Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Blick Global Group AB: Sista dag för handel i BLICK BTA är den 28 oktober 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Företrädesemissionen i Blick Global Group AB (publ) ("Blick Global Group" eller "Bolaget") om cirka 20,5 MSEK har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 28 oktober 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 3 november 2021.

Genom företrädesemissionen ökar Blick Global Groups aktiekapital med 11 966 293,68 SEK till 31 701 569,36 SEK. Antalet aktier ökar med 107 647 051 till 285 182 743 aktier.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: BLICK BTA
ISIN-kod: SE0016828719
Sista handelsdag: 28 oktober 2021

För frågor hänvisas till:
Erik Ahlberg, VD Blick Global Group
erik@blickglobal.com
+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 20 4 tr
114 34 Stockholm

VIKTIG INFORMATION
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Författare Cision