Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Botnia Exploration: Delårsrapport januari -- september 2016

Kvartalet juli -- september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 223 (-989).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 355 (-1 206).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02).

Niomånadersperioden januari -- september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 752 (-3 635).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 996 (-4 307).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,06).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· Bergmästaren beviljade Botnia Exploration bearbetningskoncessionen
Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till
utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens
bestämmelser. Bearbetningskoncessionens giltighetstid är 25 år från
och med 2016-09-06. Bergsstaten erhöll i oktober ett överklagande av
bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 från en privatperson.
Bergsstaten har lämnat ett yttrande för överklagandet ska avvisas.
Besked från regeringen förväntas komma innan jul.

· Bolaget erhöll ytterligare ett lån på 1,5 Mkr med 8 % ränta från
en av huvudägarna, Need Invest AB. Skulden ska regleras antingen via
en kvittningsemission eller via återbetalning när bolaget visar ett
positivt kassaflöde.

· Styrelsen beslutade att utföra dikesgrävningar i Fäbodtjärn på på
ett flertal områden längs guldmineraliseringen med ambitionen att
gräva fram kvartsgången. Dikesgrävningen ersatte i sin helhet den
planerade provbrytningen.

· Dikesgrävningen i Fäbodtjärn utfördes under sommaren och arbetet
var en fortsättning på tidigare provborrningar.

· Analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till
ytan. Proverna visade höga guldhalter med bästa resultat på hela 25,4
gram per ton och Fäbodtjärn kan därmed klassas som en av Sveriges
mest höghaltiga guldfyndighet.

Viktiga händelser tidigare under året

· Botnia redovisade resultaten från undersökningsborrningar i
Fäbodliden A, Fäbodliden B, Åström och Jägarliden. I Fäbodliden A
redovisades resultat med 5,35 m @ 5,6 g/t Au (inkluderande 2,55 m @
11,1 g/t Au). I Fäbodliden B redovisades resultat med 2,25 m @ 1,1
g/ton Au och 1,0 m @ 1,2 g/ton Au. Dessa resultat bekräftar
potentiellt lönsamma guldfyndigheter. Ytterligare
undersökningsborrningar krävs för att utveckla dessa fyndigheter och
utföra mineraltillgångsberäkningar. Resultaten i Åström och
Jägarliden visade ingen signifikant mineralisering i de borrhål som
borrades. Borrprogrammet bestod av 8 diamantborrhål med sammanlagt
1358,5 borrmetrar.

· Bolaget erhöll ett lån på 4 Mkr med 8 % ränta från en av
huvudägarna, Need Invest AB. Skulden ska regleras antingen via en
kvittningsemission eller via återbetalning när bolaget visar ett
positivt kassaflöde.

· Årsstämman hölls den 4 maj där ett bemyndigande gavs till
styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera
emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

· Botnia Exploration beslutade att lämna in en gemensam miljöansökan
för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att
samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och
genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också
beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget
anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i
Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar
goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna
utvecklas till nya gruvor.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Bolaget har erhållit lånelöften om ytterligare bryggfinansiering
från två av de större aktieägarna, Need Invest AB och Akilakonsulting
AB. Finansieringen har tillkommit på grund av den försening av
aktiviteter som uppkommit i och med överklagan av
bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1. Finansieringen möjliggör
fortsatt fokus på miljötillståndsarbetet som fortsätter med oavbruten
kraft fram till dess att positivt besked kan erhållas från
regeringen. Villkorsförhandlingar pågår.

· Bolaget har beslutat att genomföra sorteringstester av 3 ton av
guldmineraliseringen i Vargbäcken. Arbetet är del av
miljötillståndsansökan. Avsikten är att utreda hur mycket av icke
guldförande mineralisering som kan bortsorteras innan malning och
fortsatt anrikningsprocess. Lyckade resultat leder till framtida
lägre driftskostnader när gruvan är i drift.

· Undersökningsborrningar har utförts i Fäbodliden A.
Mineraliseringar har påträffats under karteringen och prover har
skickats till ALS för analys.

Framtidsutsikter

· Botnias ambition är att Vindelgransele ska bli ett framgångsrikt
gruvprojekt med god lönsamhet och stabilt kassaflöde. Med dagens
guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till
att detta kan realiseras.

· När bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 har vunnit laga kraft
tar Botnia ett stort steg närmare en gruvstart där en av nycklarna
till framgång ligger i vår idé om småskalig brytning med begränsat
miljöavtryck. Arbetet med miljötillståndsansökan fortgår enligt plan
och förväntas att lämnas in första kvartalet 2017.

· Resultaten från dikesgrävningen har stärkt vår geologiska kunskap
och stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn har förutsättningar att bli
en framgångsrik guldgruva. Guldhalterna är nu bekräftat höga även i
kvartsgångens översta nivåer. Detta kan leda till ett positivt
kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd.

· Mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn visar att 70% av värdet
av den idag kända mineraliseringen ligger i de övre 100 metrarna av
fyndighetens totala djup av 320 meter i stupningsplanet. Geologiska
experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och
bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att
fortsätta mot djupet.

· Resultat från undersökningsborrningar i Fäbodliden A och
Fäbodliden B har stärkt vår bedömning att potentialen för ytterligare
brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för
småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera
satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/delarsrapport-januari---s...
http://mb.cision.com/Main/6229/2125482/591753.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.