Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Bong AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
18 maj 2016 kl. 16.00 på Malmö Clarion Live, Dag Hammarskjölds torg 2
i Malmö.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen den 12 maj 2016,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 12 maj 2016 enligt
något av nedanstående alternativ:

· per post till adress:
Bong AB (publ)
Att: Mattias Östberg
Box 516
291 25 Kristianstad
· per telefon 044-20 70 45
· per e-post till anmalan.arsstamma@bong.com
· på bolagets hemsida www.bong.com (http://www.bong.com/sv/hem)

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det
antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman
(högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bong.com
(http://www.bong.com/sv/hem) och skickas per post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk
person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Originalet
av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas till bolaget
tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 12 maj 2016, vilket
innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid
före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen,

b. styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelse och revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2015 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 591 715
701 kronor, inklusive årets resultat om - 71 986 711 kronor,
balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)

Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.),
Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder
Aktiebolag) har föreslagit följande:

att Mikael Ekdahl ska väljas till ordförande vid årsstämman;

att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att omval ska ske av ledamöterna Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, Christian Paulsson och Helena Persson för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2017;

att val ska ske av Christian Paulsson till styrelsens ordförande;

att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor (exklusive utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 för ledamot;

att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2017, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer utses till huvudansvarig revisor, samt

att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Valberedning (punkt 13)

Aktieägare representerande cirka 37 procent av samtliga aktier och
röster i bolaget har föreslagit att en valberedning ska utses i
bolaget även inför årsstämman 2017 samt:

att valberedningen ska ha tre ledamöter;

att omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) såsom ledamöter av valberedningen;

att Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande;

att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2017, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot; samt

att valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses befattningshavare
ingående i ledningsgruppen, vilken f.n. utgörs av bolagets
verkställande direktör, även affärsenhetschef Norden, ekonomidirektör
(CFO), affärsenhetschef Centraleuropa, affärsenhetschef
Storbritannien samt affärsenhetschef Frankrike och Spanien.

Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig för att säkerställa att Bongkoncernen ska kunna
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Utöver
ovanstående rörliga ersättningar kan tillkomma från tid till annan
beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid
grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt
60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på en
intjäningsperiod om ett år. Målen för de ledande befattningshavarna
fastställs av styrelsen.

Pensionsförmåner ska i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av
legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på
koncernledningsnivå. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande.

Koncernledningen har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller
motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har
delar av koncernledningen rätt till en utökad tjänstepensionspremie,
så att totalen motsvarar 30 procent av den fasta lönen.
Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen
upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18
månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid
under vilken ersättningar utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt
beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Dessa
riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna
gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för
anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen ska äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

C. Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14, liksom revisorns
yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare följts och styrelsens redovisning av
ersättningsutskottets utvärdering av rörliga ersättningar till
ledningen m.m., finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från
och med onsdagen den 27 april 2016. Kopior av handlingarna kommer
även att skickas till de aktieägare som begär det samt kommer att
finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna beskrivna ovan
samt årsredovisningen finns även från nämnda dag tillgängliga på
bolagets hemsida www.bong.com (http://www.bong.com/sv/hem).

D. Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 211 205 058.

E. Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som
(i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii)
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Kristianstad i april 2016

Styrelsen

BONG AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-bong-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/759/9952662/499017.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.