Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Biotage: Delårsrapport januari-september 2019

Rekordens kvartal

Tredje kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 282,7 MSEK (232,2), vilket är en
ökning med 21,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående
år. Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv[1)] ökade
omsättningen med 8,1 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 42,5 procent till 64,3 MSEK (45,1).
· Resultat efter skatt ökade med 51,3 procent till 66,6 MSEK (44,0).
· Resultat per aktie ökade till 1,02 SEK (0,68) före och efter
utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 80,0 MSEK
(50,7).

· Nettoskulden[1)][ ]per den 30 september uppgick till 127,1 MSEK
(-67,6). Likvida medel uppgick till 131,9 MSEK (177,0). Skulder till
kreditinstitut var 109,5 MSEK (109,4).

Nio månader januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 812,8 MSEK (676,3), en ökning med
20,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till
jämförbara valutakurser och justerat för förvärv[1)] ökade
nettoomsättningen med 8,6 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 24,5 procent till 170,3 MSEK (136,7).
· Resultat efter skatt ökade med 20,0 procent till 168,3 MSEK
(140,3).

· Resultat per aktie uppgick till 2,58 SEK (2,17) före och efter
utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135,5 MSEK
(103,4).

· Utdelning till aktieägarna har lämnats med 97,8 MSEK (90,6) i maj
månad.

· Den 24 maj offentliggjorde styrelsen att Tomas Blomquist anställts
som ny verkställande direktör för Biotage med tillträdesdatum den 6
november.

· Förvärvet av PhyNexus Inc. slutfördes den 15 januari.
Förvärvspriset uppgick till ca 21,3 MUSD (ca 190,6 MSEK[2)]) varav ca
4,8 MUSD (ca 43,2 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6 MUSD (ca 58,6
MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage erlades i samband med
tillträdet. Resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) är förväntade
framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida resultat.

· Emissionen av vederlagsaktier för förvärvet ökade antalet aktier i
Biotage från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medfört en utspädning
för existerande aktieägare på 0,7 procent.

1. Se definition sid 20-21
2. Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Det har varit ett stort nöje och förtroende att få verka som
verkställande direktör för Biotage i snart 14 år och att dessutom få
avsluta med ett så starkt kvartal som detta är så klart inget annat
än fantastiskt. Biotage sätter igen nya rekord. Aldrig tidigare har
omsättningen varit så hög. Bruttomarginalen och lönsamheten är även
de på rekordnivå. Under kvartalet kom Biotage också upp i den för mig
personligen efterlängtade miljardomsättningen; rullande 12 månader
omsätter Biotage nu drygt en miljard kronor.

Samtliga geografiska regioner med undantag för Europa visar nu en
tillväxt överstigande 8 procent. Det medger att Biotage nu närmar sig
det finansiella målet; en genomsnittlig årlig organisk
omsättningstillväxt om 8 procent mätt över en treårsperiod. Till
jämförbara valutakurser och rensat för förvärv ökar omsättningen med
8,1 procent för kvartalet medan motsvarande mått på organisk tillväxt
når 8,6 procent för årets första nio månader.

Försäljningen i Asien fortsätter att utvecklas positivt. Vi ser stark
tillväxt över hela denna region och ett lysande exempel är Kina, som
nu utgör 10 procent av Biotages globala omsättning.

Den ökade försäljningen sker inte på bekostnad av en lägre lönsamhet.
Tvärtom så växer Biotage med ökad lönsamhet. Värt att notera är att
bruttomarginalen för såväl kvartalet som de första nio månaderna
överträffar vårt strategiska mål om 60 procent. För kvartalet ökar
bruttomarginalen till hela 62,8 procent.

Utvecklingen av vårt erbjudande inom Industriella produkter är
fortsatt stark. Detta produktområde utgör nu 12 procent av Biotages
totala försäljning. Det har snart gått ett år sedan vi lanserade den
senast flash-reningsplattformen Biotage[®] Selekt tillsammans med den
nya serien förbrukningsvaror Biotage[®] Sfär. Eftersom dessa
produkter ingår i Biotages enskilt största produktområde, Rening, är
det givetvis angeläget att vi är lyckosamma med lanseringen.
Produktområdet fortsätter att öka, vi tar marknadsandelar och vi har
lyckats möta önskemålen från våra kunder inom den amerikanska
läkemedelsindustrin.

Allt har dock inte gått helt efter tidsplan och önskan. Den nya
instrumentgenerationen för automatiserad rening av plasmider, vilken
kom till Biotage genom förvärvet av PhyNexus tidigare i år, kommer
inte att lanseras under 2019 såsom ursprungligen planerats. Vi
behöver mer tid för att säkerställa att produkten uppfyller Biotages
höga kvalitetsnormer och lanseringen skjuts därför till nästa år.

Jag skrev redan i halvårsrapporten att jag med tillförsikt såg fram
mot det andra halvåret. Nu har vi ett kvartal kvar av 2019 och med en
stark orderbok ser jag fortsatt positivt mot avslutningen av året.
Eftersom detta är min sista kvartalsrapport som verkställande
direktör vill jag passa på att tacka alla medarbetare, kunder,
styrelsen och aktieägarna som gjort denna resa möjlig. Biotage har
rekryterat en mycket bra efterträdare till mig och som tidigare
offentliggjorts kommer jag att fortsätta i Biotages styrelse, och om
aktieägarna så vill, som styrelseordförande för Biotage efter den
extra bolagsstämma som äger rum den 7 november.

Kommande rapporttillfällen

Extra Bolagsstämma hålls den 7 november 2019
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020.
Årsstämma 2020 hålls den 28 april 2020.
Delårsrapport för det första kvartalet 2020 publiceras den 28 april
2020.

Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 publiceras den 17 juli
2020.

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 publiceras den 5 november
2020.

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 12 februari 2021.
Årsredovisningen för 2019 planeras att offentliggöras vecka 14 2020.
Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på
Biotages hemsida.

Uppsala den 5 november 2019

Torben Jörgensen
Verkställande direktör och koncernchef

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, kontraktsforsknings- och
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA,
Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka
460 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på
Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biotage/r/delarsrapport-januari-september-201...
https://mb.cision.com/Main/705/2953427/1135491.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.