Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Biotage: Bokslutsrapport januari-december 2016

Fjärde kvartalet okt-dec 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 179,1 MSEK (168,5), vilket är en
ökning med 6,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 0,9 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 24,1 MSEK (20,2)
· Resultat efter skatt uppgick till 17,5 MSEK (20,7). Minskningen
förklaras av finansnettot för kvartalet om -5,9 MSEK (-0,7) som
främst består av resultat från valutasäkringstransaktioner.

· Resultat per aktie var 0,27 SEK (0,32) före och efter utspädning
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 42,4 MSEK
(33,3)

· Nettokassan per den 31 december uppgick till 128,6 MSEK (134,9)
· Biotage hade vid rapportperiodens utgång inget innehav av egna
aktier. Inga aktier har förvärvats inom ramen för det återköpsprogram
som beslutades vid årsstämman 2016.

Helåret jan-dec 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 667,9 MSEK (610,5), vilket är en
ökning med 9,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 7,8 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 99,1 MSEK (74,8)
· Resultat efter skatt uppgick till 92,8 MSEK (73,3)
· Resultat per aktie var 1,43 SEK (1,13) före och efter utspädning
· Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 139,1 MSEK
(120,1)

· Biotage har i september investerat 19,3 MSEK i utveckling av
produkter för rening av biomolekyler genom teckning av aktier
motsvarande 22 procent i Chreto Aps

· Utdelning till aktieägarna har lämnats i maj med 80,9 MSEK (48,5)
· Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till
aktieägarna avseende 2016 om 1,25 SEK (1,25) per aktie. Enligt
utdelningspolicyn ska Biotage dela ut minst 50 procent av
nettovinsten.

Kommentar av VD Torben Jörgensen
Det är med tillfredställelse jag rapporterar omsättningsrekord för
såväl kvartalet som helåret. Omsättningen uppgår till 179 MSEK för
kvartalet och 668 MSEK för helåret. Vi möter det finansiella målet om
8 procents omsättningstillväxt och överträffar med god marginal
rörelsemarginalmålet (EBIT) om 10 procent. Med den försäljningsökning
vi uppnått växer Biotage betydligt snabbare än underliggande
marknader. Vi visar fortsatt en solid intjäningsförmåga allt medan
verksamheten växer. För 2016 genererar vi ett rörelseresultat (EBIT)
om 99 MSEK, vilket är en ökning med 33 procent. Sett över en
tioårsperiod har Biotage förbättrat EBIT med i genomsnitt 25 procent
per år. Den löpande verksamheten genererade under 2016 ett kassaflöde
om 139 MSEK, vilket är 19 MSEK mer än föregående år.

Samtliga regioner där vi har direktförsäljning växer under kvartalet
och året. Kina står för den enskilt största omsättningsökningen med
28 procent under 2016. Under årets sista kvartal inledde vi enligt
plan direktförsäljning i Sydkorea. Vi har ett bra team på plats och
ser fram mot att denna investering ska ge avkastning redan under
2017. Vi planerar för direktförsäljning i fler länder där vi ser en
betydande marknadspotential och där försäljning via distributör inte
levt upp till våra förväntningar.

Våra investeringar i forskning och utveckling har under de senaste
åren genererat ett antal nya framgångsrika produkter. Andelen av
Biotages försäljning som kommer från produkter lanserade under de
senaste tre åren har kontinuerligt ökat och uppgår nu till cirka 20
procent.

Under 2016 har produktområdet rening inom Organisk kemi utvecklats
särskilt väl. Framgångarna kan till stor del tillskrivas lanseringen
av evaporeringssystemet Biotage®V-10 Touch. Även försäljningen av
reningssystemet Isolera™ har överträffat våra förväntningar. Den
positiva utvecklingen för förbrukningsvaror inom Analytisk kemi
håller i sig. Det är fortsatt på den amerikanska marknaden som vi ser
den största tillväxten. Under 2017 kommer vi att inom Analytisk kemi
addera ytterligare personella resurser och fler
applikationslaboratorier i Europa, Japan och USA. Satsningen inom
biomolekyler som nytt produktområde inleddes på allvar under 2016. Vi
lanserade i december våra första förbrukningsvaror för rening av
peptider och andra större molekyler. Tidigare under året investerade
vi i det danska proteinreningsföretaget Chreto.

Systemförsäljningen stod under 2016 för 45 procent av omsättningen och
eftermarknadsprodukter 55 procent. Främsta orsaken till att vi inte
kommit närmare vårt strategiska fördelningsmål om 40/60 är
framgångarna i Kina, där vi nästan uteslutande säljer system.

Effektiviteten vid produktionsanläggningen i Cardiff, Wales,
förbättras dels genom att vi producerar större volymer, dels genom
ett fokuserat arbete mot en högre automatiseringsgrad av
produktionen. Tillsammans med ett svagare brittiskt pund har detta
bidragit till att höja bruttomarginalen för kvartalet till över 59
procent.

Sammantaget har 2016 varit ett fantastiskt år med varierande
ekonomiska förutsättningar på de marknader där vi är verksamma. Jag
är övertygad om att även 2017 kommer att vara ett spännande år. Vi är
väl förberedda och jag ser med tillförsikt fram mot det nya året.

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9
februari 2017 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret
ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien,
Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 325 anställda och omsatte
668 MSEK under 2016. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotage/r/bokslutsrapport-januari-december-201...
http://mb.cision.com/Main/705/2183690/625928.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.