Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BONAVA: REVIDERAR MÅL, SKA FÖRDUBBLA RESULTAT TILL 2026 (NY)

(Tillägg: mer information från och med fjärde stycket4)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonavas har efter sin strategiska översyn beslutat om reviderade mål och en uppdaterad strategi i syfte att främja långsiktigt värdeskapande.

Från och med 2022 kommer verksamheten styras utifrån sex mål varav två är finansiella. Ett av målen är att mer än fördubbla resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor år 2026. Som en effekt av den uppdaterade strategin kommer kostnader om -150 till -200 miljoner svenska kronor redovisas som jämförelsestörande poster i det fjärde kvartalet 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Koncernen är i dag verksam på åtta geografiska marknader innefattande totalt 22 regioner, efter beslutet att avveckla verksamheten i Danmark.

"Framgent är bolagets målsättning att öka närvaron och stärka positionen i de regioner som erbjuder bäst förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande. Detta medför ett ökat behov av att investera i fler byggrätter där utrymmet för tillväxt är som störst. Kapitalet kommer att fördelas till respektive region utifrån respektive affärsenhets förutsättningar och lönsamhet, samt var investeringarna ger störst avkastning i förhållande till risk och aktieägarvärde. Investeringarna i byggrätter måste hänga samman med en ökad resurseffektivitet genom repetition i produktionen och ett tydligare kommersiellt fokus", heter det.

Som en effekt av den uppdaterade strategin kommer jämförelsestörande poster om -150 till -200 miljoner kronor att redovisas i det fjärde kvartalet 2021. De jämförelsestörande posterna utgörs främst av nedskrivningar av värde på mark som en följd av den reviderade strategin samt förgäveskostnader relaterade till projekt som ej materialiserats.

Bonavas mål från och med 2022 är alltså att resultat före skatt ska uppgå till 2,2 miljarder kronor år 2026, vilket är en ökning med 120 procent från 2020). Vidare ska bolaget nå 8.000 sålda bostäder år 2026, en ökning med 44 procent från 2020.

Vad gäller klimatåtgärder ska Bonava fram till år 2030 minska både de direkta och de indirekta utsläppen av klimatgaser med 50 procent, jämfört med basåret 2018.

I tillägg till de reviderade målen kvarstår målet att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Bonavas utdelningspolicy är att dela ut minst 40 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna över en konjunkturcykel.
Författare Direkt-SE