Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-21

Bong AB: ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) den 21 maj 2014 fattades följande
beslut.

Styrelse och revisorer
Omval av Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, bolagets verkställande
direktör Anders Davidsson, Ulrika Eriksson och Eric Joan samt nyval
av Christian Paulsson till ordinarie styrelseledamöter.

Stéphane Hamelin valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller
300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för
utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000
kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod
om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2015 varvid
revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Eric Salander
kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna
ska utgå enligt avtal.

Resultatdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska
lämnas för räkenskapsåret 2013 och att bolagets medel till förfogande
om sammanlagt 739 522 181 kronor, inklusive årets resultat om -21 375
329 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning
Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Ulf Hedlundh (Svolder
Aktiebolag) och Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) till
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015, varvid Stéphane
Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stéphane Hamelin,
Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i
ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande
styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till
ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att
ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast
lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen
ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den
rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön.
Den rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt
individuella kvalitativa mål. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska i första hand vara
avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda,
dock inte på koncernledningsnivå. Pensionsåldern är 65 år.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser enligt vilka anställning vanligen kan upphöra
på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12 månader och
på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18 månader. Vid
uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken
ersättning utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna i
sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Malmö den 21 maj 2014

Bong AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och
koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70
80, (mobil) 070-545 70 80.

Informationen är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 21 maj 2014 kl 18.15.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag
som erbjuder lösningar för distribution och paketering av
information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga
tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och
Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 2 000
anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de
flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta
möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett
publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small
Cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/arsstamma-i-bong-ab--publ-,c9589561
http://mb.cision.com/Main/759/9589561/247860.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.