Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

BMA: BYGGMA ASA - RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2019

KONSERN:
Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 2. kvartal 2019 på MNOK -7,9 mot MNOK
-0,4 i samme periode i 2018. Resultat før skatt i 1. halvår 2019 ble MNOK 24,0
mot MNOK 5,6 i 1. halvår 2018. I 2. kvartal 2019 ble driftsresultatet MNOK
-3,9 mot MNOK 2,9 i samme periode i 2018. Driftsresultatet i 1. halvår 2019 ble
MNOK 30,7 mot MNOK 9,7 i 1. halvår 2018.

Utviklingen i driftsresultat i 2. kvartal 2019 er negativ i Platesegmentet, mens
øvrige segmenter har høyere driftsresultat sammenlignet med samme periode i
2018.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 2. kvartal 2019 ble MNOK 417,2, som er MNOK
12,1 høyere enn tilsvarende periode i 2018. Utviklingen i salgsinntekter i 2.
kvartal 2019 er positiv eller på samme nivå i alle segmentene sammenlignet med
samme periode i 2018. I 2019 kom påsken i 2. kvartal, mens den i 2018 kom i 1.
kvartal. Dette påvirker derfor sammenligningen med fjoråret av kvartalene
isolert. Pr. 2. kvartal akkumulert gir dermed en mer riktig sammenligning. I
1. halvår 2019 ble salgsinntektene MNOK 899,5 mot MNOK 791,0 i 1. halvår 2018.

Netto finanskostnader i 1. halvår 2019 ble MNOK 6,7 som er MNOK 2,5 høyere enn i
2018. Netto rentekostnad (inkl. betalt for renteswap) er i 1. halvår 2019 MNOK
7,9 hvilket er MNOK 1,6 høyere enn i 2018. Av rentekostnad på MNOK 7,9 utgjør
rente på leieforpliktelser, som følge av implementering av IFRS16 fra 1. jan.
2019, MNOK 2,1. Endring markedsverdi på renteswap er i 1. halvår 2019
inntektsført med MNOK 1,6 mot inntektsført MNOK 2,5 i 2018.

Likviditetsreserven *) var pr. 30.6.2019 på MNOK 493,5 som er en nedgang på MNOK
118,5 fra 1.1.2019 og en økning på MNOK 86,9 fra 30.6.2018. Styrets fokus på
kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt.
Som følge av implementeringseffekter av IFRS 16 Leieavtaler 1.1.2019 økte
rentebærende gjeld fra MNOK 389,1 pr. 31.12.2018 til MNOK 500,5 pr. 1.1.2019.
Rentebærende gjeld *) er redusert fra MNOK 500,5 pr. 1.1.2019 til MNOK 473,4 pr.
30.6.2019. Det er i 2019 gjennomført langsiktige lånopptak på MNOK 4,7.

Gjennomførte investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler i. 1.
halvår 2019 er til sammen MNOK 34,5 hvilket er MNOK 22,6 lavere enn i 2018.

Som følge av implementeringseffekter av IFRS 16 Leieavtaler 1.1.2019 økte
totalkapitalen fra MNOK 1.687,8 pr. 31.12.2018 til MNOK 1.799,2 pr. 1.1.2019.
Totalkapitalen er redusert fra MNOK 1.799,2 pr. 1.1.2019 til MNOK 1.697,4 pr.
30.6.2019.

Bokført egenkapital var pr. 30.6.2019 MNOK 828,7 (48,8 %), hvilket er en økning
på MNOK 4,2 i forhold til 1.1.2019 (45,8%). Årsakene til endring i
egenkapitalen er årets resultat på MNOK 18,9, utbetaling av utbytte på MNOK 7,0
og negativ omregningsdifferanse på MNOK -7,6.

Byggma ASA inngikk 5. juli 2019 avtale om kjøp av 100% av aksjene i AS Byggform.
Avtalen er godkjent av styret i Byggma ASA og avventer godkjenning fra
Konkurransetilsynet. Det vises i den sammenheng til børsmelding datert 5. juli
2019, samt utvidet melding datert 10. juli 2019.

Utsiktene fremover:
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske
situasjonen i Europa og i Norge og Norden for øvrig. Igangsetting av nye boliger
i Norge er vesentlig redusert i 1. halvår 2019 sammenlignet med 1. halvår 2018.
Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og
ROT-markedet i 2. halvår 2019, vil være noe lavere enn 1. halvår 2019.
Usikkerhet i det internasjonale oljemarkedet og det norske boligmarkedet vil
kunne påvirke det norske byggevaremarkedet i tiden fremover. En eventuell
lemping på egenkapitalkrav og byggeforskrifter vil ha positiv effekt på
igangsettingen av nye boenheter i Norge.

For å sikre videre vekst vil det bli arbeidet med en enda tydeligere
internasjonaliseringsstrategi.

Innovasjon og teknologiutvikling er en viktig del av konsernets vekststrategi,
og det er en sterk vilje til å investere i nødvendig utstyr og kompetanse for å
være en ledende aktør i nordisk byggevaremarked også i fremtiden. Byggma
konsernet søker kontinuerlig etter effektivitet, dominans og lønnsomhet.

Byggma er langt fremme i sine forbedringsprosesser med tanke på å bli en
effektiv produsent av byggevarer. Det er gjennomført flere tunge investeringer
som effektiviserer våre arbeidsprosesser. Og det er også vedtatt nye
investeringer i utstyr som vil effektivisere oss ytterligere. I hovedtrekk vil
Byggma allokere sine investeringer mot digitalisering og automasjon i
produksjonsprosessene.

Fremover vil også Byggmakonsernet øke fokus på sine merkevarer. Vi er en
merkevareprodusent og vil søke å forsterke fokuset og øke ressursene for å
utvikle og beskytte våre brands i det nordiske byggevaremarkedet.

Byggmakonsernet ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi vil videreføre vårt
fokus på at alle ansatte i konsernet får mulighet til å få realisert sitt
menneskelige potensiale gjennom sitt arbeid i Byggma.

Vennesla 28.8.2019
I styret for BYGGMA ASA

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483961

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.