Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Botnia Exploration: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) den 18 november 2019

Vid extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) idag den
18 november 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Beslut om företrädesemission av units

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
företrädesemission av högst 2 315 321 units, vardera om två nya
aktier och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst
4 630 642 nya aktier, dels emission av högst 2 315 321
teckningsoptioner. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt
tillkomma de som på avstämningsdagen den 25 november 2019 är
registrerade som aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en
uniträtt. Tio uniträtter berättigar till teckning av en unit
bestående av två nya aktier och en ny teckningsoption. Betalning om
8,00 kronor per tecknad unit - motsvarande 4,00 kronor per tecknad
aktie - ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt
medger, genom kvittning. Teckning av units ska ske under perioden 27
november-11 december 2019.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie under
perioderna 4-18 december 2020 samt 17-31 mars 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av
konvertibler

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och
vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av konvertibler
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission
ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor som avses i 15 kap 5 § första
stycket 4 aktiebolagslagen. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske för att infria förpliktelser enligt de
fullständiga villkoren för tidigare utgivna konvertibler, och/eller
för att utge nya konvertibler inom ramen för eventuell omförhandling
av tidigare utgivna konvertibler.

Stockholm den 18 november 2019

Botnia Exploration Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl.
11:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/stammokommunike-fran-ext...
https://mb.cision.com/Main/6229/2966913/1146099.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.