Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Boliden: Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 6
maj 2014 kl. 12.30. Årsstämman kommer att äga rum i Folkets Hus i
Boliden. Stämmolokalen öppnas för registrering, utställning och
enklare förtäring kl.11.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats, www.boliden.com, per telefon 08-32 94 29 eller under adress Boliden AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 april 2014.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden. De
uppgifter som lämnas kommer att databehandlas och användas endast för
årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast
tisdagen den 29 april 2014 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering bör
göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt
gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis skall
utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i
vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter i
original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas
in till Boliden AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, i
god tid före stämman.

Inträdeskort

Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén
till stämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättnings-
och revisionsutskott

9. Verkställande direktörens anförande
10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2013
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses
av årsstämman

16. Beslut om arvoden till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om arvode till revisorn
19. Val av revisor
20. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
21. Val av ledamöter till valberedningen
22. Övriga frågor
23. Årsstämmans avslutande
Valberedningen

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur
fonder), ordförande för valberedningen, Hans Ek (SEB Investment
Management), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken
Fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens
ordförande).

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Anders Ullberg väljs till
stämmoordförande.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning (punkten 12)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,75 (4,00) kronor
per aktie och att fredagen den 9 maj 2014 skall vara avstämningsdag
för utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
onsdagen den 14 maj 2014.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av
årsstämman (punkten 15)

Valberedningen föreslår att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett
registrerat revisionsbolag utses av stämman.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkten 16)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 200 000 (1 075
000) kronor till ordföranden och med 460 000 (430 000) kronor till
ledamot som inte är anställd i bolaget; att oförändrat arvode utgår
med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75
000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter; samt att
oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av
ersättningsutskottets ledamöter.

I anslutning till valberedningens förslag om styrelsearvode föreslår
styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Boliden och efter skriftlig överenskommelse med ett av en
styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvode skall
kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så
sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande
sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkten 17)

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Marie
Berglund, Staffan Bohman, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén,
Michael G:son Löw, Leif Rönnbäck och Anders Ullberg. Valberedningen
föreslår vidare att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens
ordförande.

Beslut om arvode till revisorn (punkten 18)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd
räkning.

Val av revisor (punkten 19)

Valberedningen föreslår att omval sker av Ernst & Young AB som revisor
för tiden till och med nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkten 20)

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt fyra ledande
befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag till riktlinjer
för ersättning m.m., vilka är i huvudsak oförändrade i jämförelse med
föregående år:

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast
lön, eventuell rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen för
verkställande direktören skall vara maximerad till 60 procent av den
fasta lönen och till 40 eller 50 procent för övriga ledande
befattningshavare och baseras på utfall i förhållande till uppsatta
mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en
uppsägningstid om 6 till 12 månader gälla och vid uppsägning från den
enskilde 3 till 6 månader.

Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och kan
endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Ingen kan dock
uppbära en sammanlagd ersättning (uppsägningstid och avgångsvederlag)
som överstiger 24 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara
premiebestämda. Pensionsåldern är 65 år. Den rörliga lönen skall inte
vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om
ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet
bereder vidare frågor om principer för ersättning till
koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande
direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Val av ledamöter till valberedningen (punkten 21)

Valberedningen föreslår att till ledamöter i valberedningen utses Hans
Ek (SEB Investment Management), Lars Erik Forsgårdh, Frank Larsson
(Handelsbanken Fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg
(styrelsens ordförande).

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578 914 338 kronor fördelat på 273
511 169 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Boliden AB:s
styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag
till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats
www.boliden.com.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande om
tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande
befattningshavare, samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap.
4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på
www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i
Stockholm, från och med tisdagen den 15 april 2014. Handlingarna kan
också beställas från bolaget.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar
skicka in frågor i förväg kan göra det till Boliden AB, c/o
Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, eller e-post:
arsstamma@boliden.com.

Stockholm i april 2014
Boliden AB (publ)
Styrelsen

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra
rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom
prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har
cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på 34 miljarder kronor.
Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boliden/r/valkommen-till-arsstamma-i-boliden-a...
http://mb.cision.com/Main/997/9562825/228551.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.