Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Biotage: Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 28 april 2014

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 28 april 2014
fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 60 öre per aktie, vilket
sammantaget ger högst 38.828.668 kronor i utdelning, samt att i ny
räkning balansera 430.853.288 kronor.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli fredagen den 2 maj 2014.

Styrelse, revisorer m.m.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas
Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Anders Walldov och Peter
Ehrenheim till styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson
till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisonsfirman Deloitte AB
till bolagets revisor med Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor
för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.220.000 kronor skall
utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2015 att fördelas
enligt följande: ordföranden skall erhålla 420.000 kronor samt var
och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är
anställda i bolaget, 160.000 kronor vardera. Därutöver skall
ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté skall utgå om
sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar
25.000 kronor vardera.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till
ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med
bolagets per den 1 september 2014 röstmässigt tre största aktieägare,
utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2015. Valberedningen skall inom
sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara
styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2015
förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av
ordförande vid årsstämman, val av revisor, arvodesfrågor och därtill
hörande frågor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
och beslut om fondemission

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital minskas med
6.588.010 kronor och 24 öre genom indragning utan återbetalning av
5.146.883 aktier

Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom
fondemission enligt följande. Aktiekapitalet ska genom fondemissionen
tillföras 7.118.589 kronor och 17 öre, utan utgivning av nya aktier

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre
justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission
av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att
aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i
annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas
med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.470.000
aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i
huvudsak följande:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst till årsstämman 2015.

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av
egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det
totala antalet aktier i bolaget.

3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris
inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Uppsala den 28 april 2014
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ)
kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april
2014 kl. 17.45

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, läkemedels-och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret
ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina
och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 445 MSEK under
2013. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Hemsida: www.biotage.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotage/r/beslut-vid-arsstamman-i-biotage-ab-d...
http://mb.cision.com/Main/705/9575977/238183.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.