Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Boozt: Kommunikè från Årsstämma den 10 maj 2019 i Boozt AB

Idag, den 10 maj 2019, hölls årsstämma i Boozt AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet. Vid årsstämman drog styrelsen tillbaka
sitt förslag till beslut avseende införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, ledande
befattningshavare och nyckelpersoner (punkten 16 på dagordningen).

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till
aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 760 621 378 kr balanseras
i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Henrik Theilbjørn, Jón Björnsson, Kent Stevens Larsen, Bjørn
Folmer Kroghsbo och Cecilia Lannebo som ordinarie styrelseledamöter.
Luca Martines valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Henrik
Theilbjørn omvaldes som styrelseordförande. Jimmy Fussing Nielsen,
Staffan Mörndal och Charlotte Svensson hade avböjt omval som
styrelseledamöter.

Årstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr
till styrelseordföranden och med 300 000 kr till var och en av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för
utskottsarbete ska utgå med 150 000 kr till revisionsutskottets
ordförande, med 100 000 kr till envar av övriga ledamöter i
revisionsutskottet, med 75 000 kr till ersättningsutskottets
ordförande samt med 40 000 kr till envar av övriga ledamöter i
ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Deloitte AB som revisor samt att
arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd
räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Didrik
Roos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av representanter från
de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken per 31 augusti 2019 och styrelseordföranden. Vidare antogs
en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en
ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av
aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat
villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst
uppgå till ett antal motsvarande 10 procent av totalt antal aktier i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om bemyndigandet utnyttjas för
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att
kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande
(A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) ändring av
bolagsordningen; (C) bemyndigande för riktad emission av C-aktier;
(D) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (E) beslut om
överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag till beslut avseende införande av
ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande
direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Bakgrunden
till tillbakadragandet var att vissa internationella institutionella
aktieägare hade informerat bolaget om att de hade för avsikt att
rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga
majoritetskravet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som var företrädda vid årsstämman inte skulle uppnås.
Styrelsen avser att utarbeta ett reviderat förslag till ett
långsiktigt incitamentsprogram som kommer att presenteras för
antagande vid en kommande extra bolagsstämma.

Malmö den 10 maj 2019

Boozt AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 /
E-mail: heha@boozt.com

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +45 53 50 14
53 / Email: anen@boozt.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 11,30.

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag
som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt
erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat
för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com.
Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade
teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av
Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty
by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök
www.booztfashion.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boozt/r/kommunike-fran-arsstamma-den-10-maj-2...
https://mb.cision.com/Main/15799/2810850/1043119.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.