Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016

Kvartalet januari -- mars 2016

* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 290 (-1 213).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 342 (-1 414).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02).

Viktiga händelser under första kvartalet

* Undersökningsborrningarna påbörjades i februari 2016 i områdena
Fäbodliden A, Fäbodliden B, Jägarliden och Åströms.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

* Årsstämman hölls den 4 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen
att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av
aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
* Botnia Exploration har beslutat att lämna in en gemensam miljöansökan
för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att
samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och
genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också
beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget
anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i
Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar
goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna
utvecklas till nya gruvor.

Framtidsutsikter

* Bolaget planerade för provbrytning i Fäbodtjärn under sommarmånaderna
2015 och provbrytningstillståndet erhölls den 13 maj 2015. Som en
konsekvens av Rans samebys överklagan vann probrytningstillståndet
laga kraft först den 6 november 2015 och förutsättningarna
förändrades med planering som försenades med ett år.
* Som ett alternativ till denna provbrytning har bolaget lämnat in
arbetsplaner till sakägarna för en alternativ dikesgrävning på ett
flertal områden längs guldmineraliseringen. En dikesgrävning kan
geologiskt ersätta provbrytningen och också ge värdefull geologisk
information för en planering mot småskalig gruvdrift. Styrelsen har i
dagsläget ännu ej fattat beslut i frågan om val av alternativ.
* Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett framgångsrikt
gruvprojekt med ett positivt kassaflöde. Med dagens guldpriser och
aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan
realiseras.
* Genom den utförda infyllnadsborrningen bekräftades att 70% av värdet
av den idag kända mineraliseringen ligger i de övre 100 metrarna av
fyndighetens totala djup av 320 meter i stupningsplanet. Geologiska
experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och
bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att
fortsätta mot djupet. I samband med en framtida brytning kommer så
kallad gruvprospektering att ske alltefter avsänkning sker mot
djupet.
* Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn har
förstärkt säkerheten i vår geologiska kännedom om fyndigheten.
* Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i
Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning då
området innehåller flera satellitfyndigheter.

Ekonomisk information
Delårsrapport kvartal 2 2016 2016-08-19
Delårsrapport kvartal 3 2016 2016-11-18
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-24

Rapporten i sin helhet bifogas.

Nacka Strand den 20 maj 2016

Bengt Ljung
VD

För ytterligare information kontakta
VD Bengt Ljung
bengt.ljung@botniaexploration.com

070-543 16 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Delarsrapport Q1 2016.pdf

Fakta om Botnia Exploration Holding AB (publ)
Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt
guld, men även basmetaller i Sverige. Bolaget har 10 projekt med inriktning
på guld och sulfidmalmer. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
och .

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.