Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Botnia Exploration: Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr.
556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017
klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan
10 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 april 2017,
dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 3 maj
2017 under adress Botnia Exploration Holding AB (publ), "Årsstämma",
Box 1113, Cylindervägen 18, 8 tr., 131 26 Nacka Strand, eller per
telefon +46 708 55 01 50, eller per e-post till
thomas.ljung@botniaexploration.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta
sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom
exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid
stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas
anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller
bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.botniaexploration.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 28
april 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare vid stämman

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016.

10. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

13. Val av styrelse och revisor

14. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

16. Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat
(punkt 10b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 11-14)

En inofficiell nomineringskommitté som består av Magnus Ullman (Need
Invest AB och sammankallande i Inofficiella nomineringskommittén),
Tor Öqvist (Akilakonsulting AB), Björn Rahmström (Ramab AB), Thomas
Kylberg (Aktieägare), Bengt Ljung (aktieägare och grundare), och
Botnia Exploration Holdings styrelseordförande Per-Erik Lindvall,
föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Inofficiella nomineringskommittén föreslår advokat Robert Ohlsson som
ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Inofficiella nomineringskommittén föreslår fyra ordinarie ledamöter
utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 12)

Styrelsearvodet till de stämmovalda ledamöterna föreslås uppgå till 3
prisbasbelopp (134 400 kr) till styrelseordförande, och 2
prisbasbelopp (89 600 kr) till styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12)

Inofficiella nomineringskommittén föreslår att arvode till revisor
skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13)

Inofficiella nomineringskommittén föreslår omval av Per-Erik Lindvall,
Bengt Ljung, Johan Norman och Pär Weihed.

Inofficiella nomineringskommittén föreslår omval av Per-Erik Lindvall
som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13)

Inofficiella nomineringskommittén föreslår omval av Helena Arvidsson
på revisionsbolaget KPMG. Revisorsvalet omfattar en mandattid om fyra
år

Beslut om valberedning inför årsstämman 2018 (punkt 14)

Inofficiella nomineringskommittén föreslår att årsstämman ska besluta
om valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande
tillvägagångssätt. Styrelsens ordförande kontakter de fyra största
aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över
registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De fyra
största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin
representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden
tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare
väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår
rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det
största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt
representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock
inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till
valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande förändringar:

§ 2 Säte

Nuvarande lydelse: Styrelsen skall ha sitt säte på Lidingö.

Styrelsen föreslår följande lydelse: Styrelsen skall ha sitt säte i
Lycksele. Stämma kan hållas i Stockholm.

§ 6 Styrelse

Nuvarande lydelse: Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7
styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman
för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår följande lydelse: Styrelsen skall bestå av lägst 4
och högst 7 styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på
årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta
om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission
ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Totalt antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 92 612 844.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat koncernbolag.

Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och fullmaktsformulär
kommer senast fredagen den 21 april 2017 att anslås på bolagets
hemsida, www.botniaexploration.com, samt hållas tillgängliga hos
bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare
kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

_____________________

Nacka Strand i april 2017

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/6229/2233080/653696.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.