Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-05

Bosjö Fastigheter: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 5 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s
lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 29 september 2017.

Dels senast den 29 september 2017 anmäla sig hos bolaget för
deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att:
Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park
9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
ingeborg.magnusson@paretosec.com. Vid anmälan bör uppges, namn,
person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 september
2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så
begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående:Fastställande av arvode till styrelsen och
revisorerna.

ads. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

adt. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den
fastställda koncernbalansräkningen.

adu. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören, när sådan finns.

8.
9. Val av: Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

ads. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
adt. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
10.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga
vinstmedel om 219 778 500 kronor utdelas ett belopp om 9,52 kronor
per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Det
föreslås att utdelningen utbetalas vid fyra tillfällen om 2,38
kr/aktie och tillfälle. Det föreslås att utbetalningarna sker med
avstämningsdagar (i) 9 oktober 2017, (ii) 22 december 2017, (iii) 29
mars 2018 och (iiii) 29 juni 2018.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val
av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8 och 9)

Aktieägarna EOJ 1933 AB, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, AB SLL
Interfinans och JN Marketing AB, som representerar sammanlagt 16,67 %
av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag
till stämman.

· Lennart Låftman föreslås som bolagsstämmans ordförande.
· Styrelsearvodet fastställs till 180 000 kronor att fördelas med 60
000 kronor till styrelsens ordförande samt 40 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter. (ärende 8).

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 8).

· Omval av styrelseledamöterna Ragnar Boman, Jussi Nyman och Åsa
Ohlström. Ragnar Boman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande
(ärende 9).

· Nyval av styrelseledamot Elin Lydahl (ärende 9).
· Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som
bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

__________________

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och
med den 5 september 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, och
sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/kallelse-till-arsstamma,c2...
http://mb.cision.com/Main/14396/2340234/718341.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.