Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Biolight: Kvartalsrapport, 1 januari – 31 mars 2014

(För fullständig kvartalsrapport se bifogad fil)

* Nettoomsättningen för första kvartalet 2014 förbättrades med 263 TSEK till
2 182 TSEK (1 919) och med 938 TSEK jämfört med fjärde kvartalet 2013 (1
244)

* Rörelseresultatet för första kvartalet 2014 förbättrades med 1 063 TSEK
till -727 TSEK (-1 790) och med 2 467 TSEK jämfört med fjärde kvartalet
2013 (-3 194)

* Resultatet före skatt för första kvartalet 2014 förbättrades med 1 033 TSEK
till -704 TSEK (-1 738) och med 2 472 TSEK jämfört med fjärde kvartalet
2013 (-3 176)

Pär Olausson Lidö, Biolights VD, kommenterar

”Bolaget har haft en stark utveckling under årets första kvartal med såväl
ökad nettoomsättning och som förbättrat resultat. Bortsett från löpande
hyresintäkter ökade nyförsäljningen med ca 60 % jämfört med motsvarande
kvartal 2013. Den fokuserade försäljningsstrategin och strikt
kostnadskontroll börjar bära frukt.

Den ökade försäljningen under det första kvartalet beror på;

* ökad medverkan på evenemang som är viktiga för kundgrupperna
* attraktivare erbjudanden med fördelaktiga finansieringsupplägg inklusive
fullvärdesförsäkring för produkten
* starkt fokus på hästsportsegmentet i Sverige vilket lett till effektivare
försäljning
* ny försäljningsstrategi som utgår från kundens användarnytta och produktens
lönsamhet
* nytt försäljningsmaterial som är anpassat och förtydligat för respektive
målgrupp
* ökad andel heltidssäljare vilket bidragit till bättre styrning och högre
effektivitet i försäljningsarbetet

Efter framgångsrika månader för svenska travkuskar i Frankrike och med svensk
vinst i åretsPrix d'Amérique, har bolaget inlett en satsning på den franska
marknaden. Initiala marknadsinsatser har genomförts på ett av Frankrikes
största travområden beläget strax utanför Paris, Grosbois. Fransk hästsport
utgör en stor potential för bolaget och hästsporten bedöms vara omkring tio
gånger större i Frankrike jämfört med Sverige.

Den nyligen avslutade nyemissionen övertecknades (181 % teckning) och handeln
i aktien har varit mycket god under perioden. Resultatet av emissionen tyder
på att det finns ett stort intresse för bolaget, för metoden och för den nya
strategin som presenterades inför emissionen.”

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet förbättrades med 263 TSEK till 2 182
TSEK (1 919) och 938 TSEK jämfört med fjärde kvartalet 2013 (1 244).
Nettoomsättningen är bättre än väntat och trots tappade intäkter från en
större hyreskund ökar nettoomsättningen med 13,7 %.

Rörelseresultatet för första kvartalet förbättrades med 1 063 TSEK jämfört med
motsvarande kvartal föregående år, men var hela 2 467 TSEK bättre jämfört med
fjärde kvartalet 2013. Som förutspåddes redan föregående kvartal har bolaget
haft lägre rörelsekostnader jämfört med första kvartalet 2013. Förbättringen
är en effekt av de strategiförändringar som genomförts under det fjärde
kvartalet 2013 och det första kvartalet 2014.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 19 736 TSEK (11 766). Soliditeten uppgick
till 90,1 % (77,9 %).

Likvida medel uppgick till 16 601 TSEK (11 212).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till –2
622 TSEK (-1 645). Minskningen på 977 TSEK förklaras av ökning av
rörelsekapital.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under första kvartalet, -111 TSEK,
avser utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling. Likvida
medel om 15 805 TSEK har under det första kvartalet erhållits genom
nyemission. Kvartalets kassaflöde förbättrades med 15 146 TSEK och uppgick
till 13 072 TSEK (-2 074).

Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under första kvartalet.

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0).
Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 0 TSEK (0).

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första kvartalet var 5 att jämföra med
motsvarande kvartal föregående år då medelantalet var 6.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och
finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att
identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. Då bolaget
är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att
försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera. För en fullständig
redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera
dessa, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering”
i årsredovisningen för 2013.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent
Holding AB och Biodynam AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen
varför koncernens och moderbolagets redovisningar i allt väsentligt
överensstämmer. Information avseende koncernen gäller därför även för
moderbolaget.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Kommande rapporttillfällen

Bolagsstämma 28 maj 2014

Delårsrapport januari – juni 29 augusti 2014

Delårsrapport januari – september 30 oktober 2014

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights
webbplatswww.biolightab.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, tel. 0702 - 15 01 11

Biolight AB
(publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på
företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt
ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och minskar därmed
behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett
fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom
rehabilitering av djur. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic
Growth Market AB).

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.