Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Biotie Therapies Oyj: Biotie ehdottaa rahoitusrakenteensa vahvistamista noin 95 miljoonalla eurolla suunnatun vaihtovelkakirjalainan ja warranttien sekä Yhdys

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE
23.4.2015 klo 10.16

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti
kokonaisuudessaan tai osittain Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan,
Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Biotie ehdottaa rahoitusrakenteensa vahvistamista noin 95 miljoonalla eurolla
suunnatun vaihtovelkakirjalainan ja warranttien sekä Yhdysvalloissa
järjestettävän osakeannin avulla rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän
totsadenantin Faasi 3 -tutkimuksen

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö") suunnittelee vahvistavansa
rahoitusrakennettaan yhteensä noin 95 miljoonalla eurolla rahoittaakseen
tärkeimmän tuotekandidaattinsa totsadenantin kaksoissokkoutetun Faasin 3
kliinisen tutkimuksen, mukaan lukien sen avoimen jatkohoito-osion
("Totsadenantin Faasi 3 -tutkimus"). Rahoitus toteutettaisiin tietyille
Yhdysvaltalaisille sijoittajille ja tietyille nykyisille osakkeenomistajille
tarjottavalla enintään 42,5 miljoonan euron suuruisella suunnatulla
vaihtovelkakirjalainalla ("Vaihtovelkakirjat") ja sen yhteydessä annettavilla
oikeuksilla merkitä osakkeita ("Warrantit"), sekä Yhdysvalloissa
järjestettävällä osakeannilla ("Yhdysvalloissa järjestettävä
listautumisanti") ja mahdollisilla muilla sen yhteydessä toteutettavilla
osakeanneilla. Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien liikkeeseen laskeminen sekä
Yhdysvalloissa järjestettävä listautumisanti ovat ehdollisia sille, että
Biotien arviolta toukokuussa 2015 pidettävä varsinainen yhtiökokous
("Yhtiökokous") antaa tarvittavat valtuutukset ja valitsee uudet hallituksen
jäsenet.

Yhdysvaltalaisten sijoittajien ja nykyisten osakkeenomistajien sijoitukset

Biotie on 23.4.2015 tehnyt tiettyjen yhdysvaltalaisten sijoittajien, muun
muassa Vivo Capitalin, OrbiMedin, Versant Venturesin ja Baupost Groupin
hallinnoimien sijoitusrahastojen ("Sijoittajat") kanssa sopimuksen
("Sopimus"), jonka perusteella Sijoittajat tekevät alustavan, yhteensä noin
27,5 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainamuotoisen sijoituksen
Yhtiöön merkitsemällä Vaihtovelkakirjoja. Kukin Vaihtovelkakirja oikeuttaisi
haltijansa muuntamaan kyseisen Vaihtovelkakirjan yhteen Yhtiön uuteen
osakkeeseen. Vaihtovelkakirjojen merkitsijät saavat kutakin Vaihtovelkakirjaa
kohden haltuunsa myös yhden Warrantin, joka oikeuttaa haltijansa merkitsemään
yhden Yhtiön uuden tai sen hallussa olevan oman osakkeen.

Lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat ilmaisseet merkitsevänsä
kukin vähintään 0,5 miljoonan euron ja yhteensä enintään 15 miljoonan euron
edestä Vaihtovelkakirjoja saaden myös Warrantteja, samoin ehdoin kuin
Sijoittajat.

Vaihtovelkakirjoihin perustuva vaihtovelkakirjalaina merkitään ja sen
perusteella saatavat varat maksetaan Yhtiölle pian Yhtiökokouksen jälkeen.
Kunkin Vaihtovelkakirjan vaihtohinta tulee olemaan 0,15 euroa osakkeelta.
Vaihtovelkakirjojen haltijat voivat muuntaa Vaihtovelkakirjat milloin tahansa
ennen niiden takaisinmaksua. Vaihtovelkakirjat muuntuvat automaattisesti
Yhtiön uusiksi osakkeiksi Yhdysvalloissa järjestettävän listautumisannin
toteuduttua, ja mikäli Yhdysvalloissa järjestettävä listautumisanti ei
toteudu, Yhtiö voi milloin tahansa 1.5.2016 yksipuolisesti päättää
Vaihtovelkakirjojen muuntamisesta. Yhtiö voi maksaa Vaihtovelkakirjat
takaisin 1.5.2035 jälkeen siltä osin kuin niitä ei ole muunnettu. Sijoittajat
voivat myös vaatia, että Vaihtovelkakirjojen perusteella saadut varat on
maksettava takaisin tietyissä tilanteissa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen
tilanteeseen, jossa Vaihtovelkakirjoista, Yhdysvalloissa järjestettävästä
listautumisannista ja mahdollisista muista ennen Yhdysvalloissa
järjestettävän listautumisannin toteuttamista järjestettävistä osakeanneista
saatava kokonaistuotto ylittäisi 95 miljoonaa yhdysvaltain dollaria.

