Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-12

Börsexperten: Investmentbolagen levererar

wysiwyg_image

Under 2021 har vi sett hur de svenska investmentbolagens aktiekurser börjat att röra sig från att handlas med en substansrabatt, till att istället handlas till en premie, det vill säga att de handlas till kurser som överstiger den underliggande substansen.

I investmentbolag såsom Kinnevik, VNV Global och Creades kan detta ses som något mer logiskt, då de har många onoterade innehav.

Men gällande ett investmentbolag såsom Industrivärden, som enbart har noterade innehav, blir det mindre rationellt. Förvisso kan premien ses som ett bevis på en hög tillit och tilltro till ledning, likväl kvarstår faktum – i dessa fall är det billigare att köpa varje bolag för sig än att köpa aktier i investmentbolaget.

När nu Industrivärden, Öresund och Kinnevik har lämnat rapporter är det intressant, men också viktigt att dels studera deras substansvärden, dels läsa vad de har att säga om kommande kvartal och resterande del av 2021. Genom den position de besitter har de en enorm inblick i marknaden och att inte ta sig tid att läsa varje investmentbolags VD:s ord är att göra sig själv en otjänst.

wysiwyg_image

Öresunds innehav Catena Media som håller till i Sliema på Malta har fått luft under vingarna.

Öresund, med ordförande Mats Qviberg, har haft ett par mindre lyckade år men ordföranden tycks nu ha återfått sitt berömda luktsinne för lyckade investeringar.

Under det andra kvartalet ökade Öresund sitt substansvärde med 12,6 procent justerat för utdelning. Detta ska ställas mot SIX Return Index (SIXRX), som under samma tid steg med 7,1 procent. Sett till första halvåret har Öresund ökat sitt substansvärde med 25,7 procent, vilket är 3,4 procentenheter bättre än SIXRX.

Tidigare så kallade ”surdegar”, såsom Catena Media, har nu återfått luft under vingarna och detta bolag nämns som en av de största positiva bidragsgivarna till det ökade substansvärdet. Andra bolag som lyfts fram är Musti Group, Bilia och SEB.

Nicklas Paulson, Öresunds VD, skriver att de ser positivt på kommande kvartal och halvår och lyfter fram det gynnsamma konjunkturläget som kommer att stödja bolagens vinstutvecklingar. Han nämner även inflationen, men kommer inte med några egna tolkningar eller tankar.

”Inflationstendenser som noteras i högre råvarupriser, ökat kapacitetsutnyttjande och högre sysselsättning skapar förväntningar om stigande långräntor.”

Från 1 januari och fram till och med den 11 juli har Öresunds aktie stigit med cirka 26,5 procent och handlas nu till en premie om cirka 1,2 procent.

wysiwyg_image

Tillsammans med Sandvik utgör Volvo de största innehaven i Industrivärdens portfölj.

Industrivärden, med sin portfölj bestående av enbart noterade innehav, har även de haft ett bra första halvår.

Per den 30 juni var substansvärdet per aktie 311 kr, vilket är en ökning med 32 kr per aktie. Under samma mätperiod uppgick totalavkastningen till 24 % för A-aktien och 21 % för C-aktien, jämfört med 22 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Detta är bra, men relativt Öresund och Kinnevik hamnar Industrivärden på en tredjeplats.

I sitt VD-ord skriver Helena Stjernholm: 

”Minskade restriktioner, betydande stimulanspaket och stora sparöverskott förväntas driva den aggregerade efterfrågan under resten av 2021 och möjligtvis även inledningen av 2022. Sammantaget skapar det förutsättningar för en fortsatt god realekonomisk utveckling. Samtidigt medför det risk för ekonomisk överhettning. På utbudssidan har den ökade efterfrågan skapat brist på bland annat halvledarkomponenter och flera viktiga insatsvaror. Givet den starka utvecklingen finns en oro för ökad inflation och stigande räntor, vilket sätter fokus på centralbankernas agerande framgent.”

Trots enbart noterade innehav i sin portfölj handlas Industrivärden till en premie om cirka 2,3 procent, vilket vida överstiger den historiska rabatten som snittat cirka 10 procent.

wysiwyg_image

Kinnevik har under året skiftat ut e-handelsjätten Zalando. 

Kinnevik har varit vida omtalat under 2021 och detta framför allt för att ett av deras stora innehav – Babylon Health –kommer bli ett publikt bolag genom samgående med specialförvärvsbolaget Alkuri Global Acquisition Corp under andra halvåret av 2021.

Därtill har det svenska investmentbolaget även delat ut Zalando till sina aktieägare, vilket såklart har påverkat substansvärdet. 

Under det andra kvartalet har substansvärdet ökat med 11 procent, drivet av framför allt Babylon Health, Pleo och Budhem.

VD, Georgi Ganev, skriver och betonar hur Kinnevik fokuserar på en mer datadriven värld där tjänster och produkter blir allt mer digitala. Detta framför allt inom hälsovård:

”Pandemin har belyst uppenbara brister i sjukvårdssystem över hela världen. Det har också accelererat ett skifte mot ett digitalt, datadrivet hälsovårdssystem där nya företag driver en omvandling från en "one size fits all"-inriktning till förebyggande och personanpassade virtuella vårdvägar, med bättre anpassning av incitament genom värdebaserad vård och resultatbaserad prissättning. Vi förväntade att skiftet skulle ta tio år, det kommer ta endast två.”

Vidare skriver VD att detta är en av anledningarna till att Kinnevik under det andra kvartalet investerade i det nya innehavet - Parsley Health – en holistisk, virtual-first konsumentprenumerationstjänst som erbjuder personlig, läkardriven vård och stöd för kvinnor med kroniska tillstånd, ett notoriskt underinvesterat hälsoområde.

Kinneviks B-aktie handlas just nu till en premie om 20,5 procent.

Det är stabila siffror som har rapporterats från ovan tre investmentbolag – Öresund, Industrivärden och Kinnevik - och när man läser och tolkar deras tankar om kommande 6–12 månader framkommer en optimistisk syn på konjunkturen.

Förvisso lyfts vissa tvivel kring eventuella virusmutationer fram samt det faktum att världen just nu upplever brister på vissa komponenter, såsom halvledare, vilket skapar flaskhalsar.

Detta bidrar till högre priser, vilket slutligen kommer påverka konsumenten. Detta och den inflation som då skapas diskuteras dock enbart marginellt i rapporterna och således framkommer att fokus för Paulson, Stjernholm och Ganev ligger på bolagen och inte på makro.

Skribent: Cristofer Andersson

Författare Redaktionen