Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Bioservo Technologies AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7
juli 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39B,
Kista.

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7
juli 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39B,
Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 3 juli 2017,

2. dels senast måndagen den 3 juli 2017 anmäla sig och eventuella
biträden (högst två) skriftligen per post till Bioservo Technologies
AB (publ), Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Kista eller per e-post till
invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast måndagen den 3 juli 2017 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis
ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer
finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om nyval av styrelseledamot
7. Beslut om ändring av bolagsordning § 3 Verksamhet
8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om nyval av styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Karin Ruiz väljs till styrelseledamot. Karin
Ruiz har en gedigen bakgrund från olika roller bl.a. inom produkt-
och affärsutveckling samt VD i stora och små bolag både inom industri
och sjuk- och hälsovård och stor erfarenhet från styrelsearbete.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordning §3 Verksamhet

Styrelsen föreslår följande beskrivning av verksamheten:

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och
försäljning av bärbar robotik för tillämpning inom industri och
medicinsk teknik, utföra teknisk konsultverksamhet samt därmed
förenlig verksamhet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de
justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 8 936 451 stycken varvid varje aktie har en röst.
Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Kista i juni 2017

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/kallelse-til...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.