Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Björn Borg: Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2016

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 19 maj 2016 i bolagets
lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2015. Stämman beslutade att ingen utdelning ska
utgå till aktieägarna för år 2015. Istället för utdelning beslutade
stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges
nedan.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Martin
Bjäringer och Heiner Olbrich och valdes Christel Kinning, Lotta de
Champs och Petra Stenqvist in som nya ledamöter, innebärande att det
totala antalet ledamöter är oförändrat sju. Kerstin Hessius, Isabelle
Ducellier och Nathalie Schuterman hade undanbett sig omval. Stämman
beslutade att Fredrik Lövstedt, som tidigare, ska vara styrelsens
ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska
höjas, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 375 000
kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter är 150 000 kronor
per ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode för styrelseledamots
utskottsarbete ska höjas, vilket innebär 16 000 kr till ledamot av
ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande, respektive
55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor
till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska
arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive
aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet
innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig
aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för
aktiesplit, vilken beräknas infalla den 30 maj 2016. Betalning av
inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 22 juni 2016.
ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie
SE0008242002.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens
förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i
företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller
e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 maj 2016, kl. 08.00.

Daniel Grohman, CFO

daniel.grohman@bjornborg.com

Phone: +46 85 06 337 00

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är
underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och
glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal
marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn
Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från
varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn
Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter
2015 till cirka 1,4 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet.
Koncernens nettoomsättning uppgick 2015 till cirka 574 MSEK och
medelantalet anställda var 132. Björn Borg är noterat på NASDAQ
Stockholm sedan 2007.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bjorn-borg/r/kommunike-fran-bjorn-borgs-arssta...
http://mb.cision.com/Main/897/2012022/518438.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.