Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Bonava: Kallelse till årsstämma i Bonava AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Bonava AB (publ) ("Bonava") onsdagen den 10
april 2019, kl. 15.00 på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i
Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 14.30.

Deltagande

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som:

· dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 april 2019,

· dels anmält sin avsikt att deltaga i stämman senast torsdagen den
4 april 2019, varvid antalet eventuella biträden ska anmälas.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering ska vara verkställd
torsdagen den 4 april 2019 och bör begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum. Anmälan om deltagande i stämman görs per post under
adress Bonava AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
alternativt per telefon

08-402 92 26. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet
att anmäla sig via bolagets webbplats bonava.com. Vid anmälan ska
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
och registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om
ombud och biträde (högst två). Eventuellt ombud ska uppvisa en
skriftlig och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Sker deltagande med stöd av fullmakt
bör denna samt eventuellt registreringsbevis insändas i samband med
anmälan om deltagande i stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bonavas webbplats, bonava.com (http://www.ncc.se/arsstamma2014),
samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens
protokoll

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
9. Verkställande direktörens presentation
10. Beslut om:
ads. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adt. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av
avstämningsdag för denna, och

adu. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om arvoden åt de av stämman valda styrelseledamöterna och
revisorsarvoden

13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller
revisorer

14. Val av ledamöter till valberedningen och valberedningens
ordförande

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om

ads. långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, och
adt. överlåtelse av B-aktier i Bonava under incitamentsprogrammet

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att verkställa
förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava

19. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Valberedningen för Bonava, som inför årsstämman 2019 består av Tomas
Billing (Nordstjernan AB, tillika valberedningens ordförande), Tomas
Risbecker (AMF - Försäkring och Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo
Fonder) och Carl Engström (styrelsens ordförande, adjungerad), har
framlagt förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 11-13 i
dagordningen.

Punkt 2:

Valberedningen föreslår Carl Engström till stämmans ordförande.

Punkt 10 B:

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om
totalt 6 326 843 075 kronor disponeras så att 5,20 kronor per aktie,
totalt 559 627 957 kronor[1], utdelas till aktieägarna och att
återstående belopp överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att den
föreslagna utdelningen ska delas upp på två utbetalningstillfällen.
Vid det första utbetalningstillfället betalas 2,60 kronor per aktie
och vid det andra utbetalningstillfället betalas 2,60 kronor per
aktie.

Som avstämningsdag för den första utbetalningen av utdelning föreslår
styrelsen fredagen den 12 april 2019. Om årsstämman beslutar enligt
förslaget beräknas utdelning om 2,60 kronor per aktie komma att
betalas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019.

Som avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelning föreslår
styrelsen fredagen den 11 oktober 2019. Om årsstämman beslutar enligt
förslaget beräknas utdelning om 2,60 kronor per aktie komma att
betalas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 oktober 2019.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska vara sju (7) ordinarie ledamöter utan några
styrelsesuppleanter.

Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett (1)
revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen exklusive ersättning
för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, utgår med ett
totalt belopp om 2 500 000 (2 340 000) kronor, varav 700 000 (630
000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 (285 000)
kronor till vardera övrig stämmovald ledamot medan ersättning för
utskottsarbete utgår enligt nedan.

Valberedningen föreslår att, utöver ordinarie styrelsearvode,
ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgår med 150 000
(oförändrat) kronor till ordföranden och 75 000 (oförändrat) kronor
till vardera övrig ledamot.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Viveca Ax:son
Johnson, Carl Engström, Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Mikael Norman,
Frank Roseen och Anna Wallenberg för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Mikael Norman som
styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Information om de personer som valberedningen föreslagit till
styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats,
bonava.com.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB (PwC). PwC har meddelat bolaget att Patrik Adolfson kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC.
Förslaget av revisor är i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation.

Punkt 14:

Aktieägare representerande över 50 procent av det totala antalet
röster i bolaget föreslår följande valberedning inför årsstämman
2020: Angela Langemar Olsson, Nordstjernan AB, Tomas Risbecker, AMF -
Försäkring och Fonder, Caroline Forsberg, SEB samt styrelsens
ordförande som adjungerad ledamot. Angela Langemar Olsson föreslås
som valberedningens ordförande.

Punkt 15:

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare ska gälla för tiden fram till årsstämman 2020.
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga
medlemmar i bolagets ledning. Målsättningen med riktlinjerna för lön
och ersättning till bolagets ledning är att bolaget ska erbjuda en
marknadsmässig ersättning som möjliggör att personer med högsta
möjliga kompetens kan såväl rekryteras som behållas inom bolaget. Det
totala ersättningspaketet ska stödja bolagets långsiktiga strategi.
Ersättningen till bolagets ledning består av fast lön, rörlig
ersättning, långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram,
pension och övriga förmåner.

1. Fast lön
Vid fastställande av den fasta lönen ska den enskilda
befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat
beaktas. Den fasta lönen revideras antingen varje år eller vartannat
år.

2. Kortsiktig rörlig ersättning
Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska vara maximerad och relaterad
till den fasta lönen samt baserad på utfallet i förhållande till
uppsatta mål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar ekonomiska mål.
Syftet med rörliga ersättningar är att motivera och belöna
värdeskapande aktiviteter som stödjer bolagets långsiktiga
operationella och finansiella mål.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen för verkställande direktören är
maximerad till 50 procent av den fasta lönen och för övriga i
bolagets ledning är den maximerad till mellan 30 och 40 procent av
den fasta lönen. Den kortsiktiga rörliga ersättningen revideras
årligen.

3. Långsiktig rörlig ersättning
Ytterligare en del av ledningens kompensation utgörs av långsiktiga
incitamentsprogram vilka beslutas av bolagsstämman. På bolagets
stämmor 2016, 2017 och 2018 har det beslutats att införa
prestationsbaserade treåriga program med utbetalning i aktier.
Deltagande i dessa program kräver en egen investering i bolagets
aktier som ska hållas under programmens respektive löptid. Styrelsen
har för avsikt att lägga fram ett förslag till årsstämman 2019 om
införande av ytterligare ett prestationsbaserat treårigt program med
utbetalning i aktier. Även detta program avses kräva en egen
investering i bolagets aktier.

4. Pension och övriga förmåner
Vad gäller pension erbjuder Bonava premiebaserade lösningar, vilket
innebär att Bonava betalar premier som utgör en viss andel av den
anställdes lön. Medlem i bolagets ledning som är verksam i Sverige
och som inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal
(ITP-plan) ska erhålla högst 30 procent av den årliga fasta lönen i
årlig premiebaserad pensionsavsättning. Medlem i bolagets ledning,
som är verksam i annat land, har pensionslösning i överensstämmelse
med lokal praxis.

Pensionsåldern för medlemmar i bolagets ledning ska vara 65 år.
Bolaget tillhandahåller övriga förmåner till medlem i bolagets ledning
i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner ska
i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde
och motsvara vad som i princip är sedvanligt på marknaden.

5. Uppsägningstider och avgångsvederlag
Medlem av bolagets ledning som avslutar sin anställning på bolagets
initiativ äger i normalfallet rätt till nio månaders uppsägningstid
med avgångsvederlag motsvarande nio månaders fast lön. Bolaget ska ha
rätt att från avgångsvederlaget göra avdrag för ersättning som under
nämnda nio månader utbetalas från ny arbetsgivare. För verkställande
direktören och Chief Financial Officer får istället tillämpas en
uppsägningstid om tolv månader med avgångsvederlag motsvarande tolv
månaders fast lön. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.