Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Bong AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
17 maj 2017 kl. 16.00 på Yllan, Väverigatan 2 i Kristianstad.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen den 11 maj 2017,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 maj 2017 enligt
något av nedanstående alternativ:

· per post till adress:
Bong AB (publ)
Att: Mattias Östberg
Box 516
291 25 Kristianstad
· per telefon 044-20 70 45
· per e-post till anmalan.arsstamma@bong.com
· på bolagets hemsida www.bong.com (http://www.bong.com/sv/hem)

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det
antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman
(högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bong.com
(http://www.bong.com/sv/hem) och skickas per post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk
person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Originalet
av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas till bolaget
tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2017, vilket
innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid
före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b. styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelse och revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2016 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 975 375
629 kronor, inklusive årets resultat om 294 050 944 kronor,
balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)

Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.),
Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder
Aktiebolag) har föreslagit följande:

att Christian Paulsson ska väljas till ordförande vid årsstämman;

att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, således till och med utgången av årsstämman 2018, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer utses till huvudansvarig revisor, samt

att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Bolagets styrelse har underrättats om att valberedningen avser att
presentera förslag avseende punkt 10 samt punkterna 11-12 vad avser
fastställande av arvoden åt styrelsen och val av styrelse senast vid
årsstämman. För det fall att styrelsen underrättas om innehållet i
dessa förslag före årsstämman kommer förslagen att offentliggöras av
bolaget genom pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida.

Valberedning (punkt 13)

Aktieägare representerande cirka 37 procent av samtliga aktier och
röster i bolaget har föreslagit att en valberedning ska utses i
bolaget även inför årsstämman 2018 samt:

att valberedningen ska ha tre ledamöter;

att omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) såsom ledamöter av valberedningen;

att Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande;

att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2018, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot; samt

att valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2018 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt, tillsammans med revisionsutskottet, val av revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses befattningshavare
ingående i ledningsgruppen, vilken f.n. utgörs av bolagets
verkställande direktör, även affärsenhetschef Norden, ekonomidirektör
(CFO), affärsenhetschef Centraleuropa, affärsenhetschef
Storbritannien, affärsenhetschef Frankrike och Spanien samt
affärsenhetschef Retail Solutions.

Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig för att säkerställa att Bongkoncernen ska kunna
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Utöver
ovanstående rörliga ersättningar kan tillkomma från tid till annan
beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid
grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt
60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på en
intjäningsperiod om ett år. Målen för de ledande befattningshavarna
fastställs av styrelsen.

Pensionsförmåner ska i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av
legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på
koncernledningsnivå. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande.

Koncernledningen har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller
motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har
delar av koncernledningen rätt till en utökad tjänstepensionspremie,
så att totalen motsvarar 30 procent av den fasta lönen.
Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen
upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18
månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid
under vilken ersättningar utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt
beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Dessa
riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna
gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för
anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen ska äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

C. Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14, liksom revisorns
yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare följts och styrelsens redovisning av
ersättningsutskottets utvärdering av rörliga ersättningar till
ledningen m.m., finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från
och med onsdagen den 26 april 2017. Kopior av handlingarna kommer
även att skickas till de aktieägare som begär det samt kommer att
finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna beskrivna ovan
samt årsredovisningen finns även från nämnda dag tillgängliga på
bolagets hemsida www.bong.com (http://www.bong.com/sv/hem).

D. Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 211 205 058.

E. Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som
(i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii)
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Kristianstad i april 2017

Styrelsen

BONG AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-bong-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/759/2236017/655464.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.