Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Bong AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 21 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Uddevägen 3 i
Kristianstad.

Inregistreringen till stämman öppnar kl. 14.30. En fabriksvisning
kommer att ske kl. 15.00-15.45.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen den 15 maj 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 15 maj 2014 enligt
något av nedanstående alternativ:

· per post till adress:
Bong AB (publ)
Att: Katarina Sjöström
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö
· per telefon 040-17 60 41
· per telefax 040-17 60 39
· per e-post till anmalan.arsstamma@bong.com
· via webformulär på bolagets hemsida www.bong.com
(http://www.bong.com/sv/bolagsstyrning/anmalan-till-arsstamma)

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det
antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman
(högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bong.com
(http://www.bong.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma-2014) och skickas
per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Den som företräder juridisk person ska förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare. Originalet av fullmakten och
behörighetshandlingar bör översändas till bolaget tillsammans med
anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 maj
2014, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om
detta i god tid före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b. styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelse och revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2013 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 739 522
181 kronor, inklusive årets resultat om -21 375 329 kronor,
balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)
Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.),
Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder
Aktiebolag) har föreslagit följande:

att Mikael Ekdahl ska väljas till ordförande vid årsstämman;
att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
att omval ska ske av ledamöterna Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, Anders Davidsson, Ulrika Eriksson och Eric Joan samt nyval av Christian Paulsson för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2015, varvid noteras att Christian W. Jansson avböjt omval;
att omval ska ske av Stéphane Hamelin till styrelsens ordförande;
att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 900 000 kronor (exklusive utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 för ledamot;
att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2015, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer utses till huvudansvarig revisor, samt
att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Christian Paulsson (född 1975) har en Bachelor i Business
Administration från European University Bruxelles och arbetar i egen
verksamhet som aktiv investerare i mindre och medelstora bolag.
Tidigare operativa erfarenheter innefattar bl.a. vice VD och VD på
affärssystemföretaget IBS AB samt VD på fondkommissionärs-firman Lage
Jonason AB. Dessförinnan har Christian Paulsson lång erfarenhet inom
Corporate Finance på bl.a. Mangold Fondkommission, Alfred Berg/ABN
Amro Fondkommission samt Booz & Co. Christian Paulsson har uppdrag
som styrelseledamot i IBS AB (publ) och Apper Systems AB.

Valberedning (punkt 13)
Aktieägare representerande cirka 50 % av samtliga aktier och röster i
bolaget har föreslagit att en valberedning ska utses i bolaget även
inför årsstämman 2015 samt:

att valberedningen ska ha tre ledamöter;
att omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) såsom ledamöter av valberedningen;
att Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande;
att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2015, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot; samt
att valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2015 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses befattningshavare
ingående i ledningsgruppen, vilken f.n. utgörs av bolagets
verkställande direktör, ekonomidirektör (CFO), affärsenhetschef
Norden, affärsenhetschef Centraleuropa, affärsenhetschef
Storbritannien och affärsenhetschef Frankrike och Spanien.

Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig för att säkerställa att Bongkoncernen ska kunna
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Utöver
ovanstående rörliga ersättningar kan tillkomma från tid till annan
beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid
grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt
60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på resultat och
kassaflöde samt individuella kvalitativa mål. Grundprincipen är att
den rörliga ersättningen betalas ut enligt överenskommen viktning
mellan delmålen om delmålet uppnåtts. Den rörliga delen baseras på en
intjäningsperiod om ett år. Målen för de ledande befattningshavarna
fastställs av styrelsen. Pensionsförmåner ska i första hand vara
avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda,
dock inte på koncernledningsnivå. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande. Koncernledningen har rätt till pensioner enligt
ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg
till ITP-planen har delar av koncernledningen rätt till en utökad
tjänstepensionspremie, så att totalen motsvarar 30 procent av den
fasta lönen.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen
upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18
månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid
under vilken ersättningar utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt
beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Dessa
riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna
gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för
anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen ska äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

C. Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14, liksom revisorns
yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare följts, finns tillgängliga hos bolaget för
aktieägarna från och med onsdagen den 30 april 2014. Kopior av
handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det
samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna
beskrivna ovan samt årsredovisningen finns även från nämnda dag
tillgängliga på bolagets hemsida www.bong.com
(http://www.bong.com/sv/investerare/arsredovisningar).

D. Antal aktier och röster i bolaget
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 156 659 604.

E. Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som
(i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii)
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Kristianstad i april 2014
Styrelsen
BONG AB (publ)

För ytterligare information:

Anders Davidsson, VD och Koncernchef
Telefon: 044-20 70 80

Håkan Gunnarsson, CFO
Telefon: 044-20 70 82

Denna information är sådan som Bon...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.