Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Kvartalet oktober -- december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 168 (-1 449).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 458 (-1 530).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).

Räkenskapsåret januari -- december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 560 (-6 041).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 121 (-6 368).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,22 (-0,28).
· Ingen utdelning föreslås.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

· Bolagets diskussioner med lämpliga parter beträffande utvinning
eller extern anrikning har framskridit. I Bolagets
miljötillståndsansökan är ett eget småskaligt, mobilt anrikningsverk
inkluderat men i dagsläget har Bolaget inga planer på att anrikning
skall ske i egen regi. Egen anrikning bedöms vara intressant först
med ökade mineraltillgångar.

· Bolaget genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget
cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader som uppgick till cirka 2,6
MSEK. Utöver detta kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av samtliga
från i nyemissionen medföljande teckningsoptioner, senast i mars 2021
tillföras ytterligare ca 12,8 MSEK före emissionskostnader

· Bolaget och Norrlandsfonden kom överens om att ersätta de tre
befintliga konvertibellånen om sammanlagt ca 5,2 MSEK som
Norrlandsfonden har utestående till Botnia Exploration med ett nytt
konvertibellån med förlängd löptid och justerad konverteringskurs.
Det omförhandlade konvertibellånet kommer att löpa t o m 2024-12-31
och kommer att kunna konverteras t o m 2024-10-31 till
konverteringskursen 4,19 SEK per aktie. Den befintliga skulden till
Norrlandsfonden om sammanlagt ca 5,2 MSEK förblir oförändrad och den
årliga räntan på det nya konvertibellånet kommer att oförändrat vara
noll (0) procent.

Viktiga händelser tidigare under året

· Mark- och miljödomstolen kungjorde Botnia Explorations
miljötillståndsansökan den 12 september 2019 och miljöprövningen
pågår.

· Styrelsen för Botnia Exploration beslutade att bilda ett
driftbolag som kommer att sköta driften av Vindelgransele gruvor. Det
bolaget är ännu inte etablerat.

· Botnia Exploration inlämnade sitt yttrande den 15 maj 2019 till
Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt
vattenverksamhet. I yttrandet åberopar Bolaget inom
koncessionsområdet både bearbetningskoncession och avtal som grund
för rådighet. För vattenverksamheter utanför koncessionsområdet
åberopas ingångna avtal med markägare som grund för rådigheten.
Samtidigt inlämnades de kompletteringar till ansökan som bolaget
gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från
remissinstanserna.

· Arbetet med mobiliseringsplanen har intensifierats. Målsättningen
med mobiliseringsplanen är att erhålla snabbast tänkta etablering och
igångsättning av brytningen när en miljödom har vunnit laga kraft.

· Botnia Exploration påbörjade arbetet med markanvisning som ger
markåtkomst för den planerade gruvan. En markanvisning krävs för att
koppla den mark som behövs för utvinningen till
bearbetningskoncessionen och beslutas vid en särskild förrättning av
bergmästaren. Arbetet består bl.a. av markvärderingar som har utförts
av Norra Skogsbyrån för områdena Fäbodtjärn och Vargbäcken. Dessa
markvärderingar utgör ett bra underlag så att förhandlingar om köp
eller arrende av mark nu kan påbörjas med berörda markägare.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Arbetet med Bolagets bemötande av inkomna yttranden pågår och
planeras att inlämnas till Mark - och miljödomstolen under första
kvartalet 2020. I samband med bemötandet kommer Bolaget att hemställa
att målet ska sättas ut till huvudförhandling. Bolaget bedömer att
det finns möjligheter att huvudförhandling kan hållas första halvåret
2020 och att dom kan vinna laga kraft under andra halvåret 2020.

· Bolagets diskussioner med lämpliga samarbetspartners beträffande
gruvbrytning har framskridit.

· Bergsstaten beviljade Botnia Exploration undersökningstillstånd
för två nya områden, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5.

Framtidsutsikter

· Botnia Exploration har i och med kungörandet av
miljötillståndsansökan nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen
från att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett
guldproducerande bolag.

· Botnia Exploration är innehavare av två stycken
bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn Knr 1
och Vargbäcken K nr 1. En bearbetningskoncession ger en långsiktig
säkerhet och högre värdering än ett undersökningstillstånd.

· Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med
2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda
möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som
fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av
Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en
lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i
kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt
kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 19
februari 2020, 506 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som
presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364
kSEK/kg. Geologiska experter[1)] menar att denna malmtyp normalt är
uthållig mot djupet och Botnia Exploration bedömer det som troligt
att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då
kan leda till ökad livslängd.

· Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med
2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym
jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade
kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att
sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är,
som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare
prospekteringspotential finns

· Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli
ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och
aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan
realiseras.

· Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare
brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för
småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera
satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

· Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort
att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde
för Botnia. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i
kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i
Vindelgranseleområdet.

[1)] D.I. Groves, R.J. Goldfarb, M. Gebre-Mariam, S.G. Hagemann, F.
Robert, 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in
the context of their crustal distribution and relationship to other
gold deposit types. Ore Geology Reviews 13, 7-27

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl.
08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com
(http://www.botniaexploration.com), eller
botniaexploration.com/bokslutskommuniké
(https://www.botniaexploration.com/investor-relations/bokslutskommunike/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/bokslutskommunike-januar...
https://mb.cision.com/Main/6229/3040840/1197879.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.