

De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK.
Emissionerna genomförs som ett led i att säkerställa finansiering av
pågående verksamhet under minst kommande 12 månader. Syftet med den
riktade emissionen är därutöver att tillföra Bolaget fler strategiska
ägare, vilket inte kan säkerställas inom ramen för
företrädesemissionen. Emissionslikviden ska användas för att driva
Bolagets utvecklingsprojekt och forskningsprojekt samt till att
stärka Bolagets finansiella ställning.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen förutsätter
godkännande vid extra bolagsstämma i BioInvent den 19 mars 2014, kl
10.00. Kallelsen offentliggjordes den 24 februari 2014 och finns
tillgänglig på BioInvents hemsida www.bioinvent.com.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolagets största aktieägare, van Herk Investments B.V. och B&E
Participation AB, som tillsammans äger 25,0 procent av aktierna i
Bolaget, har ställt ut teckningsförbindelser avseende de
teckningsrätter som de tilldelas i företrädesemissionen. Därutöver
har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal
befintliga och externa investerare innebärande att
företrädesemissionen är säkerställd upp till högst 75,0 procent genom
tecknings- och garantiåtaganden.

Tidplan för företrädesemissionen

19 mars Extra bolagsstämma
19 mars Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
20 mars Första handelsdag exklusive teckningsrätt
24 mars Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
25 mars Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
28 mars - 8 april Handel med teckningsrätter
28 mars - 11 april Teckningstid
Omkring 16 april Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Delårsrapport

I anledning av företrädesemissionen senareläggs delårsrapporten från
första kvartalet från den 24 april 2014 till den 6 maj 2014 för att
handelsförbudsperioden före delårsrapporten inte helt ska sammanfalla
med teckningsperioden.

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BioInvent.

-- SLUT -

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I Bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket
n-CoDeR® och screeningverktyget F.I.R.S.T.TM är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och
Les Laboratoires Servier.

www.bioinvent.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske
genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring
den 25 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 mars 2014 kl. 8.40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/styrelsen-i-bioinvent-faststaller-...
http://mb.cision.com/Main/583/9552052/220847.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.