Kukin Warrantti oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden Yhtiön uuden tai sen
hallussa olevan oman osakkeen 0,17 euron merkintähintaan. Warrantit voidaan
suunnitteilla olevasta Yhdysvalloissa järjestettävästä listautumisannista
riippumatta toteuttaa viiden (5) vuoden ajanjakson aikana, joka alkaa kulua
viiden (5) kuukauden jälkeen Warranttien liikkeeseen laskemisesta.

Vaihtovelkakirjojen vaihtohinta ja Warranttien merkintähinta on määritelty
huomioiden Yhtiön osakkeen hintataso julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä ja se, että Vaihtovelkakirjoihin ei liity vakuuksia tai
koronmaksua sekä huomioiden myös muiden mahdollisten rahoitusvaihtoehtojen
saatavuus ja niiden ehdot.

Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien perusteella liikkeeseen laskettavien Yhtiön
osakkeiden enimmäismäärä on 562.000.000 osaketta, joka vastaa noin 123
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Näistä osakkeista puolet
käytetään lyhytaikaisiin Vaihtovelkakirjoihin ja puolet pitkäaikaisiin
Warrantteihin.

Osana Sopimusta Yhtiökokoukselle ehdotetaan kahden (2) uuden hallituksen
jäsenen valintaa, mikä on edellytyksenä Sijoittajien velvoitteille merkitä
Vaihtovelkakirjoja.

Sijoittajien Sopimuksen mukaiset velvoitteet ovat ehdollisia tietyille
lisäehdoille, mukaan lukien sille, ettei Biotiessä tapahdu olennaista
haitallista muutosta ja sille, että eräät vakuutukset pitävät paikkansa.
Vaihtovelkakirjojen liikkeeseen laskemiseen liittyen Sopimukseen sisältyy
eräitä vahingonkorvaussitoumuksia, mikäli Yhtiö syyllistyisi tietyt
vähimmäiskriteerit täyttäviin vakuutusten rikkomuksiin. Tällaisessa
tilanteessa Biotiellä olisi velvollisuus korvata Sijoittajille rikkomuksesta
aiheutunut vahinko eräissä tilanteissa, kuitenkin niin, että korvaus ei
ylittäisi summaa, joka vastaa Sijoittajien Vaihtovelkakirjoihin tekemää
kokonaissijoitusta. Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien liikkeeseen laskemisen
yhteydessä Yhtiö sitoutuu mahdollistamaan Yhtiön osakkeiden tietyntyyppiset
myynnit Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act
of 1933) perusteella.

Yhdysvalloissa järjestettävä listautumisanti

Biotie aikoo myös järjestää listautumisannin Yhdysvalloissa ja listata Nasdaq
Global Market -markkinapaikalle Yhtiön osakkeita edustavia American
Depositary Receipts -todistuksia. Yhtiö pysyy suomalaisena yhtiönä ja sen
osakkeet tulevat jatkossakin olemaan listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Yhdysvalloissa järjestettävän listautumisannin ja mahdollisten muiden sen
yhteydessä toteutettavien osakeantien perusteella liikkeeseen laskettavien
Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä on 530.000.000 osaketta, joka vastaa
noin 42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Yhdysvalloissa
järjestettävän listautumisannin sekä mahdollisten muiden sen yhteydessä
toteutettavien osakeantien jälkeen (sisältäen Vaihtovelkakirjojen
automaattisesta muuntamisesta Yhdysvalloissa järjestettävässä
listautumisannissa aiheutuvan laimennusvaikutuksen, mutta ei Warranttien
mahdollisesta toteuttamisesta aiheutuvaa laimennusvaikutusta).

