Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

BMA: BYGGMA ASA - RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2019

KONSERN:
Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 3. kvartal 2019 på MNOK 20,3 mot MNOK
18,5 i samme periode i 2018. Resultat før skatt pr. 3. kvartal 2019 ble MNOK
44,3 mot MNOK 24,0 pr. 3. kvartal 2018. I 3. kvartal 2019 ble driftsresultatet
MNOK 25,6 mot MNOK 20,5 i samme periode i 2018. Driftsresultatet pr. 3. kvartal
2019 ble MNOK 56,2 mot MNOK 30,2 pr. 3. kvartal 2018.

Utviklingen i driftsresultat i 3. kvartal 2019 er negativ i Belysningssegmentet,
mens øvrige segmenter har høyere driftsresultat sammenlignet med samme periode i
2018.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 3. kvartal 2019 ble MNOK 415,0, som er MNOK
17,6 høyere enn tilsvarende periode i 2018. Utviklingen i salgsinntekter i 3.
kvartal 2019 er, med unntak av Bjelkesegmentet, positiv i alle andre segmenter
sammenlignet med samme periode i 2018. Pr. 3. kvartal 2019 ble salgsinntektene
MNOK 1.314,5 mot MNOK 1.188,4 pr. 3. kvartal 2018.

Netto finanskostnader pr. 3. kvartal 2019 ble MNOK 11,9 som er MNOK 5,7 høyere
enn i 2018. Netto rentekostnad (inkl. betalt for renteswap) er pr. 3. kvartal
2019 MNOK 11,7 hvilket er MNOK 2,6 høyere enn i 2018. Av rentekostnad på MNOK
11,7 utgjør rente på leieforpliktelser, som følge av implementering av IFRS16
fra 1. jan. 2019, MNOK 3,2. Endring markedsverdi på renteswap er pr. 3. kvartal
2019 inntektsført med MNOK 0,7 mot inntektsført MNOK 3,5 i 2018.

Likviditetsreserven *) var pr. 30.9.2019 på MNOK 510,3 som er en nedgang på MNOK
101,8 fra 1.1.2019 og en økning på MNOK 40,2 fra 30.9.2018. Styrets fokus på
kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt.
Som følge av implementeringseffekter av IFRS 16 Leieavtaler 1.1.2019 økte
rentebærende gjeld fra MNOK 389,1 pr. 31.12.2018 til MNOK 500,5 pr. 1.1.2019.
Rentebærende gjeld *) er økt fra MNOK 500,5 pr. 1.1.2019 til MNOK 504,6 pr.
30.9.2019. Det er i 2019 gjennomført langsiktige lånopptak på MNOK 39,5.

Gjennomførte investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler pr.
3. kvartal 2019 er til sammen MNOK 63,7 hvilket er MNOK 8,5 lavere enn i 2018.
Av gjennomførte investeringer utgjør aktiverte leieavtaler MNOK 6,7.

Som følge av implementeringseffekter av IFRS 16 Leieavtaler 1.1.2019 økte
totalkapitalen fra MNOK 1.687,8 pr. 31.12.2018 til MNOK 1.799,2 pr. 1.1.2019.
Totalkapitalen er redusert fra MNOK 1.799,2 pr. 1.1.2019 til MNOK 1.773,9 pr.
30.9.2019.

Bokført egenkapital var pr. 30.9.2019 MNOK 845,6 (47,7 %), hvilket er en økning
på MNOK 21,2 i forhold til 1.1.2019 (45,8%). Årsakene til endring i
egenkapitalen er årets resultat på MNOK 34,8, utbetaling av utbytte på MNOK 7,0
og negativ omregningsdifferanse på MNOK -6,6.

Byggma ASA fikk i september godkjenning fra Konkurransetilsynet på overtakelse
av 100% av aksjene i AS Byggform og overtok selskapet 12.9.2019.

Utsiktene fremover:
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske
situasjonen i Europa og i Norge og Norden for øvrig. Igangsetting av nye boliger
i Norge er vesentlig redusert i 1. halvår 2019 sammenlignet med 1. halvår 2018.
Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og
ROT-markedet i resten av 2019, vil være noe lavere enn 1. halvår 2019.
Usikkerhet i det internasjonale oljemarkedet og det norske boligmarkedet vil
kunne påvirke det norske byggevaremarkedet i tiden fremover. En eventuell
lemping på egenkapitalkrav og byggeforskrifter vil ha positiv effekt på
igangsettingen av nye boenheter i Norge.

For å sikre videre vekst vil det bli arbeidet med en enda tydeligere
internasjonaliseringsstrategi.

Innovasjon og teknologiutvikling er en viktig del av konsernets vekststrategi,
og det er en sterk vilje til å investere i nødvendig utstyr og kompetanse for å
være en ledende aktør i nordisk byggevaremarked også i fremtiden. Byggma
konsernet søker kontinuerlig etter effektivitet, dominans og lønnsomhet.

Byggma er langt fremme i sine forbedringsprosesser med tanke på å bli en
effektiv produsent av byggevarer. Det er gjennomført flere tunge investeringer
som effektiviserer våre arbeidsprosesser. Og det er også vedtatt nye
investeringer i utstyr som vil effektivisere oss ytterligere. I hovedtrekk vil
Byggma allokere sine investeringer mot digitalisering og automasjon i
produksjonsprosessene.

Fremover vil også Byggmakonsernet øke fokus på sine merkevarer. Vi er en
merkevareprodusent og vil søke å forsterke fokuset og øke ressursene for å
utvikle og beskytte våre brands i det nordiske byggevaremarkedet.

Byggmakonsernet ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi vil videreføre vårt
fokus på at alle ansatte i konsernet får mulighet til å få realisert sitt
menneskelige potensiale gjennom sitt arbeid i Byggma.

Vennesla 7.11.2019
Styret for BYGGMA ASA

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488835

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.