Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Björn Borg: Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2014

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.00 den 10 april 2014 i bolagets
lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning ska
utgå till aktieägarna för år 2013. Istället för utdelning beslutade
stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges
nedan.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Mats H
Nilsson och Isabelle Ducellier och valdes Martin Bjäringer, Nathalie
Schuterman och Anders Slettengren in som nya ledamöter, innebärande
också att totalt antal ledamöter ökade från sex till sju. Vilhelm
Schottenius och Michael Storåkers hade undanbett sig omval. Stämman
beslutade att Fredrik Lövstedt som tidigare ska vara styrelsens
ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska
höjas något, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 350 000
(tidigare 325 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter
är 140 000 (tidigare 125 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade
att arvode för styrelseledamots utskottsarbete ska kvarstå
oförändrat, med 15 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och
25 000 kr till dess ordförande, respektive 50 000 kronor till ledamot
av revisionsutskottet och 75 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska
arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive
aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet
innebär en utskiftning till aktieägarna om 1,50 kronor per befintlig
aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för
aktiesplit, vilken beräknas infalla den 24 april 2014. Betalning av
inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 20 maj 2014.
ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie
SE0005849437.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens
förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de
övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende
valberedning.

Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet. Bolagets nye
VD presenterades.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller
mail fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska
offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 11 april 2014, kl 8.00.

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är
underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via
licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter
säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de
största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från
varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn
Borg-butiker. Totalt finns 38 Björn Borg-butiker, varav 17 drivs inom
koncernen. Försäljningen av Björn Borg-produkter uppgick 2013 till
cirka 1,5 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning
uppgick 2013 till 499 MSEK och antalet anställda var 159. Björn
Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bjorn-borg/r/kommunike-fran-bjorn-borgs-arssta...
http://mb.cision.com/Main/897/9567901/232389.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.