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiön tarkoituksena on käyttää Vaihtovelkakirjojen ja Yhdysvalloissa
järjestettävän listautumisannin ja mahdollisten muiden sen yhteydessä
toteutettavien osakeantien avulla hankkimansa varat yhdessä lyhytaikaisten
rahavarojensa ja Lundbeckiltä tulevaisuudessa saatavien Selincroon liittyvien
tulojen kanssa Totsadenantin Faasi 3 -tutkimuksen rahoittamiseen ainakin
siltä osin, että tutkimus saadaan vietyä seuraavaan tärkeään etappiin, joka
on 24 viikon ensisijaisia muuttujia koskevien päätulosten saaminen. Tämä
etappi odotetaan saavutettavan vuoden 2017 loppuun mennessä. Lisätietoja
suunnitteilla olevasta Totsadenantin Faasi 3 -tutkimuksesta löytyy Yhtiön
23.4.2015 päivätystä tiedotteesta.

Järjestelyn tarkoitus ja osakkeenomistajien tuki

Harkittuaan erilaisia strategioita Totsadenantin Faasi 3 -tutkimuksen
rahoittamiselle Yhtiö on tullut siihen lopputulokseen, että
Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien liikkeeseen laskeminen sekä
listautumisannin järjestäminen Yhdysvalloissa ja mahdolliset muut sen
yhteydessä toteutettavat osakeannit ovat Yhtiön näkökulmasta paras vaihtoehto
hankkia kyseisen tutkimuksen edellyttämä suuri määrä omaa pääomaa. Tällä
strategialla mahdollistetaan se, että totsadenantin seuraava kliininen
tutkimus voidaan käynnistää nopeasti, ja näin totsadenantin arvo saadaan
maksimoitua Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille. Osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeamiselle Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien liikkeeseen
laskemisessa sekä osakkeiden liikkeeseen laskemisessa Yhdysvalloissa
järjestettävässä listautumisannissa on siten Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Hallitus tulee kutsumaan Yhtiökokouksen koolle päättämään tarvittavista
valtuutuksista sekä uusien hallituksen jäsenten valinnasta liittyen tässä
tiedotteessa julkistettuun järjestelyyn. Biotien nykyiset osakkeenomistajat,
jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat ilmaisseet aikovansa tukea kyseisten valtuutusten myöntämistä
ja uusien hallituksen jäsenten valitsemista Yhtiökokouksessa.

Hallitus päättää Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien liikkeeseen laskemiseen
liittyvistä yksityiskohtaisista ehdoista sekä Yhdysvalloissa järjestettävään
listautumisantiin ja mahdollisiin muihin sen yhteydessä toteutettaviin
osakeanteihin liittyvistä yksityiskohtaisista ehdoista Sopimuksen mukaisesti
edellyttäen, että Yhtiökokous myöntää tarvittavat valtuutukset.

Vaihtovelkakirjojen liikkeelle laskemisen odotetaan toteutuvan pian
Yhtiökokouksen jälkeen, ja Yhdysvalloissa järjestettävän listautumisannin
odotetaan toteutuvan vuoden 2015 puolivälissä, jolloin potilasrekrytoinnin
aloittaminen Totsadenantin Faasi 3 -tutkimukseen voitaisiin aloittaa
suunnitelman mukaisesti.

Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa: "Tärkein tuotekandidaattimme on
totsadenantti, johon meillä on
maailmanlaajuiset oikeudet. Olemme iloisia siitä, että nämä johtavat
sijoittajat tulevat mukaan totsadenantin kliinisen kehityksen rahoittamiseen.
Uusille Parkinson-lääkkeille on merkittävä lääketieteellinen tarve, ja nämä
varat mahdollistavat yhdessä ehdotetun Yhdysvalloissa järjestettävän
listautumisannin kanssa myyntilupaan tähtäävän Faasin 3 kliinisen tutkimuksen
ripeän käynnistämisen. Odotamme tämän tutkimuksen muodostavan perustan
totsadenantin FDA-hyväksynnälle levodopan ohella käytettäväksi lääkkeeksi
Parkinsonin taudin hoitoon
".

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj

Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin
tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa
2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriö...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.