Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Bluefish Pharmaceuticals AB: Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals ab (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr.
556673-9164, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27
maj 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020, samt
anmäla (i) sin avsikt att delta i stämman, samt (ii) om, och i så
fall hur många (högst två), biträden som aktieägaren kommer medföra,
till Bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 19 maj 2019.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post
tanya.hesse@bluefishpharma.com, per telefon till 08-519 116 00 eller
per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30
Stockholm. Märk kuvertet "Bolagsstämma". Vid anmälan ska namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
tisdagen den 19 maj 2020 och ska därför begäras hos förvaltaren i god
tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

Styrelsen i Bolaget har, under rådande omständigheter gällande
COVID-19 (coronaviruset) och oro kring smittorisken, beslutat att
erbjuda aktieägare som har anmält sig till årsstämman, möjlighet att
lämna fullmakt och röstinstruktioner till ombud. Aktieägare som
önskar sådant ombud får meddela detta till Bolaget och får därefter
ett fullmaktsformulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till
respektive beslutsförslag. Styrelsen anger i formuläret vilken person
som ska företräda de aktieägare som utnyttjar möjligheten att lämna
fullmakt på detta sätt. Bolaget tar den nuvarande COVID-19
situationen på allvar och ber därför ägarna att överväga denna väg
att utfärda fullmakt istället för att närvara personligen. Ingen
förtäring kommer att erbjudas på stämman.

Det kommer även att vara möjligt för aktieägare som anmäler sitt
deltagande vid stämman genom ombud att följa stämman via
konferenstelefon. Uppgifter till konferensen meddelas till anmälda
aktieägare. Notera att konferensuppkopplingen från stämman
förutsätter att minst hälften av de närvarande aktierna och rösterna
på stämman röstar för ett sådant beslut.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Beslut om konferensuppkoppling
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Verkställande direktörens verksamhetspresentation
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
och revisorer

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
och revisorer

14. Beslut om förlängning av konvertibel lånet
15. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om konferensuppkoppling (punkt 2)

Notera att konferensuppkopplingen från stämman förutsätter att minst
hälften av de närvarande aktierna och rösterna på stämman röstar för
ett sådant beslut.

Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat (Punkt 10 (b))

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 6 059 570 kr,
inklusive 2019 års förlust om -11 158 601 kr, balanseras i ny
räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer (punkt 11)

Aktieägare representerade drygt 77% av rösterna i Bolaget
("Valberedningen") föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie
ledamöter samt en suppleant för tiden intill nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår vidare att Bolaget som revisor ska ha ett
revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (Punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr
till stämmovalda ledamöter som inte är anställa i bolaget eller
större aktieägare, för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen
föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (Punkt 13)

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av
Erika Kjellberg Eriksson och Gerald Engström som styrelseledamöter.
Till ordförande föreslås Erika Kjellberg Eriksson. Styrelsen föreslår
att Eva Sjökvist-Saers skall väljas till ny styrelseledamot samt att
Berit Lindholm väljs till styrelsesuppleant.

Eva Sjökvist Saers, f. 1963, är för närvarande Styrelseaktiv inom Life
science och är Styrelseordförande i Swelife samt Styrelseledamot i
Recipharm AB, Karo Pharma AB och IDL Biotech AB. Eva är Legitimerad
apotekare och Farm. Dr. från Uppsala universitet samt har kurser på
INSEAD, IMD och EMP på IFL. Evas har erfarenhet som tidigare VD på
APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB); direktör och
företagsledning Apoteket AB; chef inom FoU Astra Pain Control och
AstraZeneca; styrelseordförande i Apotekarsocieteten och
styrelseledamot i SwedenBIO, Karolinska Institutet Holding AB,
Dilafor AB och APL Fastigheter AB. Eva har inget aktieinnehav i
Bluefish Pharmaceuticals.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att
bestå av Erika Kjellberg-Ericsson (ordförande), Gerald Engström och
Eva Sjökvist-Saers, samt Berit Lindholm som suppleant.

Styrelsen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Anna Kristina
Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om förlängning av konvertibellånet (Punkt 14)

Styrelsen föreslår en förlängning av det existerande konvertibellånet,
á 59,5 miljoner SEK, beslutat vid årsstämma i bolaget den 21 juni
2017. Förslaget innebär att konvertiblerna ska ha en ytterligare
löptid om två (2) år, dvs till och med 30 juni 2022 och fortsätta
löpa med en ränta om nio (9) procent per år. I övrigt ska
konvertibelvillkoren lämnas oförändrade. Ändringen av
konvertibelvillkoren är villkorade av att innehavare av konvertibel
accepterar detsamma. Innehavare som inte accepterar
villkorsförändringen har rätt att få sitt konvertibellån återbetalt
per nuvarande förfallodag. Implementation av de ändrade
konvertibelvillkoren, och således förlängning av lån bortom nuvarande
förfallodag, är vidare villkorat av att bolagets styrelse finner det
lämpligt med hänsyn till bolagets övriga lånesituation.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till
annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser
upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för
aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och
på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com ,
(http://www.electroluxgroup.com/arsstamma2015) senast två (2) veckor
före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag framgår
under respektive punkt i kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2020

Bluefish Pharmaceuticals AB (pub)

Styrelsen

För mer information kontakta:
Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. +46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som
sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget
inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning
av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning
inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen
består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bluefish-pharmaceuticals-ab/r/kallelse-till-a...
https://mb.cision.com/Public/1694/3094686/a00a2d9163271429.pdf
https://mb.cision.com/Public/1694/3094686/88746a67a75eff89.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.