Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Bioservo Technologies AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i
enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att hela
beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Nikolaj
Sørensen (nyval), Kunal Pandit (omval), Runar Bjørklund (omval),
Karin Ruiz (omval), Hans von Holst (omval) samt Anders Lundmark
(omval). Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för
bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 1 000 000 aktier i Bolaget.
Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport,
genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att
Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av
köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra
riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om
bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en
utspädning om cirka 11% av aktierna och rösterna i Bolaget.

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan
forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och en läkare på Karolinska
sjukhuset. Vår SEM ™ (Soft Extra Muscle) -teknik uppfanns av
professor Hans von Holst (neurokirurgi), professor Jan Wikander och
doktor Johan Ingvast (doktorsexamen i mekatronisk teknik). Sedan
starten har vi vidareutvecklat denna hyllade och patenterade SEM ™
-teknologi (Soft Extra Muscle) och är idag världsledande inom mjuka
exoskelett.

Åtagandet bygger på en stark tro på att denna teknik kommer att
förändra livet för många människor genom att stärka deras oberoende
och höja deras livskvalitet.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella
företag inom bland annat fordons- och flygindustrin, samt företag
verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/kommunike-f...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.