Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari - december 2020

Fjärde kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,6) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,7 (-13,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -14,4 (-13,0) MSEK

Perioden januari - december 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,5 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -50,0 (-44,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-0,13) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -48,4 (-42,0) MSEK
 • Förbättrade marknadsförutsättningar för pyrolysolja kan kraftigt öka intäkterna från Enviros anläggningar
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses I nuläget innefatta 4 områden:
 • Ett utvecklingsavtal
 • En aktieinvestering om totalt 20 procent I Enviro efter emissionen (genomförd)
 • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
 • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

 • Förstudie undersöker förutsättningarna för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien

 • Återvunnen kimrök från Enviro införs i kundspecifik gummiblandning från Trelleborg Mixing Forsheda

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
 • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
 • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta     
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.Scandinavian Enviro Systems AB

Herkulesgatan 1k
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se 

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-25 08:10 CET.

Författare Cision