Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Botnia Exploration: Delårsrapport januari -- september 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2016

Kvartalet juli -- september 2016
Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 223 (-989).
Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 355 (-1 206).
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02).

Niomånadersperioden januari -- september 2016
Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 752 (-3 635).
Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 996 (-4 307).
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,06).

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Bergmästaren beviljade Botnia Exploration bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionens giltighetstid är 25 år från och med 2016-09-06. Bergsstaten erhöll i oktober ett överklagande av bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 från en privatperson. Bergsstaten har lämnat ett yttrande för överklagandet ska avvisas. Besked från regeringen förväntas komma innan jul.
Bolaget erhöll ytterligare ett lån på 1,5 Mkr med 8 % ränta från en av huvudägarna, Need Invest AB. Skulden ska regleras antingen via en kvittningsemission eller via återbetalning när bolaget visar ett positivt kassaflöde.
Styrelsen beslutade att utföra dikesgrävningar i Fäbodtjärn på på ett flertal områden längs guldmineraliseringen med ambitionen att gräva fram kvartsgången. Dikesgrävningen ersatte i sin helhet den planerade provbrytningen.
Dikesgrävningen i Fäbodtjärn utfördes under sommaren och arbetet var en fortsättning på tidigare provborrningar.
Analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till ytan. Proverna visade höga guldhalter med bästa resultat på hela 25,4 gram per ton och Fäbodtjärn kan därmed klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndighet.

Viktiga händelser tidigare under året
Botnia redovisade resultaten från undersökningsborrningar i Fäbodliden A, Fäbodliden B, Åström och Jägarliden. I Fäbodliden A redovisades resultat med 5,35 m @ 5,6 g/t Au (inkluderande 2,55 m @ 11,1 g/t Au). I Fäbodliden B redovisades resultat med 2,25 m @ 1,1 g/ton Au och 1,0 m @ 1,2 g/ton Au. Dessa resultat bekräftar potentiellt lönsamma guldfyndigheter. Ytterligare undersökningsborrningar krävs för att utveckla dessa fyndigheter och utföra mineraltillgångsberäkningar. Resultaten i Åström och Jägarliden visade ingen signifikant mineralisering i de borrhål som borrades. Borrprogrammet bestod av 8 diamantborrhål med sammanlagt 1358,5 borrmetrar.
Bolaget erhöll ett lån på 4 Mkr med 8 % ränta från en av huvudägarna, Need Invest AB. Skulden ska regleras antingen via en kvittningsemission eller via återbetalning när bolaget visar ett positivt kassaflöde.
Årsstämman hölls den 4 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
Botnia Exploration beslutade att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna utvecklas till nya gruvor.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Bolaget har erhållit lånelöften om ytterligare bryggfinansiering från två av de större aktieägarna, Need Invest AB och Akilakonsulting AB. Finansieringen har tillkommit på grund av den försening av aktiviteter som uppkommit i och med överklagan av bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1. Finansieringen möjliggör fortsatt fokus på miljötillståndsarbetet som fortsätter med oavbruten kraft fram till dess att positivt besked kan erhållas från regeringen. Villkorsförhandlingar pågår.
Bolaget har beslutat att genomföra sorteringstester av 3 ton av guldmineraliseringen i Vargbäcken. Arbetet är del av miljötillståndsansökan. Avsikten är att utreda hur mycket av icke guldförande mineralisering som kan bortsorteras innan malning och fortsatt anrikningsprocess. Lyckade resultat leder till framtida lägre driftskostnader när gruvan är i drift.
Undersökningsborrningar har utförts i Fäbodliden A. Mineraliseringar har påträffats under karteringen och prover har skickats till ALS för analys.

Framtidsutsikter
Botnias ambition är att Vindelgransele ska bli ett framgångsrikt gruvprojekt med god lönsamhet och stabilt kassaflöde. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
När bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 har vunnit laga kraft tar Botnia ett stort steg närmare en gruvstart där en av nycklarna till framgång ligger i vår id om småskalig brytning med begränsat miljöavtryck. Arbetet med miljötillståndsansökan fortgår enligt plan och förväntas att lämnas in första kvartalet 2017.
Resultaten från dikesgrävningen har stärkt vår geologiska kunskap och stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn har förutsättningar att bli en framgångsrik guldgruva. Guldhalterna är nu bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer. Detta kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd.
Mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn visar att 70% av värdet av den idag kända mineraliseringen ligger i de övre 100 metrarna av fyndighetens totala djup av 320 meter i stupningsplanet. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet.
Resultat från undersökningsborrningar i Fäbodliden A och Fäbodliden B har stärkt vår bedömning att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

Ekonomisk information
Bokslutskommunik 2016 2017-02-24

Rapporten i sin helhet bifogas.

Nacka Strand den 18 november 2016

Bengt Ljung
VD

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com mailto:bengt.ljung@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Botnia Exploration skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 08.30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com http://www.botniaexploration.com .

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.