Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Botnia Exploration: Delårsrapport januari-september 2019

Kvartalet juli -- september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -847 (-1 922).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -937 (-2 004).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,09).

Niomånadersperioden januari -- september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 392 (-4 592).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 663 (-4 838).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,16 (-0,21).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· Mark- och miljödomstolen kungjorde Botnia Explorations
miljötillståndsansökan den 12 september 2019 vilket innebär att
miljöprövningen nu pågår. Botnia Exploration bedömer att det finns
möjligheter att huvudförhandling kan hållas första halvåret 2020 och
att dom kan vinna laga kraft under andra halvåret 2020.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Styrelsen beslutade den 31 oktober 2019 att kalla till extra
bolagsstämma den 18 november för att lägga fram förslag om att
genomföra en nyemission om ca 18,5 MSEK med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.

· Företrädesemissionen avser tillföra Bolaget kapital för fortsatt
drift av verksamheten under kommande 30 månader, med beaktande av
befintliga likvida medel, dock exkluderat eventuell nettolikvid från
i Erbjudandet medföljande teckningsoptioner. Om tillståndsprocessen
och våra avtalsförhandlingar fortlöper enligt plan och tillstånd
meddelas av Mark- och miljödomstolen under andra halvåret 2020 kan
Bolagets framtida finansieringsbehov antas bli relativt begränsat.

· Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier
om ca 15,7 MSEK, motsvarande ca 85 procent av nyemissionen. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i nyemissionen kommer
Bolaget senast i mars 2021 att tillföras ytterligare ca 15,0 MSEK.

· Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om ett
bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibler.
Syftet med bemyndigandet är att kunna erbjuda Norrlandsfonden en ny
konvertibel för att infria förpliktelser enligt villkoren för
tidigare utgivna konvertibler samt att möjliggöra omförhandling av
tidigare utgivna konvertibler.

· Anstånd att inkomma med yttranden till senast den 25 november har
beviljats ett fåtal sakägare och remissinstanser av Mark- och
miljödomstolen. Bolaget kommer därefter att bemöta dessa yttranden.

· Bolagets diskussioner med utvalda motparter beträffande utvinning
eller extern anrikning har framskridit. Bolaget har ännu inte ingått
något avtal med någon motpart men Bolaget bedömer att det föreligger
goda möjligheter för att avtal kan ingås för såväl Fäbodtjärn som
Vargbäcken. I Bolagets miljötillståndsansökan är ett eget småskaligt,
mobilt anrikningsverk inkluderat men i dagsläget har Bolaget inga
planer på att anrikning skall ske i egen regi. Egen anrikning bedöms
vara intressant först med ökade mineraltillgångar.

· Bolagets diskussioner med utvalda motparter beträffande
gruvbrytning har framskridit. Bolaget har ännu inte ingått något
avtal med någon motpart men Bolaget bedömer att det föreligger goda
möjligheter för att avtal kan ingås för såväl Fäbodtjärn som
Vargbäcken.

Framtidsutsikter

· Botnia Exploration har i och med kungörandet av
miljötillståndsansökan nått en viktig milstolpe i utvecklingen från
att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett
guldproducerande bolag med intäkter.

· Botnia Exploration är innehavare av två stycken
bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1
och Vargbäcken K nr 1. Bolaget har, med allt tuffare myndighetskrav,
lyckats nå framgång i tillståndsprocessen genom strategin att
fokusera på guld och småskalighet.

· Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med
2041-09-06 vilket har gett bolaget en långsiktig trygghet. Fäbodtjärn
är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till
en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot
djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att
Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är
bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda
till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd.
Guldpriset den 12 november 2019, 456 kSEK/kg, har förbättrat den
lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018
då guldpriset var 364 kSEK/kg. Geologiska experter menar att denna
malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt
att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då
kan leda till ökad livslängd.

· Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med
2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym
jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade
kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att
sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är,
som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare
prospekteringspotential finns.

· Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli
ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och
aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan
realiseras.

· Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare
brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för
småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera
satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

· Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär visar att
guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då
även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar
detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl.
08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com
(http://www.botniaexploration.com), eller
botniaexploration.com/delårsrapporter
(https://botniaexploration.com/investor-relations/delarsrapporter/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/delarsrapport-januari-se...
https://mb.cision.com/Main/6229/2961737/1141635.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.